Gebrek aan maatwerk waardoor kinderen geen onderwijs krijgen. Scholen die om financiële reden kinderen afschuiven. Ouders die onvoldoende geïnformeerd worden en van het kastje naar de muur gestuurd worden. Passend onderwijs moet beter. Dat stellen negen cliëntenorganisaties in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW. Morgenmiddag overlegt de commissie over de voortgang van het passend onderwijs.

Het gaat om een uitgesteld Algemeen Overleg van december 2015. In december al verstuurden de cliëntenorganisaties een brief aan de Tweede Kamer waarin zij hun ernstige zorgen uitten.

Afschuifgedrag

Voor een groot aantal kinderen met een beperking blijft het moeilijk om passend onderwijs te krijgen. We zien in toenemende mate dat scholen hun zorgplicht niet nakomen. Ouders kiezen voor hun kind bewust een reguliere school, maar zien uiteindelijk dat hun kind in het speciaal onderwijs terecht komt.

Door gebrek aan maatwerk zitten te veel kinderen thuis. Ook het aantal leerplichtontheffingen is toegenomen. Daarbij gaat het om kinderen die eerst wel naar school gingen en nu niet meer.

Het komt ook voor dat kinderen die voorheen met de individuele rugzakfinanciering op een reguliere basisschool zaten, nu worden doorgeschoven naar het speciaal onderwijs. Uit de meldingen die wij hierover van ouders krijgen, blijkt dat financiële overwegingen de reden zijn van dit afschuifgedrag.

Kind niet centraal

Ouders lopen vaak vast als zij naast onderwijsondersteuning ook (medische) zorg voor hun kind op school willen regelen. Het probleem is dat de wetgeving voor passend onderwijs, de Jeugdwet, de Wmo, de Wlz, de Zvw, de Participatiewet en de regeling leerlingenvervoer niet in samenhang tot stand zijn gekomen. Een integrale benadering waarbij het kind centraal staat, ontbreekt.

Ouders onvoldoende geïnformeerd

Het is voor ouders ontzettend ingewikkeld om passende zorg en ondersteuning voor hun kind georganiseerd te krijgen. Ouders verdwalen in een woud van regels en loketten. Zij worden van het kastje naar de muur gestuurd en krijgen onvoldoende informatie. Dat begint al bij het zoeken naar een geschikte school. Scholen geven onvoldoende informatie over welke ondersteuning ze kunnen geven.

Aanspreekpunt in de buurt

Informatie over onafhankelijke ondersteuning in de regio/buurt is vaak niet te vinden via het samenwerkingsverband, de school en niet bij het loket van de Wmo. Ouders hebben behoefte aan een aanspreekpunt in de buurt, iemand die hen kan bijgestaan bij gesprekken op school. Daarom moeten scholen ouders wijzen op de mogelijkheid van onafhankelijke (cliënt)ondersteuning. Dat kan op het niveau van het samenwerkingsverband of via de Wmo.

Samenwerking onderwijswereld en zorg

Voor complexe situaties zijn de Onderwijs Zorgconsulenten geïntroduceerd. Dit ondersteuningsaanbod is vanuit OCW georganiseerd, terwijl de vragen gaan over het organiseren van zorg waar vanuit VWS het Juiste Loket2 voor is ingericht. Dit vraagt om een betere en integrale samenwerking tussen de onderwijswereld en het zorglandschap. Hierbij moet er een nauwe samenwerking zijn met het nieuw in te stellen, Interventieteam Onderwijs en Zorg voor complexe problematiek.

Thuiszitters: Onderwijs op een andere locatie

Wij zijn verheugd over de voorstellen die de staatssecretaris in zijn brief van 18 november jl.met als onderwerp, Onderwijs op een andere locatie dan de school‚, heeft uitgewerkt. Dit maakt meer maatwerk mogelijk. Maar de voorstellen van de staatssecretaris zijn vanachter het bureau bedacht en (nog) niet geland op de werkvloer. Het introduceren van, Onderwijs op een andere locatie‚ moet samengaan met heldere informatie voor degenen die dit moeten gaan uitvoeren.

Morgenmiddag debatteert de Vaste Kamercommissie over het passend onderwijs. Ieder(in) hoopt dat de Kamerleden de knelpunten onderkennen en tot goede afspraken komen. Klik hier om het debat te volgen.

Brief staatssecretaris Dekker

Staatssecretaris Dekker heeft op 3 februari een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over thuiszitters. Deze brief sluit naadloos aan bij de signalen die Ieder(in) en andere cliëntenorganisaties ontvangen.
Brief staatssecretaris Dekker

Meer over Onderwijs
Terug naar Home

Downloads:

892_Brief_staatssecretaris_Dekker_Cijfers_en_aanpak_thuiszitters.docx – docx (465 KB)
893_Bijlag_bij_brief_staatssecretaris_Dekker_Cijfers_en_aanpak_thuiszitters.docx – docx (2 MB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over