Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

18 dec 2013

Financiële regelingen naar gemeenten: waar moet de lokale belangenbehartiger op letten?

De regering gaat een aantal landelijke regelingen voor compensatie van zorgkosten voor chronisch zieken vervangen door een maatwerksysteem op gemeentelijk niveau. Hierbij worden enkele regelingen afgeschaft en krijgen gemeenten maar de helft van het huidige landelijke budget. Waar moeten lokale en regionale belangenbehartigers en patiëntenorganisaties op letten?

In het Regeerakkoord stond al het plan om alle gerichte landelijke compensatieregelingen af te schaffen en te vervangen door een maatwerkregeling inkomensondersteuning op gemeentelijk niveau. Denk bijvoorbeeld aan de financiële compensatie van zorgkosten voor chronisch zieken en mensen met beperkingen. In de loop van het jaar bleek dat de regering zo’n 700 miljoen over wil laten gaan naar de gemeenten en dat gemeenten straks zelf mogen bepalen hoe ze dit geld binnen de Wmo of de Wwb willen inzetten. Later werd duidelijk dat gemeenten minder geld zullen krijgen, maar ook dat de huidige fiscale aftrekregeling in 2014 nog zal blijven bestaan.

Oproep
De CG-Raad en Platform VG roepen de lokale patiëntenorganisatie en belangenbehartigers op om zich ervoor in te spannen dat de gelden die overgaan naar gemeenten zo gericht mogelijk ingezet worden voor inkomensondersteuning aan mensen met een beperking die meerkosten maken vanwege hun ziekte of handicap.

Wetsvoorstellen
Het wetsvoorstel tot afschaffing van de regelingen ligt nu bij de Kamer. Met het wetsvoorstel wil de regering de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (CER) per 1 januari 2014 beëindigen.

Ook ligt er een wetsvoorstel waarmee gemeenten vanaf 1 januari 2014 via de Wmo inkomenssteun kunnen gaan bieden aan chronisch zieken en gehandicapten. In de komende jaren krijgen zij hiervoor 270 miljoen euro. In dat wetsvoorstel staat ook dat gemeenten in hun Wmo-beleidsplan en/of hun Wmo-verordening moeten aangeven hoe zij die inkomensondersteuning willen gaan bieden aan mensen met een beperking die meerkosten maken vanwege hun ziekte of handicap. Deze bepaling zal overigens ook in de nieuwe Wmo 2015 opgenomen worden.

Oproep aan belangenbehartigers
Door de nieuwe bepaling moeten gemeenten in hun Wmo-beleid aandacht besteden aan inkomensondersteuning. Ze kunnen gerichte inkomensondersteuning via de Wmo niet zomaar uitsluiten. Dat geeft lokale belangenbehartigers de kans om met gemeenten in gesprek te gaan over inkomenscompensatie voor mensen met een beperking.

Wij adviseren daarom om dit onderwerp nu al aan te dragen bij de gemeenteraad, ook al zijn de wetsvoorstellen nog niet in de kamer behandeld. Zo zorgen belangenorganisaties ervoor dat gemeenten in 2014 direct kunnen beginnen met gerichte inkomensondersteuning. Als hulpmiddel hierbij brengen CG-Raad en Platform VG graag de aangepaste motie van Gehandicaptenplatform Den Bosch onder de aandacht.

Rol gemeenten
Gemeenten mogen straks zelf bepalen hoe ze ondersteuning ’op maat’ gaan regelen via Wmo-voorzieningen, via inkomensondersteuning en of via het maatwerk van de individuele bijzondere bijstand. Die ondersteuning moet wel passen bij de individuele behoeften en mogelijkheden van de cliënt en gericht zijn op zelfredzaamheid en participatie.

Er is gericht gemeentelijk beleid nodig om te zorgen dat mensen die nu recht hebben op de Wtcg en Compensatie Eigen Risico, straks niet met grote negatieve koopkrachteffecten geconfronteerd worden. Met de aanpassing van de Wmo moeten gemeente gericht beleid voor deze groep formuleren en moeten ze duidelijk maken hoe zij de middelen willen inzetten. Maar gemeenten kunnen door de nieuwe bepaling in de Wmo om dat beleid te ontwikkelen voor een bredere groep mensen, en niet alleen mensen die voor bijstand in aanmerking komen.

Overigens adviseerde de VNG aan gemeenten om het bedrag voor 2014 (45 miljoen euro) in te zetten als bijzondere individuele bijstand en om in de loop van 2014 zelf aanvullend beleid voor 2015 en verder te ontwikkelen.


Nota van Wijziging - bijlage Ministerie van VWS bij Kamerbrief afschaffing Wtcg, CER, fiscale aftrek specifieke zorgkosten etc.
 

Meer over koopkracht en meerkosten in Geldzaken (u gaat naar Thema's)
Meer landelijk en lokaal Nieuws