Onderwijs

Leerlingen en studenten met een beperking krijgen in het onderwijs dezelfde kansen als leerlingen en studenten zonder een beperking. Zij moeten net als ieder ander hun talenten, vaardigheden en passies kunnen ontplooien.​ Het is belangrijk dat kinderen met en zonder beperking samen leven, samen spelen en samen leren. Hiervoor moet het onderwijssysteem in Nederland inclusief worden.

Wij willen dat er op de middellange termijn minder belemmeringen komen voor leerlingen en studenten met een beperking om onderwijs te volgen dat past bij hun mogelijkheden. Het bewustzijn over inclusief onderwijs moet groeien en het draagvlak voor een inclusief onderwijssysteem moet groter worden.

Artikel 24 van het VN-verdrag Handicap zegt dat mensen met een handicap recht hebben op onderwijs. In het artikel staat ook dat de overheid moet zorgen voor een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus en voorzieningen voor een leven lang leren. Doel hiervan is dat mensen met een beperking naar vermogen hun persoonlijkheid, talenten en creativiteit optimaal moeten kunnen ontwikkelen.

Om dit doel te bereiken werken we aan

  • Een beter combinatie van zorg en onderwijs
  • De uitvoering van het VN-verdrag Handicap binnen het onderwijs
  • Het benutten van de ervaringsdeskundigheid van ouders en leerlingen
  • Een visie op inclusief onderwijs
  • Verbeteringen aan het huidige onderwijssysteem van passend onderwijs
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning voor ouders en leerlingen
  • Eén-loket voor ouders en leerlingen zodat ze niet meer van het kastje naar de muur gestuurd worden

Wij werken aan gelijke kansen voor leerlingen en studenten met een beperking of chronische aandoening zodat zij zich zo optimaal mogelijk en naar vermogen kunnen ontwikkelen. Dat vraagt om randvoorwaarden in de vorm van extra ondersteuning op het gebied van medische of persoonlijke verzorging, vervoer, hulpmiddelen en flexibiliteit in lesprogramma’s en geschikte locaties. Het huidige onderwijsstelsel levert nog te veel belemmeringen op. Daarom zijn er verbeteringen nodig die in lijn met het VN-verdrag Handicap moeten worden uitgewerkt.

Ieder(in) zet in op het inclusiever maken van het onderwijs. Daarvoor is een onderwijssysteem nodig waarin jeugd met en zonder beperkingen gelijke kansen hebben, samen leren en van elkaar leren, waar begrip voor en acceptatie van elkaar een vanzelfsprekendheid is en waar ouders/studenten kunnen kiezen welke vorm van onderwijs het beste past. Het huidige onderwijsstelsel voor basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, gebaseerd op de Wet passend onderwijs, biedt geen basis om het onderwijssysteem inclusief te maken. Opleidingen tot hoger onderwijs en universitair onderwijs werken nog onvoldoende vanuit het VN-verdrag Handicap.

Wat we doen

We nemen deel aan landelijke overlegtafels van het ministerie van OCW en VWS en aan het programma Zorg voor de jeugd. We agenderen de problemen in ons huidige onderwijsstelsel bij de Tweede Kamer en wijzen daarbij op de kansenongelijkheid die nu bestaat.

In de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd werken we samen met stakeholders uit onderwijs, zorg en jeugd aan de uitvoering van het programma ‘Mét andere ogen’. Wij zetten in op het betrekken van ervaringsdeskundigheid van ouders van leerlingen en studenten. We halen signalen op bij jongeren, onder andere via social media en jongerenbijeenkomsten.

We ondersteunen lokale belangenbehartigers met informatie, verzamelen goede voorbeelden en werken samen met belangrijke organisaties zoals het College voor de Rechten van de Mens, Defence for Children en studenten- en jongerenorganisaties.

Bibliotheek

In de bibliotheek vind je rapporten, informatiebladen en andere uitgaven van Ieder(in) over dit onderwerp.

Naar de bibliotheek – onderdeel Onderwijs

Lobbybrieven

In de bibliotheek staan ook onze lobbybrieven over dit onderwerp.

Direct naar lobbybrieven Onderwijs