Op 11 april sloten de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) en de overheid een sociaal akkoord. Een gevolg van het akkoord is dat de invoering van de participatiewet een jaar is uitgesteld tot 2015. CG-Raad en Platform zien in het akkoord inhoudelijke verbeteringen, maar ook risico's en onzekerheden.

Het quotum is van tafel, er komen 35 nieuwe regionale werkbedrijven, alle Wajongers worden herkeurd, er lijkt zicht te komen op eerlijke beloning en er zal gewerkt worden aan betere aansluiting van het speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt. Dit zijn de belangrijkste afspraken uit het akkoord die gevolgen hebben voor mensen met een beperking. In de factsheet ‘sociaal akkoord en de gevolgen voor de participatiewet‚ leest u meer details over deze afspraken (link onderaan dit bericht).

Baangarantie

CG-Raad en Platform staan in principe niet negatief tegenover de vervanging van het quotum arbeidsgehandicapten door afspraken over baangarantie. De baangarantie zou eerder zijn vruchten afwerpen en meer banen opleveren dan het quotum, en dat is hoopgevend. De praktijk moet uitwijzen of baangarantie daadwerkelijk opbrengt wat het beoogt.

Herkeuringen Wajongers

Voor de huidige Wajongers verandert de situatie voor de derde keer in een paar jaar tijd. Bij de plannen voor de Wet werken naar vermogen zou iedereen herkeurd worden met ingrijpende inkomensgevolgen. Bij het nieuwe regeerakkoord tussen PvdA en VVD was herkeuring van tafel. En nu draaien de sociale partners het weer terug en is herkeuring weer wel aan de orde. Los van de vraag wat eerlijk is, is het ronduit verwarrend.

CG-Raad en Platform VG vinden dat onnodige en overbodige (her)keuringen voorkomen moeten worden. Als duidelijk is dat iemand echt niet in staat is om betaalde arbeid te verrichten, is herkeuring niet nodig. Positief punt is dat niet de gemeenten maar een onafhankelijk orgaan de keuring uitvoert.

Nog veel onduidelijk

Op dit moment is nog niet aan te geven wat de precieze gevolgen zullen zijn voor mensen die nu of in de toekomst aangewezen zijn op de Wajong, WSW, WWB of toekomstige Participatiewet. De Stichting van de Arbeid (STAR), een stichting die bestaat uit werknemers- werkgeversorganisaties, gaat samen met Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een ontwerp maken voor de regionale arbeidsmarktinfrastructuur.

CG-Raad en Platform VG hebben nog veel vragen. Hoe zien de nieuwe regionale werkbedrijven en werkpleinen nieuwe stijl eruit? De gemeenten zijn financieel verantwoordelijk, maar hoe wordt erop toegezien dat de schaarse financiële middelen effectief worden ingezet voor de juiste groepen? Kan de gemeente zelf nog voldoende invloed uitoefenen? En hoe worden de mensen om wie het gaat of hun (lokale) belangenorganisaties er zelf bij betrokken?

CG-Raad en Platform VG blijven de ontwikkelingen rond de participatiewet op al deze punten kritisch volgen. Naar verwachting komt er voor de zomer nog een nieuwe Contourenbrief Participatiewet.

Downloads:

87_20130416_Factsheet_Sociaal_akkoord-1.pdf – PDF (176 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over