De Armoedecoalitie, waaronder Ieder(in), roept de Kamer op het sociaal minimum structureel te verhogen en de inkomenspositie voor mensen die niet of steeds moeilijker rond komen, te verbeteren. Het gaat over mensen met een laag inkomen, mensen met een beperking of chronische ziekte die te maken hebben met een stapeling van zorgkosten en over mensen voor wie de compensatie in energiekosten ontoereikend is of die door een iets hoger inkomen buiten deze compensatie vallen. Dit leidt steeds vaker tot schrijnende situaties.

Nieuwe groep ‘armen’ bovenop sociale minima

Door de aanhoudende inflatie en stijgende energielasten komen steeds meer mensen in de problemen. Ook ontstaat er een nieuwe groep ‘armen’. Mensen die boven de 120-130% van het Wettelijk Sociaal Minimum zitten en daardoor niet in aanmerking komen voor de energiecompensatie en andere armoederegelingen op lokaal niveau. Maar wel steeds meer moeite hebben om de rekeningen te betalen.

Tijd voor politiek om in actie te komen

Om het sociaal minimum op een niveau te brengen waarmee mensen rond kunnen komen, kunnen deelnemen aan de samenleving en in staat zijn een buffer op te bouwen om zelfstandig onvoorziene kosten op te opvangen, wil de Armoedecoalitie dat de Kamer de volgende maatregelen neemt:

  • Verhoog het Minimumloon van € 9,- naar € 14,- per uur, met koppeling aan de uitkering.
  • Stimuleer gemeenten financieel om minima-regelingen op te hogen tot 150% van het Wettelijk Sociaal Minimum, zodat de groepen mensen die nu net buiten de regelingen vallen niet door het ijs zakken.
  • Zorg in ieder geval tot 150% van het Wettelijk Sociaal Minimum voor volledige compensatie van de verhoogde energierekening, bijvoorbeeld via de huurtoeslag. Zoek daarin samenwerking met energiemaatschappijen.
  • Bouw de regelingen boven de 130% in een glijdende schaal af om de armoedeval te verkleinen.
  • Halveer de Wajongkorting niet en stop de stapeling van zorgkosten voor mensen met een chronische ziekte of beperking.
  • Zorg voor een structureel betere verhouding tussen inkomen en vaste lasten, zodanig dat mensen zelf hun voedsel kunnen kopen en in andere basisbehoeften kunnen voorzien en een buffer kunnen opbouwen die geldstress vermindert.

Als deze maatregelen genomen worden betekent dit dat er daadwerkelijk invulling gegeven wordt aan het begrip ‘bestaanszekerheid’ en mensen niet buiten hun schuld en voor lange(re) tijd in de financiële problemen komen, met alle gevolgen van dien.

Download hieronder de brief van de Armoedecoalitie aan de Tweede Kamer.

Deel dit bericht

Meer nieuws over