De wetsvoorstellen die nodig zijn voor de ratificatie van het VN-verdrag zijn naar de Tweede Kamer gestuurd. De Alliantie van samenwerkende organisaties van mensen met een beperking of chronische ziekte is zeer verheugd over deze belangrijke stap. Tegelijkertijd is de Alliantie teleurgesteld over het gebrek aan ambitie in de wetsvoorstellen. Dit schrijft de Alliantie in een brief aan de Vaste Kamercommissie van VWS.

Voordat de Nederlandse overheid het VN-verdrag ratificeert (bekrachtigt), moeten de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) en de Kieswet worden aangepast. Dit wordt uitgewerkt in het wetvoorstel, Uitvoeringswet. De Alliantie vindt dat de aanpassingen die de regering voorstelt niet ver genoeg gaan.

Uitbreiding Wgbh/cz

De Wgbh/cz wordt uitgebreid met het terrein, goederen en diensten. Echter, verschillende onderdelen van dit terrein, zoals het ontwerp en de productie van goederen en diensten worden hierin niet meegenomen.

Kieswet

Het wetsvoorstel voor aanpassing van de Kieswet lijkt alleen in te gaan op de toegankelijkheid van stemlokalen voor mensen met een lichamelijke beperking. De Alliantie benadrukt dat de Kieswet ook de toegankelijkheid moet regelen voor mensen met een zintuigelijke of verstandelijke beperking, psychische aandoening of chronische ziekte.

Voortrekkersrol

In het wetsvoorstel, Goedkeuringswet‚ gaat de regering in op de betekenis en reikwijdte van het VN-verdrag en op de manier waarop het verdrag in Nederland uitgevoerd gaat worden. De Alliantie vindt dat de regering het VN-verdrag op veel punten te beperkt uitlegt. Bovendien vindt de Alliantie dat de Nederlandse overheid te weinig een voortrekkersrol op zich neemt bij de uitvoering. Dit is niet in overeenstemming met de verantwoordelijkheid die het VN-verdrag neerlegt bij een land dat het VN-verdrag ratificeert.

Wat wil de Alliantie?

Het VN-verdrag is een internationaal mensenrechtenverdrag. Dat betekent dat de rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte die erin staan niet onderhandelbaar zijn. De Alliantie wil daarom dat de Nederlandse regering met overtuiging en innovatiekracht het voortouw neemt bij de invoering van de inclusieve samenleving.

Deelnemers Alliantie

De Alliantie bestaat uit: Coalitie voor Inclusie, Landelijk Platform GGz, Per Saldo, LFB en Ieder(in).

Deel dit bericht

Meer nieuws over