Platform VG en CG-Raad zijn blij dat de combinatie verzorging en verpleging onder de Zorgverzekeringswet gaat vallen en de combinatie verzorging en begeleiding de verantwoordelijkheid van gemeenten (WMO) wordt. Het besluit hierover van staatssecretaris Van Rijn van VWS staat in de brief over de langdurige zorg die hij gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Maar de cliëntenorganisaties maken zich daarnaast ook zorgen over de stijging van het eigen risico en over hoe de maatregelen uitpakken voor enkele specifieke doelgroepen, zoals doofblinden.

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) maakte gisteren zijn plannen voor de langdurige zorg bekend. Uitgangspunt voor de financiering van verzorging is de zorginhoudelijke samenhang. De zorgverzekeraars betalen vanaf 2015 de zorg voor mensen die naast verpleging ook persoonlijke (lijfgebonden) verzorging nodig hebben of alleen verzorging. Dit is verreweg de grootste groep, veelal mensen met lichamelijke beperkingen en ouderen.

Gemeenten

Voor een veel kleinere groep – voornamelijk mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking – worden de gemeenten verantwoordelijk voor de persoonlijke verzorging. Bij deze groep zijn begeleiding en verzorging vaak nauw met elkaar verbonden. Dus dat blijft in één hand, aangezien gemeenten in die nieuwe Wmo ook verantwoordelijk zijn voor begeleiding (waaronder dagbesteding). De cliëntenorganisaties zijn dan ook tevreden met deze uitkomst. Mensen kunnen straks via één loket begeleiding en verzorging regelen.

Zorgen om specifieke groepen

Er zijn nog wel grote zorgen om specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld mensen die in een Fokuswoning wonen, mensen met een psychische beperking en mensen met een zintuigelijke beperking, waaronder doofblinden. Zij zullen, zoals het er nu naar uitziet, in de nieuwe situatie wel te maken krijgen met twee stelsels: zij vallen dan deels onder de zorgverzekeringswet en deels onder de WMO. Dat is onwenselijk, vinden Platform VG en CG-Raad.

Het lijkt erop dat veel van deze specifieke groepen beter af zijn als zij onder de Wet langdurige zorg (Wlz) gaan vallen. De Wlz is straks nog maar voor een kleine groep toegankelijk, namelijk voor mensen met ernstige beperkingen. In de voorstellen is ook de zorg voor kinderen met ernstige beperkingen versnipperd: deels valt deze onder de Jeugdwet, deels onder de Wet langdurige zorg. Ook voor hen moet gezocht worden naar een andere oplossing, vinden Platform VG en CG-Raad.

Pgb in ZVW

Door het grotendeels handhaven van de verzorging in de ZVW wordt het belang van het goed regelen van een solide pgb in de Zorgverzekeringswet groter. De staatssecretaris stelt nu voor dat de zorg die de zorgverzekeraar gecontracteerd heeft leidend is. CG-Raad en Platform VG vinden dit niet ideaal en zijn van mening dat het pgb in de Zorgverzekeringswet op eenzelfde manier moet worden ingevoerd als in de WMO en de Jeugdwet. Als de zorgvrager gemotiveerd kan aangeven dat hij zelf zijn zorg wil en kan organiseren, moet hij dat kunnen doen middels een persoonsgebonden budget.

Stijging kosten

De getroffen maatregelen moeten een bezuiniging opleveren van 15%. Dit heeft voor iedereen financiële consequenties. In zijn brief spreekt de staatssecretaris over een verhoging van het verplichte eigen risico met 30 euro per jaar vanaf 2015. Ook premieverhoging voor de zorgverzekering is vrijwel zeker. CG-Raad en Platform VG vinden het ongepast dat ook deze maatregelen weer tot verhoging van de zorgkosten leiden. En de verhoging van het eigen risico treft het hardst de mensen die veel zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken.

Inhoudelijke reactie volgt

Platform VG en CG-Raad bestuderen momenteel samen met andere cliëntenorganisaties de voorstellen van de staatssecretaris en komen later met een uitgebreide reactie. Hun zorgen en punten van kritiek zullen zij kenbaar maken aan de Tweede Kamer.

De brief van de staatssecretaris

Deel dit bericht

Meer nieuws over