Woensdag 25 maart debatteerde de Tweede Kamer met het kabinet over de problemen met de bekostigingssystematiek en toelating van kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) tot het speciaal onderwijs. In het debat kwamen veel punten naar voren die Ieder(in) samen met zeven andere ouderorganisaties hebben benoemd in hun brief van 24 maart.

In het debat zijn de voorstellen besproken van de staatssecretarissen Dekker (onderwijs) en Van Rijn (zorg) in hun brief van 20 maart. Er komt een oplossing voor een kleine groep kinderen, namelijk die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen. Een deel van de compensatiegelden zullen worden weggehaald bij de samenwerkingsverbanden. Het geld, zo‚ n 6 a 8 miljoen euro, wordt geoormerkt voor deze groep kinderen. Een ander winstpunt is de toezegging dat
kinderen met een Wlz-indicatie versneld een herindicatie krijgen en dat negen dagdelen dagbesteding kunnen worden toegevoegd waarvan het budget op school kan worden ingezet. De bewindslieden gaven aan bureaucratie bij de indicering te willen voorkomen.

Teleurstellend

Hoe oplossingsgericht Dekker en Van Rijn waren over de problemen van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen, zo star waren zij over de andere leerlingen in het speciaal onderwijs. Dit is een veel grotere groep kinderen, namelijk de kinderen die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Jeugdwet vallen. Over hen is in het geheel niet gesproken, de bewindslieden ontkennen dat daar ook problemen spelen.

Andere afspraken

Mede op grond van de aanbevelingen die wij in onze brief aan de Kamer stelden, zijn er belangrijke toezeggingen gedaan aan de Kamer. Er komt een onderzoek naar de samenstelling van de schoolpopulatie van de 70.00 leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan: hoeveel leerlingen vallen onder het regime van de Wlz, hoeveel onder de Jeugdwet en hoeveel onder de Zorgverzekeringswet. Daar is tot nu toe geen zicht op.
Daarnaast zullen er standaarden worden ontwikkeld waarin helder staat beschreven welke vormen van ondersteuning uit het budget van het onderwijs moeten komen en welke onder het zorgbudget vallen.
Een andere toezegging van staatssecretaris Dekker is om de toelatingsprocedure tot het speciaal onderwijs te vereenvoudigen.

Voortgangsrapportage voor de zomer

Voor de zomer zal de Kamer met de staatssecretarissen de voortgangsrapportage Passend onderwijs bespreken. Ook de onderwerpen uit het debat van woensdag worden daarin meegenomen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over