Over passend onderwijs is bestuurlijk al heel veel gesproken. Maar op de werkvloer moet er nog veel gebeuren om passend onderwijs te doen slagen. Dit besef leeft gelukkig bij veel betrokken partijen. Dus hebben het ministerie, onderwijsorganisaties, vakbonden en ouderorganisaties de handen ineengeslagen voor de, extra impuls‚ die nu nodig is.

De organisaties – waaronder de CG-Raad, Platform VG en Balans – gaan een monitor inrichten, zodat inzichtelijk wordt hoe ver elke school en samenwerkingsverband is met de voorbereidingen voor passend onderwijs. Zijn er bijvoorbeeld verkiezingen uitgeschreven voor de Ondersteuningsplanraad? Heeft elke school een schoolondersteuningsprofiel? Hebben scholen een programma voor deskundigheidsbevordering voor docenten? De monitor maakt dus ook duidelijk wat de scholen nog te doen staat.

Ondersteuning

Daarnaast komt er ook een gericht aanbod om scholen hierbij te ondersteunen. Daarvoor gaan de betrokken organisaties een samenhangend overzicht maken van alle activiteiten die de organisaties nu nog los van elkaar uitvoeren. Ouders, docenten, leden van MR-en besturen kunnen hier dan naar behoefte uit putten.

De organisaties die meedoen zijn: het ministerie van OCW, het steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs, de PO-Raad, VO-Raad en MBO-raad, enkele vakbonden, de algemene ouderorganisaties en Balans en de CG-Raad/Platform VG.

Debat

Morgen vindt in de Tweede Kamer een algemeen overleg over passend onderwijs plaats. De CG-Raad en Platform VG en Balans reageren in een brief aan de Kamer onder meer op het plan om een centrale ouderorganisatie op te richten. We vinden dat dit een organisatie, door, ouders moet zijn in plaats van, voor‚ ouders. Ook de gezamenlijke inspanningen van sector en ouders om passend onderwijs te laten slagen, komen aan de orde.

Downloads:

36_20131213_Brief_aan_Tweede_Kamer_passend_onderwijsbrief-1.pdf – PDF (99 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over