Veel zorg en ondersteuning wordt per 1 januari 2015 uit de AWBZ overgeheveld naar gemeenten. Voor mensen die hiermee te maken hebben, start in september de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd?
moeder omarmt kind

Mensen met een beperking of psychische problemen en ouderen moeten vanaf 1 januari bij de gemeente aankloppen voor ondersteuning. Het gaat om begeleiding, (vervoer naar) dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen (via een RIBW), de doventolk en soms ook persoonlijke verzorging. Het is uiteraard belangrijk dat al deze mensen en hun mantelzorgers goed weten wat gaat gebeuren.

Op 4 september start daarom de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd? Ze wordt georganiseerd door negen cliëntenorganisaties. Met de raadpleging willen de organisaties nagaan welke informatie cliënten en mantelzorgers hebben gekregen over de komende veranderingen. En of ze inmiddels ook weten wat dat betekent voor hun eigen situatie.

Daarnaast wordt ook gevraagd of mensen zich voorbereiden op de veranderingen. Bijvoorbeeld door met familie en vrienden of een medewerker van het Wmo-loket over de veranderingen te praten.

Uitnodiging om mee te doen

De raadpleging loopt tot 4 oktober. Ze is gericht op iedereen die met bovenstaande veranderingen te maken krijgt. Dus ook mantelzorgers! Het invullen van de vragenlijst kan vanaf 4 september. Toch kunt u nu al uw emailadres achterlaten op www.zorgnaargemeenten.nl Dan krijgt u een uitnodiging om mee te doen, zodra de vragenlijst start.

Resultaten

De cliëntenorganisaties gebruiken de resultaten om de vinger aan de pols te houden bij de overheveling van zorg naar gemeenten. Als blijkt dat cliënten onvoldoende zijn  geïnformeerd, zullen ze dat onder de aandacht brengen bij de verantwoordelijke partijen en bij de plaatselijke belangenbehartigers.

Programma ‰’Aandacht voor iedereen‰’

De digitale raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). In het programma werken negen organisaties samen om Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en gemeenten voor te bereiden op de overheveling van AWBZ-zorg naar gemeenten. De negen betrokken organisaties zijn: CSO, Ieder(in),  Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland.

Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Meer informatie op: www.aandachtvooriedereen.nl

Terug naar home

Deel dit bericht

Meer nieuws over