Eind januari werd bekend dat de Wtcg-tegemoetkomingen en de Compensatie Eigen Risico (CER) naar alle waarschijnlijkheid zullen worden afgeschaft. De besluitvorming hierover is echter nog niet afgerond. Het wetsvoorstel ligt momenteel bij de Eerste Kamer. Vooruitlopend op en onder voorbehoud van instemming van de Eerste Kamer, hebben het TransitieBureau Wmo van de VNG en het ministerie van VWS de handreiking maatwerk inkomensondersteuning door gemeenten gepubliceerd.

Deze handreiking informeert gemeenten niet alleen over de voorgenomen afschaffing van de Wtcg en de CER, maar ook over de diverse mogelijkheden waarop zij gemeentelijk maatwerk voor mensen met een chronische ziekte of handicap kunnen vormgeven. Lokale belangenbehartigers kunnen de handreiking gebruiken om het onderwerp op de agenda van de Gemeenteraad te krijgen.

Handreiking Ieder(in) voor pg-organisaties en lokale platforms

Ieder(in) vindt het van essentieel belang dat alle gemeenten ook voor 2014 duidelijk maken op welke manier ze mensen met een beperking en meerkosten gerichte inkomensondersteuning gaan geven. Hierin ligt ook een taak weggelegd voor lokale belangenbehartigers. Ieder(in) roept deze groep belangenbehartigers op om hun gemeente te stimuleren om zo snel mogelijk een goede regeling vast te leggen in een verordening. Een hulpmiddel hierbij is de handreiking van Ieder(in) die over twee weken verschijnt. Hierin staan de stappen beschreven die ze kunnen nemen om dit proces te stimuleren.

Wat er gebeurt na afronding besluitvorming Eerste Kamer

Als de Eerste kamer het wetsvoorstel goedkeurt, zal het CAK de gemeenten informeren over de groep mensen die voorheen een uitkering CER of Wtcg kregen. Om deze informatie vrij te geven, moet het CAK deze groep mensen hiervoor om toestemming vragen.

Met terugwerkende kracht

De afschaffing van de Wtcg en CER zal met terugwerkende kracht ingaan. Dit betekent dat in 2014 geen compensatie meer uitgekeerd zal worden voor het eigen risico. De Wtcg over 2013 zal in dit geval voor de laatste keer eind 2014 worden uitgekeerd.

Wetsvoorstel

Deel dit bericht

Meer nieuws over