Dit jaar gaat een nieuw programma van start: Zorg Verandert. Zorg Verandert gaat mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag helpen bij het realiseren van eigen regie. Daarvoor worden ontmoetingen in het land georganiseerd voor mensen met een beperking en hun mantelzorgers. Ieder(in) is penvoerder van het programma, waarin nauw wordt samengewerkt met andere PG-organisaties en het ministerie van VWS.
Meisje met een verstandelijke beperking wordt met een tillift in haar rolstoel geholpen.

De langdurige zorg wordt de komende tijd ingrijpend hervormd. De meeste mensen (burgers) zullen langer zelfstandig blijven wonen; bovendien wordt de zorg en ondersteuning vanaf 2015 anders georganiseerd. Deze grote hervorming kan pas echt een succes worden als het lukt om de eigen regie van de betrokken burgers te versterken. Verder is het realiseren van een inclusieve samenleving ook een belangrijke voorwaarde.

Dialoog

Het programma Zorg Verandert richt zich met name op het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid. Dit gebeurt door:

  • Het op grote schaal organiseren van ontmoetingen en dialoog tussen mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, ondersteuning bieden (mantelzorgers, buren vrijwilligers) en de andere partijen die daarbij betrokken zijn, zoals de gemeenten.
  • Het bieden van praktische ondersteuning gericht op eigen regie, zelfredzaamheid en het verbinden van formele en informele zorg. Hierbij wordt heel nadrukkelijk de verbinding gelegd met de lokale situatie en hoe er bijvoorbeeld vanuit de eigen wijk praktische support kan worden geboden.
  • Het verspreiden van kennis en instrumenten, zoals best practices.

Monitoring

De komende jaren zullen de effecten van de hervorming van de langdurige zorg ook gemonitord worden. Dit gebeurt waar het gaat om ouderen en chronisch zieken in een apart programma, waarvan de NPCF de penvoerder is.

In het kader van Zorg Verandert zullen de gevolgen voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking in kaart worden gebracht. Daarnaast zal ook worden gemonitord wat de effecten zijn voor de participatie van de betrokken burgers. Dan gaat het om: inkomensontwikkeling, werk, onderwijs, wonen, toegankelijkheid van de samenleving, vrije tijd en recreatie. Ieder(in) is bij Zorg Verandert de penvoerder.

Samenwerkingspartners

Het programma Zorg Verandert loopt van 2014 tot en met 2018. Het is een initiatief van Ieder(in), CSO, LOC Zeggenschap in zorg, LPGGz, Mezzo, NPCF, Per Saldo in samenwerking met het ministerie van VWS.

Meer landelijk nieuws

Deel dit bericht

Meer nieuws over