Dit is de privacyverklaring van Ieder(in).

Ieder(in) is een landelijke koepel- en netwerkorganisatie van mensen met een beperking of chronische ziekte. Kerntaken van Ieder(in) zijn collectieve belangenbehartiging en het ondersteunen en toerusten van lokale belangenbehartigers. Ieder(in) zorgt ervoor dat mensen met een beperking of chronische ziekte gehoord worden.

Ieder(in) is een vereniging. Patiënten- en gehandicaptenorganisaties kunnen lid worden van de vereniging Ieder(in). Daarnaast bouwt Ieder(in) aan een groot netwerk van mensen en organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een beperking of chronische ziekte, onder meer via platform Klink.

Direct en persoonlijk contact met mensen met een beperking of chronische ziekte is essentieel voor het werk van Ieder(in). Ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking of chronische ziekte is een belangrijke basis voor ons werk. Ieder(in) legt daarom op allerlei manieren contact met mensen uit de achterban. We slaan daarvoor ook persoonsgegevens op. Waarvoor en hoe we persoonsgegevens opslaan en wat we ermee doen, leest u in deze verklaring.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op gegevens van organisaties, voor zover deze niet herleidbaar zijn tot privégegevens van individuen.

Algemeen

Ieder(in) respecteert uw privacy en uw rechten en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Dit is ook wettelijk vereist op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het betekent dat wij alleen noodzakelijke gegevens opslaan en verwerken. Noodzakelijk gegevens zijn gegevens in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt en de daarmee verenigbare doelen.

Als u zich aanmeldt voor een activiteit of product van Ieder(in), vragen wij uw toestemming om uw gegevens hiervoor op te slaan en te verwerken. U kunt deze toestemming altijd en op elk moment intrekken. Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

Hieronder leest u hoe Ieder(in) de privacy waarborgt, welke gegevens Ieder(in) van mensen opslaat, hoe Ieder(in) die persoonsgegevens opslaat en verwerkt, waarvoor ze gebruikt worden en wat de bewaartermijn van deze gegevens is. Ook wijzen wij u op uw rechten, bijvoorbeeld hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzingen of verwijderen.

Ieder(in) geeft uw gegevens niet door aan derden, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven. Of als hiervoor een wettelijke verplichting bestaat, maar ook dan stellen wij u hiervan op de hoogte. Persoonsgegevens deelt Ieder(in) verder alleen met derden organisaties als zij voor Ieder(in) werken en een geheimhoudingsplicht hebben (zoals ict- en databasebeheerders). Met deze organisaties hebben we een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Ieder(in) is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van derden die via links met onze website verbonden zijn. Wij raden u daarom aan om eerst hun privacyverklaring te lezen voordat u daar verder contact zoekt, zich aanmeldt etc.

Bewaartermijn

In het algemeen geldt dat wanneer u zich niet afmeldt voor een activiteit of product, of om andere redenen om verwijdering van uw persoonsgegevens verzoekt, bewaren wij uw gegevens zolang dit nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens van u hebben ontvangen. Daarnaast gelden voor diverse activiteiten en producten van Ieder(in) speciale bewaartermijnen. Welke bewaartermijnen dat zijn, leest u hieronder bij ‘Activiteiten en producten’. Als u uw gegevens aan ons verstrekt, informeren wij u altijd over de geldende bewaartermijn. Gegevens die u ons verstrekt via onderzoek bewaren we na een bepaalde termijn anoniem. Ook daarover informeren wij u vooraf. Als u zich afmeldt voor een activiteit of product van Ieder(in) of als u ons anderszins verzoekt uw gegevens te verwijderen, dan krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging.

Vragen of klachten

Heeft u vragen of klachten over hoe Ieder(in) met uw persoonsgegevens omgaat, stuur dan een email naar post@iederin.nl o.v.v. ‘Privacy’, of neem telefonisch contact op met Ieder(in): 030 – 720 00 00. Daarnaast kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Omdat deze verklaring kan wijzigen, is het bij het verstrekken van nieuwe persoonsgegevens aan Ieder(in) soms verstandig om eerst onze website te raadplegen.

september 2018

Producten en diensten

Hieronder leest u welke privacyafspraken wij met u maken als u zich inschrijft of aanmeldt voor specifieke activiteiten of producten van Ieder(in).

Leden van Ieder(in) (docx – 80 KB)
Panel Ieder(in) (docx – 66 KB)
Nieuwsbrieven Ieder(in) (docx – 67 KB)
Websites Ieder(in) (docx – 65 KB)
Bijeenkomsten (docx – 66 KB)
Onderzoek (docx – 66 KB)
Meldpunt Iederin (docx – 22 KB)