Een regeerakkoord met positieve voornemens, maar met ruimte voor meer urgentie en ambitie. Dat zien Ieder(in), MIND, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Per Saldo, Wij staan op! en de Coalitie voor Inclusie voor hun achterbannen. Er is meer nodig voor het oplossen van de stelselmatige problemen in de zorg en ondersteuning waar mensen met een beperking, chronische aandoening of psychische kwetsbaarheid tegenaan lopen.

Goede voornemens

Woensdag hebben VVD, D66, CDA en de ChristenUnie hun regeerakkoord gepresenteerd. Er staan positieve voornemens in voor mensen met een beperking, chronische aandoening of psychische kwetsbaarheid. Zoals toegankelijkheid de norm maken, het tegengaan van discriminatie van mensen op grond van handicap, de aanpassing van de kostendelersnorm tot 27 jaar, verbreding van het preventieakkoord met mentale weerbaarheid, het voornemen om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan en maatregelen om de menselijke maat terug te brengen in de uitvoering van wet- en regelgeving. Onze organisaties vragen hier ook al langere tijd om. Het kabinet wil samenwerken en bouwen aan maatschappelijk draagvlak. Wij pakken die handschoen op en gaan graag in gesprek over de uitwerking van de plannen.

Zorg en ondersteuning toegankelijker en passender

Tegelijkertijd missen we stevige ambities bij de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking, chronische aandoening of psychische kwetsbaarheid. Voor zowel mensen die in zorginstellingen wonen, als voor mensen die zelfstandig thuis wonen en leven. Zij verdienen een eigen integraal plan, waarin wordt uitgewerkt hoe zorg en ondersteuning vanuit de zorgwetten en het sociaal domein beter toegankelijk en passend wordt. Als het over kinderen met een beperking en hun gezinnen gaat, maken wij ons grote zorgen over de extra bezuiniging op jeugdhulp, die wij in de financiële bijlage lezen.

Belemmeringen en achterstanden aanpakken

We zijn blij dat het programma Onbeperkt Meedoen plek in het regeerakkoord heeft. Wij vinden dat het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap ambitieuzer en met meer urgentie dan de afgelopen jaren moet worden voortgezet. Zoals met een snelle ratificatie van het facultatief protocol, dat de rechtspositie van mensen met een beperking versterkt. Uit talrijke onderzoeken, van onder andere van het Sociaal Cultureel Planbureau en de Nationale Ombudsman, blijkt keer op keer dat mensen met een beperking of chronische aandoening tegen forse belemmeringen en achterstanden blijven oplopen op bijna alle levensterreinen.

Betrek ervaringsdeskundigen en hun organisaties

Het is goed om te lezen dat het kabinet zegt dat mensen met een beperking gelijkwaardig deel moeten kunnen nemen aan de samenleving en dat toegankelijkheid de norm wordt. Dit kan echter alleen bereikt worden door de knelpunten die mensen ervaren met een brede blik te bekijken en in samenhang op te lossen. Een toegankelijke samenleving heeft alleen kans van slagen als ervaringsdeskundigen en hun vertegenwoordigende organisaties gelijkwaardig en op tijd betrokken worden bij planontwikkeling en uitvoering. Hiervoor is nodig deze organisaties ruimhartig te faciliteren, zodat zij in staat zijn om hun positie in te nemen en hun inbreng te leveren.

Integrale visie en aanpak kunnen niet langer wachten

Gezamenlijk roepen wij het aanstaande kabinet op meer ambitie te tonen bij de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking, chronische aandoening of psychische kwetsbaarheid en de gehandicaptenzorg. Een integrale aanpak en visie op alle beleid dat mensen met een beperking aangaat kan niet nog vier jaar wachten.

Ieder(in), MIND, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Per Saldo, Wij staan op! en Coalitie voor Inclusie

Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten voor mensen met een beperking of chronische ziekte, zoals die in het regeerakkoord zijn opgenomen.

Deel dit bericht