De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) doet in een deze week verschenen advies concrete aanbevelingen voor veranderingen in het zorgstelsel. Het doel is om goede zorg voor iedereen toegankelijk te houden, gewenste initiatieven de stroom mee te geven en samenwerking beter te organiseren. Ieder(in) herkent de kernproblemen die de Raad benoemt. We constateren dat onze boodschap over de noodzaak om de stapeling van zorgkosten terug te dringen, is doorgekomen. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over een voorstel uit het advies dat betrekking heeft op de Wmo.
decoratief.

In het RVS-advies ‘Met de stroom mee’ staat een pleidooi voor fundamentele veranderingen in het Nederlands zorgstelsel, omdat burgers in het huidige zorgstelsel niet de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Ieder(in) heeft het rapport met veel interesse gelezen en haalt er drie kernpunten uit voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Drie herkenbare kernproblemen staan centraal

De RVS stelt in het advies drie kernproblemen van het zorgstelsel zoals het nu is ingericht centraal:

  • Versnippering en concurrentie beperken toegankelijkheid
  • Onvoldoende oog voor draagkracht van burgers
  • Afwegingen tussen publieke waarden verlopen moeizaam.

De genoemde knelpunten herkennen wij. Ieder(in) waardeert het dan ook dat de RVS deze kernproblemen onder de aandacht brengt en vertaalt naar voorstellen voor verbetering.

Positief is ook dat dat de RVS (nogmaals) benadrukt dat gezondheid over veel meer gaat dan alleen het zorgstelsel. Zorg en ondersteuning kunnen niet los worden gezien van onderwerpen als onderwijs, werkgelegenheid en armoedebestrijding. In het advies van de RVS klinkt ten slotte door dat het noodzakelijk is om in het zorgstelstel de publieke afweging belangrijker te maken. Concurrentie en marktwerking beperken de mogelijkheid tot samenwerking en verminderen de solidariteit tussen groepen mensen.

Maximum eigen betalingen chronisch zieken

In het advies van de RVS staat dat maatregelen nodig zijn om zorgkosten voor burgers betaalbaar te houden. De Raad pleit onder meer voor een maximum voor eigen betalingen voor chronisch zieken, een sterke verlaging van de zorgpremie en beperking van het eigen risico voor chronisch zieken. Daar tegenover staat een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering en de hoogte van het eigen risico.

Ieder(in) is van mening dat onze boodschap over het terugdringen van de stapeling van zorgkosten door de RVS is gehoord. Zorgelijker is het voorstel voor een eigen bijdrage van burgers voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Wij vinden dat de specifieke situatie van mensen met een beperking of chronische ziekte meegewogen moet worden bij het bepalen van de hoogte van de eigen betalingen, dat komt in het advies naar ons idee onvoldoende naar voren.

Opdracht voor een volgend kabinet

Het advies van de RVS is een opdracht aan het volgende kabinet en hoort thuis op de agenda van de kabinetsformatie. Ieder(in) bereidt zich hier momenteel op voor met een eigen visie om de zorg en ondersteuning voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking of chronische ziekte vorm te geven. Het advies van de RVS bevestigt dat het belangrijk is en blijft om de langdurige zorg voor mensen met een beperking of chronische ziekte onder de aandacht te brengen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over