Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

Landelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van ons Landelijk nieuws.

Apr

18 apr 2019

Maak 112 volledig toegankelijk en bereikbaar voor iedereen

In Nederland is 112 onvoldoende toegankelijk voor mensen met een beperking. Maar ook mensen met een beperking moeten 112 kunnen bereiken. Daarom heeft de 112 Alliantie een position paper gemaakt waarin knelpunten en oplossingen staan. De Alliantie bood dit paper gisteren aan aan vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie.

Leden van de 112-Alliantie tonen trots hun position paper. Zittend op voorste rij: een mevrouw in een rolstoel, een meneer met een geleidehond, een meneer die het position paper toont. Daarachter staan twee vrouwen en drie mannen. De drie middelste personen gebaren 1 – 1 – 2.
18 apr 2019

Vacature beleidsmedewerker programma Leren & Werken

Voor het programmateam Leren & Werken zoekt Ieder(in) per direct een enthousiaste, betrokken en leergierige beleidsmedewerker voor 20 uur per week.

16 apr 2019

Indiceren op ’resultaat’: minder rechten, minder hulp

Gemeenten hoeven als het aan minister De Jonge (VWS) ligt in de toekomst geen urenindicaties meer af te geven voor hulp en ondersteuning uit de Wmo. Hij komt met een wetswijziging om ‘resultaatgericht indiceren’ toe te staan. Cliënten- en patiëntenorganisaties wijzen dit plan af.

Iemand die de ramen zeemt bij ouder iemand
15 apr 2019

Aangepaste dieselauto’s krijgen ontheffing voor milieuzones

Het kabinet heeft een voorstel aangenomen voor de harmonisatie van gemeentelijke milieuzones. Dit is goed nieuws! Want op aandringen van Ieder(in) is hierin ook een landelijke vrijstelling opgenomen voor rolstoeltoegankelijke voertuigen en voor aangepaste dieselauto’s.

Iemand die vanuit de auto in rolstoel probeert te gaan zitten
11 apr 2019

Passend onderwijs leidt niet tot meer passende onderwijsplekken

De Onderwijsinspectie constateert in haar jaarlijks rapportage De Staat van het Onderwijs dat passend onderwijs niet leidt tot meer (beter) passende onderwijsplekken. De Onderwijsinspectie onderschrijft daarmee het standpunt van Ieder(in) dat passend onderwijs nog steeds onvoldoende kansen biedt voor leerlingen met een beperking of chronische aandoening.

10 apr 2019

Tweede Kamer stemt unaniem in met Wmo-abonnementstarief

De Tweede Kamer heeft eensgezind ingestemd met de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Dit is een maximum van 19 euro per maand aan eigen bijdragen voor hulp en ondersteuning via de gemeenten. Naar schatting zo’n 150.000 huishoudens gaan er met dit tarief op vooruit.

08 apr 2019

Rondetafelgesprek over toegang tot de Wet langdurige zorg voor jeugd

Vandaag is in de Tweede Kamer een zogeheten rondetafelgesprek over toegang tot de Wet langdurige zorg voor jeugdigen met een langdurige psychische stoornis. Per Saldo heeft samen met Ieder(in) standpunten op papier gezet ter voorbereiding op dit gesprek.

04 apr 2019

Gemeenten, kom met heldere indicaties en voorkom dure procedures

Het korten op huishoudelijke hulp in de Wet maatschappelijke ondersteuning door gemeenten, levert gemeenten hoge kosten in juridische procedures op. De Volkskrant wijdt hier vandaag een voorpagina en uitgebreide reportage aan. Ieder(in) vindt dat gemeenten waar dit speelt ook naar zichzelf moeten kijken. Ze houden zich niet aan de wet en belanden daardoor in langslepende procedures.

02 apr 2019

Minder keuze, minder kwaliteit dagbesteding langdurige zorg

De dagbesteding in de langdurige zorg staat onder druk. Mensen moeten vaak tegen hun wil van plek veranderen. Het gaat hierbij om dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg. Er is minder keuzevrijheid, blijkt uit onderzoek. Tegelijkertijd verschraalt de kwaliteit van het aanbod.

Mar

28 mrt 2019

Kabinet, regel gebarentolk en ondertiteling bij crises

Ieder(in) en organisaties voor dove en slechthorende mensen schrijven een brief aan drie ministers die betrokken zijn bij toegankelijke crisiscommunicatie. Daarin vragen ze aandacht ook voor mensen met een auditieve beperking toegankelijke communicatie tijdens rampen en in gevaarlijke situaties.

27 mrt 2019

Brief aan Kamer: zorg voor goede uitvoering abonnementstarief

Donderdag 28 maart bespreekt de Tweede Kamer een wetsvoorstel waarmee het Wmo-abonnementstarief ook voor de komende jaren wordt ingevoerd. De wettelijke invoering van het tarief mag niet leiden tot verslechtering van het zorgaanbod.

26 mrt 2019

Provinciale Staten: dwing treinen met toiletten af

Vandaag dient om 13:00 een zaak bij het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht. Een blaas- en een MS-patiënt klagen drie openbaar vervoersbedrijven aan die nog treinen zonder toiletten laten rijden in Gelderland en Zuid-Holland.

26 mrt 2019

Inzet gebarentolk geen gunst, maar een recht

Voor een grote groep mensen was de crisiscommunicatie tijdens de aanslag in Utrecht maandag 18 maart niet te volgen. Een kwalijke zaak, vindt Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Bovendien is het ontbreken van toegankelijke informatie in strijd met het VN-Verdrag Handicap.

25 mrt 2019

Crisiscommunicatie blijft gissen voor doven en slechthorenden

Voor een grote groep mensen was de crisiscommunicatie tijdens de aanslag in Utrecht maandag 18 maart niet te volgen. Waar in Nieuw Zeeland premier Jacinda Ardern door een tolk gebarentaal vergezeld wordt, blijkt dat in Nederland nog steeds heel ingewikkeld.

21 mrt 2019

Oproep aan gemeenten: onderteken manifest Iedereen doet mee

Met de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in 2016 moeten gemeenten actief uitvoering geven aan dit Verdrag. En we zien dat steeds meer dat gemeenten dat ook echt doen. Deze beweging naar een steeds inclusiever Nederland willen we zichtbaar maken.

20 mrt 2019

Zonder belemmeringen kunnen stemmen?

Vandaag zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Kunt u zonder belemmeringen stemmen? Is uw stembureau goed toegankelijk? U kunt uw ervaring kwijt bij Meldpunt Onbeperkt Stemmen, https://www.mensenrechten.nl/nl/meldpunt-onbeperkt-stemmen van het College voor de Rechten van de Mens.

19 mrt 2019

Goedkoop is duurkoop, ook bij hulpmiddelen

Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo zelfstandig mogelijk hun leven te kunnen leiden. Gemeenten verstrekken veel van deze voorzieningen vanuit de Wmo. Ze maken hiervoor afspraken met leveranciers. Het regelen van hulpmiddelen verloopt niet altijd even vlot.

14 mrt 2019

Problemen bij CAK ’zorgwekkend’

Maatregelen bij het CAK om de interne administratie en gegevensverwerking te verbeteren hebben nog onvoldoende verbetering gebracht. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. Mensen die eigen bijdragen moeten betalen kunnen hierdoor in de problemen komen.

13 mrt 2019

In gesprek over Positieve Gezondheid: niemand kan het alleen

Ieder(in), Mind en Patiëntenfederatie Nederland hebben onderzocht wat het concept Positieve Gezondheid mensen met een beperking of chronische aandoening te bieden heeft. Op 5 maart gingen ze hierover in gesprek met Machteld Huber, de bedenker van het concept. Ervaringsdeskundige Yvonne Lammertink: “Bij het ontwikkelen van veerkracht heb je anderen nodig.”

13 mrt 2019

Europees Parlement neemt Toegankelijkheidswet aan

Het Europees Parlement heeft vandaag de Europese Toegankelijkheidswet aangenomen. Deze nieuwe wet bevat afspraken hoe Europese landen de toegankelijkheid van de samenleving moeten verbeteren. Ieder(in) kijkt de komende tijd wat de nieuwe Europese wet betekent voor de manier waarop toegankelijkheid in de Nederlandse wetten staat.

12 mrt 2019

Eén jaar koplopers onafhankelijke cliëntondersteuning

Veertien gemeenten waren afgelopen jaar ambassadeur van het project Koplopers Cliëntondersteuning. Deze koplopers lieten zien hoe onafhankelijke cliëntondersteuning kan worden ingericht en goed kan worden aangeboden aan mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.

12 mrt 2019

Meldpunt Onbeperkt Stemmen geopend

Het meldpunt Onbeperkt Stemmen van het College voor de Rechten van de Mens is geopend. Ieder(in) juicht dit toe omdat iedereen recht heeft om te kunnen stemmen. De afgelopen jaren gaf het meldpunt zicht op waar mensen tegenaan lopen bij het stemmen.

06 mrt 2019

Hoogste rechter is streng: uren hulp indiceren móét

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in Nederland, heeft opnieuw een gemeente op de vingers getikt over de wijze van toekenning van Wmo-hulp. Enschede moet aanvragers van huishoudelijke hulp voortaan een duidelijke in uren omschreven toekenning geven.

04 mrt 2019

Zorgkosten terug van de belasting

Leven met een beperking of chronische ziekte brengt kosten met zich mee. Betaalt u deze kosten zelf, dan kunt u een deel daarvan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. De website Meerkosten.nl legt in eenvoudige taal uit hoe u dat doet

04 mrt 2019

Handtekening huisarts niet meer nodig voor hulpmiddelen rondom bed

Wijkverpleegkundigen kunnen vanaf nu zelf hulpmiddelen voorschrijven die nodig zijn bij verzorging en verpleging van mensen thuis op bed.

01 mrt 2019

Studeren met een beperking? Kom naar de landelijke bijeenkomst

Dinsdagavond 2 april organiseert Handicap en Studie samen met Ieder(in), ISO en de LSVb een landelijke bijeenkomst voor studenten met een beperking of een extra ondersteuningsbehoefte. Tijdens deze bijeenkomst worden de knelpunten waar deze studenten tegenaan lopen in het Hoger Onderwijs in kaart gebracht.

Feb

28 feb 2019

Positieve Gezondheid: wat biedt het mensen met een beperking?

Het gezondheidsconcept Positieve Gezondheid wil mensen handvatten geven om de eigen gezondheid te verbeteren. Het ontwikkelen van veerkracht en eigen regie staat erin centraal. Cliëntenkoepels hebben onderzocht wat dit concept mensen met een beperking of chronische aandoening te bieden heeft.

27 feb 2019

Nationale Zorggids: Schouwlijst toegankelijke stembureaus

20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en indirect voor De Eerste Kamer. Vanaf dit jaar moeten stemlokalen volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Een nieuwe schouwlijst helpt bij het toegankelijk maken van de stembureaus. Dit meldt Ieder(in).

25 feb 2019

Verbeterplan voor cliëntondersteuning langdurige zorg

Betere onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Zorgkantoren en landelijke organisaties voor cliëntondersteuning hebben hiervoor een gezamenlijk plan opgesteld.

21 feb 2019

Trainingsvideo’s Maak je sterk voor werk

Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid hebben drie video’s gemaakt voor belangenbehartigers die zich inzetten voor betere arbeidskansen voor mensen met een beperking.

21 feb 2019

Sluiting Juridisch Steunpunt: ’Mensen moeten het zelf maar uitzoeken’

Het Juridisch Steunpunt van Ieder(in) werd gedwongen te sluiten. Directeur Illya Soffer vreest in een interview met de Nationale Zorggids dat mensen met een beperking niet meer de zorg krijgen waar zij recht op hebben.

20 feb 2019

Woning toegankelijk maar pad ernaartoe niet

Veel nieuwe woningen hebben een keurig toegankelijke deur – met een drempel van maximaal 20 mm – maar vervolgens geen toegankelijke aansluiting op de openbare weg. Dit is een van de punten die Ieder(in) en vijf andere belangenorganisaties aansnijden in een brief aan de Tweede Kamer.

19 feb 2019

Pak knelpunten zorg en onderwijs aan

Veel kinderen met een beperking hebben op school ook zorg en ondersteuning nodig, maar dat is nu niet goed geregeld. Minister Slob en minister De Jonge hebben tien maatregelen aangekondigd om knelpunten rond zorg in het onderwijs aan te pakken.

18 feb 2019

Verstandelijke beperking en stemmen, hoe zit het?

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de provincie en het waterschap. Kiezers met een verstandelijke beperking krijgen volgens de huidige wet geen hulp in het stemhokje bij het stemmen. Alleen kiezers met een fysieke beperking, mogen hulp krijgen in het stemhokje, als dat nodig is.

15 feb 2019

Manifest reiziger centraal bij nieuwe OV-betalen

Zet de reiziger centraal bij de ontwikkeling van een nieuw betaalsysteem voor het openbaar vervoer. Die oproep doen de consumentenorganisaties waaronder Ieder(in) aan de vervoersbedrijven en de overheid.

14 feb 2019

Wie maakt de cursus Politiek Actief toegankelijker?

Samen met gemeenten organiseren ProDemos en Ieder(in) de cursus Politiek Actief, waarbij inwoners kennismaken met lokale politiek. Deze cursus is nog niet goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat willen we graag veranderen. Daarom starten er na de zomer cursussen Politiek Actief die ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

14 feb 2019

Kabinet verzaakt bij regelen klachtrecht VN-verdrag

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over het zogenaamde Facultatief Protocol van het VN-verdrag Handicap. Deze aanvullende verklaring is nog steeds niet ondertekend door het kabinet.

14 feb 2019

Aan de slag met onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning helpt mensen gratis en laagdrempelig bij het vinden en regelen van (levensbrede) zorg en ondersteuning. MIND, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland brengen in beeld wat het is en hoe je ermee aan de slag kunt gaan.

12 feb 2019

Maak 112 ook bereikbaar voor mensen met een beperking

Niet iedereen weet dat dat je in heel Europa via alarmnummer 112 kunt bellen met noodhulpdiensten zoals brandweer, politie en ambulance. Om daar verandering in te brengen, is 11 februari in heel Europa ‘De dag van 112’. Ieder(in) grijpt deze dag aan om een 112-alliantie te lanceren.

11 feb 2019

Lotte Sybesma (20): we moeten onze stem beter laten horen

‘Als er door politici over jongeren met een beperking wordt gepraat, denk ik vaak: over wie heb jij het eigenlijk? Het lijkt dan nooit over mij te gaan.’ Lotte Sybesma (20) loopt stage bij Ieder(in).

07 feb 2019

Verkiezingen Provinciale Staten: Stem jij ook?

Woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor de provincie. Iedere Nederlander boven de 18 jaar mag dan stemmen. Vanaf dit jaar moeten stemlokalen volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Daarnaast is het belangrijk dat informatie over de verkiezingen voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk is.

07 feb 2019

Drie nieuwe informatiebladen over onderwijs

Randvoorwaarden om naar school te gaan. De stem van ouders. Onderzoek School en vriendschap. Dit zijn de titels van drie nieuwe informatiebladen over onderwijs. Voor iedereen die werkt aan passend en inclusief onderwijs.

07 feb 2019

Pioniers gezocht voor Klink

Vind jij het leuk om actief mee te werken aan de groei van Klink? Geef je dan nu op als pionier. Klink is een community voor iedereen die opkomt voor mensen met een beperking. De opbouw van Klink is in volle gang en daar hebben wij jou heel erg hard bij nodig!

05 feb 2019

OneWorld: Mag ik meereizen?

Vanuit de overheid zijn er afspraken gemaakt over het toegankelijk maken van het openbaar vervoer. Een goede start, maar er zijn ook zorgen, zegt Martin Boerjan. Vanuit Ieder(in) werkt hij aan toegankelijke mobiliteit voor mensen met een beperking.

02 feb 2019

Meldactie: wat merkt u van het Wmo-abonnementstarief?

Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo veranderd. Iedereen betaalt maximaal 17,50 per 4 weken. Dit is het abonnementstarief. Het inkomen of vermogen tellen niet meer mee voor de eigen bijdrage voor de Wmo. Wat merkt u van het abonnementstarief?

Jan

31 jan 2019

Tijdelijke oplossing voor medicijnen in verkeer nog niet ideaal

De aanscherping van de Wegenverkeerswet per 1 juli 2017 had nare gevolgen voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Na actie van Ieder(in) en apothekers lijkt er een begin van een oplossing te komen voor mensen die stoffen als amfetamines, morfine en medicinale cannabi geneesmiddel moeten gebruiken.

31 jan 2019

Handreiking Lokale Inclusie Agenda klaar voor gebruik

Elke gemeente is verplicht een Lokale Inclusie Agenda te maken. Maar hoe doe je dat en wat staat daar dan in? De VNG ontwikkelde samen met de Alliantie, gemeenten en hun ervaringsdeskundigen een handreiking Lokale Inclusie Agenda.

30 jan 2019

Geld passend onderwijs moet bij scholen en leerlingen terecht komen

Donderdag 31 januari bespreekt de Tweede Kamer de problemen met passend onderwijs. Bij de samenwerkingsverbanden blijft te veel geld voor passend onderwijs op de plank liggen. Dit geld komt niet terecht bij scholen, leerkrachten en kinderen. Verkeerde besteding van deze budgetten leidt tot meer thuis zitten of helemaal uitvallen van leerlingen met een ondersteuningsvraag.

29 jan 2019

Geef uw mening over betere samenwerking onderwijs, zorg en jeugd

Ieder(in) en Ouders & Onderwijs willen graag met ouders en jongeren in gesprek over een betere aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugd. Daarvoor organiseren ze op vrijdag 8 februari een webinar.

24 jan 2019

Inperking en bezuiniging rechtsbijstand moet van tafel

Ieder(in) heeft grote bezwaren tegen de voorgenomen inperking van rechtsbijstand. Het plan van minister Dekker waarmee het mes wordt gezet in de gesubsidieerde rechtsbijstand, tast de rechtspositie en rechtszekerheid van mensen met een beperking of chronische ziekte aan.

23 jan 2019

Zeven partijen doen voorstel voor goed-werkende inclusieve arbeidsmarkt

De Tweede Kamercommissie SZW spreekt vandaag over de Participatiewet. Ieder(in) stuurde samen met FNV, CNV, VCP, LCR, Cedris en Wij Staan OP! een brief naar de Kamer.

21 jan 2019

Kritische vrienden hard nodig voor goede uitvoering VN-verdrag Handicap

De zorgbranche en de zorgaanbieders hebben kritische vrienden nodig. Alleen dan lukt het om goede invulling te geven aan het VN-verdrag Handicap. Een zaal vol kritische vrienden was bij elkaar gebracht door Ieder(in), LFB en brancheorganisatie VGN op 17 januari j.l.

21 jan 2019

E-healthweek: presentatie handreiking toegankelijke digitale zorg

Digitale zorg werkt pas goed als die toegankelijk is ontworpen en uitgevoerd. Landelijk zijn er afspraken gemaakt om aan internationale richtlijnen te voldoen. Vandaag, bij de start van de e-healthweek 2019 presenteren patiënten- en gehandicaptenorganisaties een handreiking voor toegankelijke digitale zorgvoorzieningen.

09 jan 2019

Schulden? Deel je ervaring met de Tweede Kamer

Bent u door hoge zorgkosten in de schulden gekomen? Deel je ervaring met de Tweede Kamer. Op 28 januari organiseert de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een webinar om in gesprek te komen met zoveel mogelijk mensen die in de schulden zitten.