--- Update: Een mooi succes, er is net gestemd en de motie is aangenomen. Het kabinet moet samen met vertegenwoordigende organisaties een meerjarige nationale strategie gaan opstellen --- Bij het debat in de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Lucille Werner (CDA) met steun van Mo Mohandis (PvdA) en Lisa Westerveld (GroenLinks) een motie ingediend waarin het kabinet wordt gevraagd een nationale strategie te ontwikkelen om de achterstand en uitsluiting van mensen met een beperking op te heffen. Ieder(in) is blij met deze motie en roept Kamerleden op de motie te steunen. We doen deze oproep samen met LFB Nederland, Per Saldo, JongPIT, Coalitie voor Inclusie en Vereniging Inclusie Nederland.
decoratief

De inhoud van de motie Werner c.s. is onder dit bericht te vinden.

Tegen achterstelling en uitsluiting

Diverse wetsevaluaties van onder andere het Sociaal en Cultureel Planbureau, rapportages van het College voor de Rechten van de Mens en vele andere onderzoeken laten keer op keer zien dat mensen met een beperking op vele terreinen van het leven achterstelling en uitsluiting ervaren. Ieder(in) pleit al langer voor een nationale strategie om deze achterstelling op te heffen en gelijkwaardige deelname aan de samenleving mogelijk te maken.

Wij zijn blij dat Lucille Werner, met steun van Mo Mohandis en Lisa Westerveld vorige week in de Tweede Kamer een motie heeft ingediend waarin het kabinet verzocht wordt een nationale strategie te ontwikkelen. Nu moet de motie nog worden aangenomen en uitgevoerd.

Ook voor wonen, inkomen, vervoer, toegankelijkheid en gelijke behandeling

De knelpunten die mensen met een levenslange, levensbrede beperking ervaren zijn fundamenteel en hardnekkig. Zij hebben bijvoorbeeld te maken met een minder goede inkomenspositie, een forse stapeling van zorgkosten, enorme moeite om de zorg en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen en leven, een tekort aan toegankelijke woningen en publieke ruimte en openbaar vervoer die niet overal toegankelijk zijn.

Mensen met een beperking en hun naasten botsen op knellende wet- en regelgeving met uitgangspunten die niet passend zijn voor mensen met een beperking. Zij krijgen vervolgens te maken met een gebrekkige uitvoering van wet- en regelgeving en niet uit te leggen verschillen tussen gemeenten.

Nodig is een langetermijnplan over kabinetten en regeerperiodes heen

Bij de motie Werner c.s. gaf minister Helder aan dat er al een strategie is. Wij vermoeden dat de minister doelt op het programma Onbeperkt Meedoen. Hoewel wij dit een waardevol programma vinden, kan het wat ons betreft niet gezien worden als een meerjarige strategie. Met het Programma Onbeperkt Meedoen geeft het kabinet een impuls aan de implementatie van het VN-verdrag Handicap. Het programma heeft een looptijd van 3 jaar en zet in op samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties, ervaringsdeskundigen en overheden en het vergroten van bewustwording over mensen met een beperking. Dit is belangrijk.

Een meerjarige strategie voor mensen met een beperking is echter bedoeld als een langetermijnplan (10 jaar), waarin – over kabinetten en regeerperiodes heen – resultaten, inspanningen en doelen worden beschreven en uitgewerkt, die eigen regie over zorg en ondersteuning, zelfstandig leven en gelijke deelname aan de samenleving stapsgewijs en planmatig dichterbij brengt. Kellende wet- en regelgeving wordt aangepast en gebrekkige uitvoering wordt aangepakt.

Lees hieronder onze oproep aan de Tweede Kamerleden.

Deel dit bericht