De ministerraad is het op vrijdag 12 juni eens geworden over de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het voorlopige Plan van Aanpak voor de implementatie is nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze belangrijke stap komt de wetsbehandeling van het VN-verdrag in de Tweede Kamer weer op gang.

Het voorlopig Plan van Aanpak is een visiedocument met een procesaanpak om te komen tot afspraken over implementatie in de samenleving. Ieder(in) heeft samen met de andere organisaties van de Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag (LPGGz, LFB, Per Saldo en de Coalitie voor Inclusie) met het ministerie van VWS overlegd over dit plan. De VNG en VNO-NCW/MKB NL zijn ook bij dit overleg betrokken. In het Plan van Aanpak staat beschreven hoe de genoemde organisaties met elkaar gaan samenwerken om het VN-verdrag te implementeren.

Bestuurlijk overleg en bureau

In het voorlopig Plan van Aanpak staat dat er een bestuurlijk overleg en een bureau worden ingericht. In het bestuurlijk overleg geeft het ministerie van VWS samen met de Alliantie, de VNG en VNO NCW/MKB NL richting aan de aanpak en de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag. Waar nodig wordt er bijgestuurd. Het bureau gaat afspraken maken met allerlei organisaties die kunnen bijdragen aan de implementatie van het VN-verdrag. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een beperking en hun representatieve organisaties, werkgevers, bedrijfsleven, gemeenten, rijksoverheid en een groot aantal andere maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld scholen). Deze afspraken worden gemaakt in de vorm van een zogenaamde, pledge. Dit is een plechtige belofte waarin wordt beschreven wat een organisatie concreet gaat doen. Een pledge is niet vrijblijvend; met de ondertekening hiervan belooft een organisatie om zich aan de gemaakte afspraken te houden.

Belangrijke uitgangspunten

De Alliantie is verheugd dat er in het voorlopig Plan van Aanpak en de begeleidende kamerbrief een aantal belangrijke uitgangspunten is vastgelegd:

  • Mensen met een beperking, aandoening of chronische ziekte en hun representatieve organisaties worden nauw betrokken bij de implementatie, op alle lagen (landelijk, lokaal) en op alle onderwerpen van het VN-verdrag.
  • Op basis van hun pledges moeten organisaties concrete activiteiten met tijdspaden en meetbare doelen uitzetten.
  • Wanneer bepaalde onderdelen van de implementatie niet of vertraagd op gang komen wordt dit besproken in het bestuurlijk overleg.

Ieder(in) en de andere Alliantieorganisaties werken graag mee aan de implementatie van het VN-verdrag en het inclusiever maken van de samenleving. Tegelijkertijd zal de Alliantie de implementatie kritisch volgen en hier zorgvuldig over rapporteren richting het VN-Comité voor de rechten van personen met een beperking.
Deze week wordt besloten hoe de wetsbehandeling verder vervolg zal krijgen. Ieder(in) en de Alliantie volgen het proces op de voet en bereiden een brief over het Plan van Aanpak voor aan de Tweede Kamer.

Deel dit bericht

Meer nieuws over