De Tweede Kamer wil dat oplossingen voor knelpunten tussen onderwijs- en zorgstelsel onderwijsbreed worden uitgedacht. Er zijn twee moties aangenomen om de financiering van zorg in onderwijstijd makkelijker, collectief te regelen in héél het onderwijs, niet alleen in een deel van het speciaal onderwijs.
decoratief

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs en de staatssecretaris voor Jeugd en Preventie hadden voorgesteld om collectieve financiering via aangepaste wet- en regelgeving mogelijk te maken in clusters 3 en 4 van het (voortgezet) speciaal onderwijs. Door een motie van Tweede Kamerlid De Hoop (PvdA) moeten oplossingen voor obstakels binnen de financiering van zorg in onderwijstijd doorgetrokken worden naar clusters 1 en 2 (v)so én het regulier onderwijs.

Obstakels voor collectieve zorg wegnemen

In een afzonderlijke motie verzoeken de Tweede Kamerleden Ceder en Drost (CU) de regering te verkennen welke wetswijzigingen nodig zijn om collectieve zorg, zonder indicatie, in het onderwijs wettelijk te borgen. Onderwijs en gemeenten moeten in de tussentijd gesteund worden om obstakels voor collectieve zorg weg te nemen.

Regelarme zorg op school

Samen met zeventien leerling-, ouder- en kinderrechtenorganisaties heeft Ieder(in) bij de Vaste Kamercommissie OCW gepleit voor één wettelijk kader om zorg op school regelarm te organiseren, met ruimte voor maatwerk. Om inclusief onderwijs waar te maken heeft iedere school voldoende middelen nodig om passende zorg en ondersteuning structureel te organiseren binnen het eigen team.

Deel dit bericht