Het rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2020’ van de Onderwijsinspectie is onlangs verschenen. Het heeft door de coronacrisis minder publiciteit gekregen dan normaal. Toch verdient het zeker aandacht, omdat het duidelijk maakt dat er nog veel schort aan de uitvoering van passend onderwijs.

Groei speciaal onderwijs en toename thuiszitters

Passend onderwijs heeft de toestroom naar het speciaal onderwijs niet verminderd. Integendeel, het aantal leerlingen in het speciaal en in het voortgezet speciaal onderwijs is gegroeid. Ook het aantal thuiszitters is opnieuw gestegen. Al kan die toename ook komen omdat de groep beter in beeld is. Daar moet, volgens de inspectie, nader onderzoek naar worden gedaan.

Wel constateert de inspectie dat thuiszitten samenhangt met veel bredere problemen, die niet altijd met onderwijs te maken hebben. Juist dan zou het onderwijs kinderen oplossingen moeten bieden die echt aansluiten bij hun beperkingen en behoeften. Ieder(in) pleit er daarom voor dat er toegewerkt wordt naar inclusief onderwijs. Dit kan door het speciaal en regulier onderwijs letterlijk dichter bij elkaar te organiseren, zodat expertise eenvoudig uitgewisseld wordt. Kinderen krijgen dan samen en waar nodig apart les.

Kwaliteit ondersteuning niet duidelijk

Samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor de extra onderwijsondersteuning die veel kinderen met een beperking nodig hebben. De inspectie schrijft dat de kwaliteitszorg, waar de ondersteuning onder valt, bij 27 procent van de samenwerkingsverbanden onvoldoende is. Deze samenwerkingsverbanden kunnen vaak niet verantwoorden wat ze hebben gedaan. Ze stellen geen toetsbare doelen op waardoor het onmogelijk is om na te gaan of er resultaten zijn behaald. Ook hebben ze vaak geen zicht op de kwaliteit van de basisondersteuning en extra ondersteuning op hun scholen. En het meest zorgelijk is: acht procent van de samenwerkingsverbanden heeft niet voor iedere leerling een passende plek beschikbaar. Het laat zich raden wat deze leerlingen dan uiteindelijk worden: thuiszitters.

Scholen ontwijken soms zorgplicht

De inspectie schrijft verder dat ouders nog steeds met hun kind langs scholen moeten ‘shoppen’ om aangenomen te worden. Als ouders zich telefonisch bij een school aanmelden kunnen ze bovendien makkelijk worden afgewimpeld, of  ‘weg geadviseerd’. En omdat er dan geen officiële inschrijving heeft plaatsgevonden, ontloopt de school zo haar zorgplicht. Daarom is het belangrijk dat ouders de aanmeldprocedure volgen die een school op hun website publiceert. Ieder(in) is blij dat de inspectie het naleven van de zorgplicht strakker gaat controleren.

Hieronder kunt u het rapport van de inspectie downloaden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over