Vandaag publiceert Ieder(in) het rapport 'Onder de pannen?' met daarin de resultaten van de meldactie wonen. Ieder(in) organiseerde de meldactie samen met LPGGz en NPCF. Ruim 2200 mensen met een beperking, psychische aandoening of chronische ziekte vulden de vragenlijst in. Zij gaven aan hoe zij wonen, wat zij nodig hebben en wat de knelpunten zijn. De meldactie maakt zichtbaar op welke punten verbeteringen op het gebied van huisvesting nodig zijn, zodat mensen met een beperking goed en volwaardig kunnen wonen.

Uit de meldactie kwam naar voren dat er geringe keuzevrijheid is voor mensen met een beperking, psychische aandoening of chronische ziekte. Door het grote tekort aan toegankelijke woningen of aan woonruimte waar de benodigde zorg beschikbaar is, wordt de vrije keuze voor een buurt of wijk vaak ingeperkt.

Voor de meerderheid van mensen in zorginstellingen en kleinschalige woonvormen van zorginstellingen geldt dat door anderen is bepaald met wie zij wonen. Dit is een belangrijke signaal. Het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een handicap, geeft immers aan dat het een fundamenteel recht is om te bepalen waar en met wie je woont.

Alleen wonen

Een opvallend verschil met de totale Nederlandse bevolking is dat mensen met een beperking, psychische stoornis of chronische ziekte ruim twee maal zo vaak alleen wonen. Ook hebben zij veel vaker dan gemiddeld een huurwoning, waarbij een groot aantal mensen huurt van een woningbouwcoöperatie.

Hoge huurlasten

Veel mensen hebben gemeld, dat zij moeite hebben om de woonlasten op te brengen. 44% geeft aan het financieel maar net te redden. 14% geeft zelfs aan dat zij onvoldoende over houden om te kunnen participeren in de samenleving.

Groot onderzoek

De meldactie is een onderdeel van een groot onderzoek dat Ieder(in) in samenwerking met de NPCF en Landelijk Platform GGZ uitvoert naar, wonen‚ onder mensen met een beperking, psychische aandoening of chronische ziekte. Binnen dit project worden cliëntervaringen geïnventariseerd.

Als ook de resultaten van de andere onderdelen van het onderzoek – onder andere diepteinterviews met ervaringsdeskundigen – bekend zijn, ontwikkelen we een visie en actieplan waarmee we de lobby voor toegankelijk woonbeleid versterken.

Terug naar home

Deel dit bericht

Meer nieuws over