Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

Landelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van ons Landelijk nieuws.

Aug

13 aug 2018

Jaarverslag 2017: De vinger op de zere plek

Door de verkiezingen en de lange formatie leek de landelijke politieke besluitvorming in 2017 stil te vallen. Toch was de Haage lobby van Ieder(in) in 2017 intensief en gevarieerd. Hierover en nog meer leest u in het jaarverslag.

Jongen met verstandelijke beperking helpt mee de tuin te begieten

Jul

19 jul 2018

Politieke partijen stellen opnieuw vragen over toegankelijkheid buurtbussen

Verschillende fracties in de Tweede Kamer hebben opnieuw de toegankelijkheid van buurtbussen aan de orde gesteld. Ze leggen zich er niet bij neer dat dit alleen een zaak zou zijn van gemeenten of provincies.

Jongen in rolstoel in bus
17 jul 2018

Column: Minder regels, meer banen

Als het gaat over werk voor mensen met een beperking en een inkomen om in het eigen levensonderhoud te voorzien, staat Nederland er niet al te best voor.

Jongen die aan het broodjes bakken is
16 jul 2018

Kunt u wonen zoals u wilt?

Goed wonen is heel belangrijk voor iemands kwaliteit van leven. Maar kunnen mensen met een beperking of chronische aandoening wonen zoals ze graag willen wonen? Met het invullen van een vragenlijst helpt u ons om knelpunten boven water te krijgen.

Vrouw met verstandelijke beperking is een kaartje aan het leggen
09 jul 2018

Minister Ollongren in gesprek over verbeteringen stemproces

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat met belangenorganisaties in gesprek over hulp in het stemhokje en de verbetering van het zelfstandig stemmen. Ook nodigt zij ervaringsdeskundigen uit voor een gesprek.

06 jul 2018

Debat passend onderwijs leidt tot weinig verbeteringen

Vijf jaar na de invoering van het passend onderwijs is naar school gaan voor kinderen met een beperking nog steeds niet vanzelfsprekend. Zorg en onderwijs op elkaar afstemmen blijkt vaak een moeilijk of onmogelijk te leggen puzzel. Omdat er veel misgaat, krijgen kinderen niet het onderwijs waarop ze recht hebben. De Tweede Kamer sprak de afgelopen weken meerdere keren over het passend onderwijs. Helaas leidde dat tot weinig concrete verbeteringen op korte termijn.

04 jul 2018

Verplichte buitenruimte voor wonen met zorg hersteld

Goed nieuws over het Bouwbesluit: minister Ollogren (BZK) heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het realiseren van een buitenruimte ook weer verplicht wordt voor woningen met een zorgfunctie

04 jul 2018

Cijfers banenafspraak: overheid blijft opnieuw achter

De overheid loopt opnieuw achter bij de uitvoering van de banenafspraak. Slechts 6.471 van de 10.000 beloofde banen voor mensen met een arbeidsbeperking werden daadwerkelijk gerealiseerd in 2017. Dit blijkt uit cijfers die staatssecretaris Van Ark maandag naar de Tweede Kamer stuurde.

Jun

28 jun 2018

Hervorming van de langdurige zorg haalt beoogde doelen niet

Gisteren kwam het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) met de langverwachte evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg. De hervorming die in 2015 begon, heeft in veel gevallen nog niet de beoogde resultaten geboekt. Het rapport bevestigt de uitkomsten van de meldingen die de afgelopen jaren bij Ieder(in) en de andere PG-organisaties zijn binnengekomen.

25 jun 2018

Kinderen met meervoudige beperking hebben recht op onderwijs

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dat staat in het VN-verdrag Handicap en ook het Kinderrechtenverdrag van de VN stelt dat ieder kind recht op zelfontplooiing heeft. Dat geldt dus ook voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Toch gaat een groot deel van hen niet naar school.

21 jun 2018

Breek regeerakkoord open: loondispensatie van tafel

Breek het regeerakkoord open en haal het loondispensatieplan van tafel. Met die boodschap schoven zeven maatschappelijke organisaties vanochtend aan bij staatssecretaris Van Ark (SZW) voor een overleg. De staatssecretaris wil meer mensen met een beperking aan het werk helpen, maar loondispensatie lost het probleem volgens de organisaties niet op.

21 jun 2018

Zwartboek: Kinderen met langdurige beperking 'dakloos' in de Jeugdwet

Kinderen en jongeren met een langdurige beperking zijn ‘dakloos’ geraakt in de Jeugdwet. De uitvoering van de Jeugdwet schiet flink tekort voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis. Met een brandbrief aan de Tweede Kamer en een Zwartboek Jeugdhulp vragen gehandicapten- en patiëntenorganisaties met klem om aandacht en verbeteringen voor deze jeugd.

19 jun 2018

Stop het onnodig wisselen van medicijnen

Minister Bruins moet met patiënten, experts, artsen en apothekers een lijst opstellen van medicijnen die niet mogen worden gewisseld zonder medische noodzaak. Dat schrijven Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer. Deze week praten zij over geneesmiddelen.

01 jun 2018

Verlaging eigen bijdrage door Wmo-abonnement; zorgen Wlz blijven

Stapeling van zorgkosten is voor veel mensen met een beperking of aandoening een groot probleem. Vaak vormen eigen bijdragen, zowel voor de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) als de Wet langdurige zorg (Wlz), een groot deel van die kosten. Belangenorganisaties, waaronder Ieder(in), pleitten er daarom lang voor iets aan de hoge eigen bijdragen te doen.

May

30 mei 2018

Schrap ook de regeldruk voor mensen zelf

Mensen moeten centraal staan in de zorg en niet de regels. Het ministerie van VWS presenteerde op 22 mei een groot actieplan om overbodige regels in de zorg te schrappen. Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en Mind werkten mee aan het actieplan ‘(Ont)Regel de Zorg’.

28 mei 2018

Noodklok over passend onderwijs

Leden van de Tweede Kamer luiden de noodklok over problemen in de uitvoering van passend onderwijs. Zij eisen dat leerlingen met psychische of lichamelijke problemen snel betere hulp krijgen. Ieder(in) is blij met deze erkenning van de problemen in het passend onderwijs.

23 mei 2018

Column: Is slechte zorg schending van mensenrechten?

Een derde van de mensen met een beperking meldt dat hun zorg niet passend is en dat zij niet kunnen meedoen in de samenleving zoals zij zouden willen. Illya Soffer reageert hierop in haar column bij Binnenlands Bestuur.

18 mei 2018

Training werkgevers en HR-professionals: Selecteren zonder beperking

De meeste mensen met een arbeidsbeperking willen graag aan het werk en veel werkgevers zijn welwillend om kandidaten uit deze groep in dienst te nemen. Toch krijgen maar weinig mensen met een beperking een betaalde baan. Onbewuste vooroordelen en onduidelijkheid over wetgeving spelen hierbij een grote rol. Het College voor de Rechten van de Mens en Ieder(in) lanceren een training voor werkgevers en HR-professionals om deze obstakels te overwinnen: ‘Selecteren zonder beperking’.

17 mei 2018

Brief aan Kamer: visie nodig voor betere langdurige zorg

Grote groepen mensen met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornissen die langdurige of levenslang zorg nodig hebben, krijgen nog altijd niet de hulp en ondersteuning die nodig is. Ieder(in), PerSaldo en KansPlus vragen in een brief aan de Tweede Kamer om visie en een heldere aanpak.

Apr

26 apr 2018

Kabinet houdt vast aan loondispensatie

De Tweede Kamer debatteerde donderdag over het omstreden loondispensatieplan. Een aantal regeringspartijen is bereid te kijken naar aanpassingen, maar de voorgenomen wetswijziging gaat niet van tafel. Daarmee lijkt het kabinet weinig te doen met het maatschappelijke verzet tegen de aangekondigde maatregel.

26 apr 2018

Kamer bezorgd over te krappe financiering PG-organisaties

Er gaat de komende jaren nauwelijks extra geld naar PG-organisaties, terwijl die er veel nieuwe taken bij hebben gekregen door de decentralisaties en de implementatie van het VN-verdrag. Gisteren sprak de Tweede Kamer hierover haar verbazing uit in het debat over het nieuwe subsidiekader.

25 apr 2018

'Zorg dat mensen er niet op achteruit gaan in de Wmo of Wlz'

De regering maakt een begin met de aanpak van deze stapeling zorgkosten, door het aanpassen van de eigen bijdragen. Ieder(in), de Patiëntenfederatie en Per Saldo denken dat de voorstellen beter kunnen.

25 apr 2018

Tweede Kamerdebat loondispensatie

Het kabinetsplan om loondispensatie in te voeren, heeft zeer nadelige gevolgen voor de mensen met een beperking. 40 organisaties sturen daarom een gezamenlijk pamflet naar de Tweede Kamer. In het pamflet worden de bezwaren tegen het plan toegelicht en de voorwaarden voor een alternatief op een rij gezet.

23 apr 2018

PG-organisaties sturen brandbrief aan Kamer over knellend subsidiekader

Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid hebben samen met ruim 100 patiënten- cliënten en familieorganisaties een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer over het nieuwe subsidiekader.

18 apr 2018

Kabinetsplan loondispensatie botst met mensenrechten

Het College voor de Rechten van de Mens analyseerde het kabinetsvoornemen om loondispensatie in te voeren. De analyse laat geen spaan heel van de voorgestelde maatregel. Het plan heeft zoveel nadelige gevolgen voor mensen met een arbeidsbeperking, dat het in strijd is met internationale verdragen. Er is maar een conclusie mogelijk: het loondispensatieplan moet van tafel.

18 apr 2018

Niet apart maar samen naar school

In de jaarlijkse rapportage De Staat van het Onderwijs stelt de inspectie van onderwijs dat sociale en economische segregatie binnen het onderwijs toeneemt. Niet samen naar school gaan raakt ook leerlingen met een beperking.

17 apr 2018

Column: ’Luister naar de grote weerzin tegen loondispensatie’

Loondispensatie stuit op grote tegenstand. Ruim 72.000 mensen tekenden binnen anderhalve week een petitie tegen het voorstel. Het College Rechten van de Mens toetste de maatregel aan het VN-verdrag Handicap en oordeelde vernietigend.

13 apr 2018

Waar is jeugd met een beperking of chronische aandoening gebleven?

Ieder(in) en Per Saldo vragen de Tweede Kamer om blijvend meer aandacht voor jeugd die langdurig of levenslang ondersteuning nodig hebben. De Kamer heeft op 23 april een rondetafelgesprek gehouden over de evaluatie van de Jeugdwet.

11 apr 2018

Voltallige Tweede Kamer steunt motie voor meer toegankelijke woningen

Een motie voor meer toegankelijke woningen van de ChristenUnie samen met CDA, VVD en D66 kreeg dinsdag de steun van de voltallige Tweede Kamer.

10 apr 2018

Nieuwe film: Op weg naar inclusief onderwijs

"Je bent sowieso volwaardig mens." Dit is een van de heldere visie-uitspraken die de directeur van basisschool De Kroevendonk doet in de nieuwe film van Ieder(in) ’Op weg naar inclusief onderwijs’. Met deze film wil Ieder(in) enthousiasme aanwakkeren voor de ontwikkeling van een echt inclusief onderwijssysteem in Nederland.

05 apr 2018

Breed verzet tegen loondispensatie

De Sociale Alliantie sluit zich aan bij het verzet tegen het kabinetsplan voor loondispensatie. Met dit plan worden de arbeidsvoorwaarden voor een grote groep mensen met een arbeidsbeperking beduidend slechter. Sommige arbeidsgehandicapten gaan minder dan het minimumloon verdienen.

Mar

29 mrt 2018

Kabinet tornt aan minimumloon en pensioen

Werkgevers die mensen met een handicap in dienst hebben, lopen tegen veel en ingewikkelde regelingen aan. Het kabinet zegt dit te willen versimpelen, om zo meer mensen aan het werk te helpen. Maar in plaats daarvan duperen de voorgenomen kabinetsplannen werknemers met een arbeidsbeperking.

28 mrt 2018

Nieuwsuur: mensen met beperking in dienst moet eenvoudiger

Mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen kan veel eenvoudiger en eerlijker. Die oproep doet Ieder(in)-directeur Illya Soffer in Nieuwsuur. De lappendeken aan regelingen en voorzieningen staat een goede positie op de arbeidsmarkt in de weg.

26 mrt 2018

'Kom met een zorgpact voor gehandicapten'

'Kom met een landelijk pact voor de gehandicaptenzorg. Alleen als we over alle zorgwetten heen landelijke afspraken maken, komen we tot goede gehandicaptenzorg', is de dringende oproep van Ieder(in) aan de Tweede Kamer en de minister van VWS.

21 mrt 2018

'Neem inclusieve samenleving op in collegeakkoorden'

Bij de komende formatie van de colleges moeten de ambities van het VN-verdrag Handicap en de inclusieve samenleving écht vorm krijgen. Vier burgemeesters en wethouders deden gisteren deze oproep aan het adres van Hugo de Jonge, minister van VWS en Jantine Kriens, directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

21 mrt 2018

Alle stemlokalen toegankelijk

Vanaf 1 januari 2019 moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze wetswijziging kondigen minister Ollongren (BZK) en minister De Jonge (VWS) aan in een brief aan de Tweede Kamer.

20 mrt 2018

Column Illya Soffer: Het is tijd voor samenspraak

​Hoe kunnen gemeenten hun afhankelijkheidsrelatie zo vormgeven dat mensen zich daardoor niet ontmoedigd en gekleineerd voelen, maar juist gesteund en gesterkt om mee te gaan doen? Lees de nieuwe column van Illya Soffer bij Binnenlands Bestuur.

18 mrt 2018

Aan het werk!

Jongeren met een beperking die (gedeeltelijk) kunnen werken, hebben moeite met het vinden en behouden van betaald werk. Ze zitten daardoor werkloos thuis. Jongerenorganisaties en Ieder(in) stuurden om deze reden een pamflet ‘Aan het werk!’ naar de Tweede Kamer.

16 mrt 2018

De Digitale Overheid: Is de gebruiker met een beperking wel voldoende in beeld?

Afgelopen woensdag sprak de Tweede Kamer over het programma Digitale Overheid. Hierbij werd benadrukt dat de gebruiker centraal staat bij de realisatie van dit programma. Ieder(in) vraagt zich af: Is de gebruiker met een beperking hierbij wel voldoende in beeld?

15 mrt 2018

Gemeenteraadsverkiezingen; meld uw problemen met het stemmen

Het College voor de Rechten van de Mens heeft tot 4 april het online Meldpunt Onbeperkt Stemmen geopend. Mensen met een beperking kunnen via dit meldpunt laten weten of zij problemen ervaren bij het stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

06 mrt 2018

Gratis Nationale Zorgnummer app voor Android apparaten

Met vragen over zorg, ondersteuning of participatie kunt u natuurlijk bellen of mailen met het Nationale Zorgnummer. Vanaf vandaag kunt u daarvoor ook een app gebruiken.

06 mrt 2018

De Jonge toont zich ambitieus op gebied toegankelijkheid

Afgelopen zaterdag was Hugo de Jonge, de minister van volksgezondheid, te gast bij het programma Kassa. Daar reikte hij de award voor de meest toegankelijke gemeente uit aan de gemeente Hardenberg. In het programma werd hij daarnaast ook nog goed aan de tand gevoeld over het Bouwbesluit en over de Kieswet. Dit leverde hoopvolle uitspraken op voor een toegankelijke samenleving.

Feb

22 feb 2018

Zorgkosten terug van de belasting

Leven met een beperking brengt kosten met zich mee. Betaalt u deze kosten zelf, dan kunt u een deel terugkrijgen via de belasting. De website Meerkosten.nl legt uit hoe u dat doet. Deze informatie is niet meer verkrijgbaar in een brochure. Wel kunt u de belangrijkste tips nalezen in een artikel.

21 feb 2018

Bouwbesluit nog niet VN-proof

Bij nieuwe woningen is een tuin of balkon verplicht. Behalve bij woningen die bedoeld zijn voor mensen die zorg nodig hebben, staat in het Bouwbesluit. Zo’n uitzondering is in strijd met het VN-verdrag Handicap.

14 feb 2018

Mensen met een beperking betalen hoge prijs voor liefde

Zitten regels jouw liefdesleven in de weg? Die oproep plaatsten we onlangs op Facebook. We kregen enkele tientallen reacties waaruit blijkt dat samenwonen, trouwen en kinderen krijgen voor mensen met een beperking extra lastig is.

09 feb 2018

Jaarlijks Kamerdebat VN-verdrag Handicap

De Tweede Kamer zal ieder jaar debatteren over het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Dit jaarlijkse debat over de toegankelijkheid van Nederland is de belangrijkste uitkomst van het VN-debat van 31 januari.

08 feb 2018

Zo werkt het: werken met een arbeidsbeperking

Werken heeft een positieve invloed op het leven van mensen met een beperking of aandoening. Zij ervaren hun leven zinvoller en zijn doorgaans gelukkiger als zij werk hebben. Maar een grote groep mensen met een arbeidsbeperking heeft ongewild geen baan. Hun ervaringen daarmee leest u het onderzoek ’Zo werkt het’.

08 feb 2018

Loondispensatie dupeert werknemer met arbeidsbeperking

Het kabinet wil de loonkostensubsidie afschaffen en vervangen door een andere maatregel: loondispensatie. Maar dit plan heeft zeer nadelige gevolgen voor werknemers met een beperking die niet boven het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

05 feb 2018

Trouw: Meer kinderen naar speciaal onderwijs

Niet minder, maar juist méér kinderen gaan naar het speciaal onderwijs. Dat stelt dagblad Trouw na een rondvraag bij instanties in het onderwijs. Onderzoek toont aan dat kinderen in het regulier onderwijs een grotere en meer diverse vriendenkring opbouwen dan in het speciaal onderwijs.

01 feb 2018

Zorgverzekering moet betaalbaar blijven

Houd de zorgverzekering betaalbaar voor iedereen en verlaag het eigen risico. Dat schrijven de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) aan de Tweede Kamer. Zorgverzekeraars moeten bij het inkopen van zorg ook veel meer rekening houden met mensen die die zorg langdurig nodig hebben.

01 feb 2018

Vijf keer discriminatie

In het laatste kwartaal van 2017 heeft het College voor de Rechten van de Mens twintig zaken behandeld waarin mogelijk sprake was van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte. In vijf zaken was dat inderdaad het geval.

Jan

31 jan 2018

Korting Wajong-uitkering: vraag de UWV-toeslag aan

Vanaf januari 2018 worden mensen met een Wajong-uitkering en de beoordeling ‘Wel arbeidsvermogen’ gekort op hun uitkering. Sommigen komen hierdoor onder het sociaal minimum terecht. Hiervoor kunnen zij een toeslag aanvragen bij UWV.

30 jan 2018

Debat VN-verdrag: ervaringsdeskundigheid verdient structurele financiering

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de toegankelijkheid van Nederland. Het VN-verdrag schrijft voor dat ervaringsdeskundigen op alle niveaus worden betrokken bij het realiseren een inclusieve samenleving.

25 jan 2018

Onvrijwillige zorg: ’Nee, tenzij...’

Deze week is de nieuwe Wet zorg en dwang aangenomen in de Eerste Kamer. De bedoeling is dat daarmee de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of dementie beter worden geregeld als er sprake is van onvrijwillige zorg.

23 jan 2018

Digitale toegankelijkheid in de zorg kan beter

Digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking is nog onvoldoende geregeld in de zorgsector. En dat terwijl er steeds meer zelfredzaamheid en eigen regie van patiënten wordt verwacht als het gaat om e-health, het elektronisch patiëntendossier en online zorgafspraken maken.

19 jan 2018

VN-verdrag: actieplan bouw naar Tweede Kamer

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het actieplan Toegankelijkheid voor de bouw naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is het eerste actieplan van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Met dit plan moet de bouwwereld gebouwen, kantoren en woningen toegankelijker maken.

15 jan 2018

Japanse parlementsleden bezoeken Ieder(in)

Een delegatie van 16 Japanse parlementsleden en experts bezoekt Nederland om te leren van onze ervaringen met de Participatiewet. Vandaag hebben ze hun licht opgestoken bij Ieder(in).

11 jan 2018

Wetsvoorstel dreigt huurtoeslag te verminderen

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel dat zal leiden tot een lagere huurtoeslag vanaf 2019. Ieder(in) wijst dit voorstel af. Want het betekent een financiële aderlating voor de laagste inkomens, onder wie veel mensen met een beperking.

09 jan 2018

Alle kinderen profiteren van inclusief onderwijs

Niet alleen leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, maar alle leerlingen profiteren van inclusief onderwijs. Dat concludeert Teije van der Bij in zijn proefschrift Inclusive Education in the Netherlands.