Wonen

Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten goed kunnen wonen, zoals iedereen. Het aanbod van passende, toegankelijke en betaalbare woonvormen en woningen dient daarom veel groter en diverser te zijn. Mensen hebben het recht om zelf te kiezen waar, hoe en met wie je woont. Dit recht is vastgelegd in artikel 19 van het VN-verdrag Handicap. Landelijke en lokale overheden, maar ook de corporaties, ontwikkelaars, bouwers en verhuurders, dienen veel meer werk te maken van wonen voor iedereen.

Goed wonen voor iedereen bereiken we als er meer keuzevrijheid is én als het aanbod ook past bij de vraag van mensen met een beperking of chronische ziekte: toegankelijk, veilig, aanpasbaar en betaalbaar. Ook moeten zaken als privacy, zeggenschap over je eigen woning en zorg of ondersteuning in orde zijn.  Goed wonen voor iedereen gaat over meer dan de eigen woning. Ook de woonomgeving dient toegankelijk en bruikbaar te zijn. Belangrijk is dat er voldoende voorzieningen zijn, met goede mogelijkheden om buurtbewoners te ontmoeten en sociaal veilig.

Om dit doel te bereiken werken we aan

  • Het uitdragen van de woonvragen of woonzorgbehoeften mensen met een beperking hebben.
  • Knelpunten in het woonaanbod zichtbaar maken en er oplossingen voor vragen.
  • Verbeteren van volkshuisvestingsbeleid en bouwplannen, landelijk, regionaal en lokaal, voor een echt inclusieve woningmarkt.
  • Monitoren en waar mogelijk of nodig verbetering vragen van het nationaal Actieplan Toegankelijkheid voor de Bouw

Dit is wat we doen

We maken de woonvraag en wooncarrière van mensen met een beperking zichtbaar in het landelijke en lokale woonbeleid. We doen dit in het ambtelijk overleg en bestuurlijk overleg bij de ministeries en waar nodig via politieke lobby. We willen komen tot landelijke en lokale afspraken. We stimuleren en steunen van lokale belangenbehartigers zodat zij in hun gemeente voor betere woon- en omgevingsplannen kunnen pleiten. Ieder(in) werkt samen met andere landelijke organisaties, zoals de Woonbond, bij acties en lobby voor betaalbare, toegankelijke woningen.

Bibliotheek

In de bibliotheek vind je rapporten, informatiebladen en andere uitgaven van Ieder(in) over dit onderwerp.

Naar de bibliotheek – onderdeel Wonen

Lobbybrieven

In de bibliotheek staan ook onze lobbybrieven over dit onderwerp.

Direct naar lobbybrieven Wonen