Vandaag heeft staatssecretaris Klijnsma eindelijk de Participatiewet naar de Tweede Kamer gestuurd. Platform VG en CG-Raad zijn erg teleurgesteld over het resultaat. Lang niet alle arbeidsgehandicapten maken kans op de 125.000 garantiebanen. Arbeidsgehandicapten die meer dan het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, tellen niet mee voor deze banen. Hun kansen op de arbeidsmarkt zullen hierdoor verslechteren.

Verder is het niet duidelijk welke arbeidsgehandicapten in aanmerking komen voor voorzieningen met name in de eerste twee jaar. Zonder die voorzieningen neemt de kans sterk af dat iemand een arbeidsplek krijgt aangeboden. Het gaat dan om een uniforme no-risk polis, loonkostensubsidie, werkplekaanpassingen en de jobcoach. Voor werkgevers en werknemers is het een must dat ze hier aanspraak op kunnen maken.

Verslechteringen

De Participatiewet heeft voor Wajongers een aantal flinke verslechteringen tot gevolg. Ook is er geen overgangsregeling gekomen van 2,5 jaar voor mensen die gaan vallen onder de kostendelersnorm, terwijl het NRC dit enige dagen geleden nog groots op de voorpagina bracht.

Dwangmiddelen

Veel Wajongers vallen straks onder de Participatiewet en krijgen dan een uitkering op bijstandsniveau. Voor deze mensen gaan, als zij geen werk vinden, de nieuwe bijstandsregels gelden. Zij kunnen worden verplicht vrijwilligerswerk te doen of te werken in onbetaalde participatiebanen. Platform VG en de CG-Raad vinden deze dwang ongepast. Gemeenten en arbeidsgehandicapten moeten met elkaar in gesprek over de mogelijkheden tot participatie. Dit moet een gelijkwaardig gesprek zijn, zonder de dreiging van sancties.

Vergeten groep

Een ander punt van zorg zijn de mensen met een arbeidshandicap die straks geen of een lagere uitkering meer krijgen, omdat ze een partner hebben of bij hun ouders wonen. Gemeenten hebben er geen of weinig financieel belang bij om deze groep aan het werk te helpen. En dus dreigen ook voor deze groep de arbeidskansen te verslechteren.

Beschut werk

Mensen die in aanmerking komen voor beschut werk en een baan vinden, komen in dienst van de gemeente. Er worden nieuwe lagere salarisschalen ontwikkeld binnen de gemeentelijke CAO. Hoewel dit een lager cao-loon is dan voorheen, zullen de kosten zwaar op de gemeentelijke begrotingen gaan drukken. Dit beperkt hoogstwaarschijnlijk de mogelijkheden om zich volledig in te spannen voor ander groepen arbeidsgehandicapten. Nu al kan ruim 60% van de gemeenten de kosten niet opbrengen van de huidige sociale werkvoorziening. Het kabinet moet ervoor zorgen dat er voor deze andere groepen ook voldoende budget beschikbaar is

Mensen met urenbeperkingen

Er zijn mensen die door hun handicap of ziekte niet volledig kunnen werken en dus nooit meer kunnen verdienen dan bijstandsniveau. Dit zijn mensen met een medische urenbeperking. In de wet staat dat mensen tijdelijk mogelijkheden tot vrijlating van extra inkomsten kunnen krijgen en/of dat er een premie verstrekt kan worden. Dit punt is dus nog niet goed geregeld. Ook voor hen moet werken kunnen lonen.

Werkkamer

Een deel van de Participatiewet is nader uitgewerkt in de zogenaamde Werkkamer, waarin gemeenten, werkgevers en bonden zitting hebben. Enkele afspraken die daar zijn gemaakt, zijn ook vandaag bekend geworden.

Keuring door het UWV

Zo gaat het UWV beoordelen of mensen met verdiencapaciteit WML kunnen verdienen en of iemand in aanmerking komt voor beschut werk. Dit is grote winst. Want het leek er lang op dat gemeenten zelf de beoordeling mochten gaan doen, waardoor de objectiviteit in het geding kon komen.

Opbouw werkbedrijven

De werkgevers en werknemers hebben zichzelf een grote rol toebedeeld bij de opbouw en uitvoering van de 35 regionale werkbedrijven. Wij vinden dat cliënten zelf en hun vertegenwoordigers hierin ook een heel stevige positie moeten krijgen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over