Onbegrepen gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking is al jarenlang onderwerp van aandacht. Een belangrijke conclusie van het PGWS-project, Preventie en aanpak van onbegrepen gedrag‚ is dat het gebruiken van de wensen en ervaringskennis van verwanten de preventie en aanpak van onbegrepen gedrag ten goede komt.

Verwanten van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, medewerkers van zorginstellingen en deskundigen zijn het erover eens dat er beter samengewerkt kan worden. Naast het inbrengen van het cliëntenperspectief, kan preventie een grotere rol gaan spelen. Reeds bestaande methodieken moeten beter gedeeld worden en worden aangevuld met kwaliteitscriteria vanuit verwanten.

Het project heeft veel opgeleverd

‚ PG werkt samen‚ is een samenwerkingsverband van Ieder(in), Patiëntenfederatie NPCF, en Landelijk Platform GGz. Het project, Preventie en aanpak van onbegrepen gedrag‚ heeft diverse zaken opgeleverd. Zoals een knelpuntenanalyse en kwaliteitscriteria vanuit het perspectief van verwanten. Daarnaast zijn er aanbevelingen en actiepunten opgesteld om de preventie en aanpak te verbeteren en een checklist voor verwanten.

De vragen in deze checklist kunnen verwanten stellen in gesprekken met verzorgenden, begeleiders en de zorgaanbieder. Bijvoorbeeld over samenwerking met verwanten, de directe zorgverlening en het beleid van de instelling. Voor professionals is nu een notitie beschikbaar die te gebruiken is bij de beleidsvorming van de instelling, de eigen werkzaamheden als zorgverlener en de contacten met cliënt en verwanten.

Aan de slag!

Wij nodigen u als belangenbehartiger van harte uit om de resultaten van het project te gebruiken bij uw gesprekken en overleggen over onbegrepen gedrag. Als verwante kunt u de instellingen of kennisinstituten waar u mee te maken heeft in kennis stellen van de knelpunten, kwaliteitscriteria en actiepunten.

U kunt de checklist gebruiken bij gesprekken met instellingen, zodat uw inbreng wordt meegenomen wanneer er wordt besloten over de zorg of ondersteuning aan uw verwant.

Als professional kunt u de notitie gebruiken bij uw eigen werkzaamheden. Zoals het begeleiden van cliënten, het opstellen van beleidsplannen, zorg- en leef- en behandelplannen of bij het beoordelen of herzien van deze plannen.

Een vervolg

In de zomer van 2015 worden de partijen die bij het project betrokken zijn, uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over een vervolg van het project. Door aan de slag te gaan met de knelpuntenanalyse, kwaliteitscriteria van verwanten én de actiepunten.

Voor meer informatie over het project en uw ervaringen met resultaten hiervan kunt u contact opnemen met Petra Stalman, beleidsmedewerker kwaliteit en wonen van Ieder(in) p.stalman@iederin.nl.

Meer over PGWS
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over