Per 1 januari is de WMO 2015 van kracht geworden. Ieder(in) hoort nog steeds dat gemeenten de huishoudelijke hulp willen wijzigen of stoppen. Veel gemeenten gaan nu wel eerst met de betrokken mensen in gesprek, hiertoe aangespoord door de uitspraak van de rechter in Groningen. Maar vaak heeft dat gesprek niet veel om het lijf. Overkomt u dat ook, dan horen wij dat graag. Wat mag u eigenlijk minimaal van uw gemeente verwachten?

De gemeente mag de algemene regels voor huishoudelijke hulp veranderen. Maar vervolgens moet de gemeente dan via een persoonlijk gesprek onderzoeken of u met deze veranderde algemene regels uit de voeten kunt. Als dat niet zo is, dan moet u een maatwerkvoorziening kunnen krijgen.

Dit is inmiddels bekend en ook door de rechter in Groningen bevestigd. Sommige gemeenten bestrijden echter dat huishoudelijke hulp nog valt onder de Wmo 2015. Of vinden dat mensen alleen een gesprek hoeven te krijgen als ze daar zelf om vragen.

Nieuwe rechtszaken moeten uitwijzen hoeveel beleidsvrijheid gemeenten hierbij hebben. Ieder(in) ontvangt daarom graag nog steeds signalen uit de praktijk over de huishoudelijke hulp. Onderaan dit bericht leest u hoe u die bij ons kunt melden.

Recht op een zorgvuldig gesprek

Iedereen heeft recht op een zorgvuldig gesprek. Dit geldt zowel voor wijziging van bestaande hulp, als voor een nieuwe aanvraag.

Wijs niet zomaar een gesprek af, bijvoorbeeld omdat u denkt dat u weinig kan gebeuren omdat u al een indicatie heeft. Let op: afzien van een gesprek kan soms betekenen dat u – zonder dat u dat weet – akkoord gaat met de nieuwe regels. Vraag ook altijd tijdig een gesprek aan als uw indicatie afloopt.

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Het keukentafelgesprek zal vaak gevoerd worden door het sociaal wijkteam of door iemand anders die de gemeente hiervoor heeft aangewezen. Het gesprek hoeft niet alleen over huishoudelijke hulp gaan, het kan ook gaan over andere zorg en ondersteuning die u nodig heeft.

Een gemeente is wettelijk verplicht een gratis onafhankelijke cliëntondersteuner te leveren als u daar om vraagt. Een cliëntondersteuner helpt u tijdens het keukentafelgesprek met het goed duideljk maken wat u nodig heeft. Zo’n cliëntondersteuner is bij voorkeur iemand die een zekere afstand heeft tot de indicatiestelling en uitvoering van de ondersteuning. Dus liefst iemand van buiten het wijkteam. U mag natuurlijk ook altijd zelf een bekende meenemen waar u vertrouwen in heeft.

Gesprek over huishoudelijke hulp

In het keukentafelgesprek over uw huishoudelijke hulp wordt nagegaan of u zelf een oplossing kunt vinden of dat u gebruik kan maken van een algemene voorziening. Die algemene voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat u tegen gereduceerd tarief bij bepaalde zorgaanbieders hulp in kan kopen. Als blijkt dat zelf regelen (financieel) niet kan en de algemene voorziening voor u niet voldoet, dan kunt u een maatwerkvoorziening aanvragen.De maatwerkvoorziening valt onder de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de WMO. Bij deze voorziening moet u ook kunnen kiezen voor een pgb.

Verslag

Van de uitkomst van het gesprek krijgt u een verslag. Bent u het hiermee eens dan tekent u voor Akkoord. Als u zich niet herkent in het verslag tekent u alleen voor gezien. In beide gevallen kunt u een aanvraag voor een maatwerkvoorziening indienen. Het verslag is geen officieel besluit van de gemeente.

Wijzigings- of beëindigingsbeschikking en standaardbezwaarschrift

Als de gemeente uiteindelijk toch uw lopende indicatie voor huishoudelijke hulp wil wijzigen of beëindigen, dan moet u een wijzigings- of beëindigingsbeschikking van de gemeente thuisgestuurd krijgen. Tegen deze beslissing kunt u bezwaar aantekenen. Ook als de gemeente uw aanvraag voor een maatwerkvoorziening afwijst, geldt dat als een besluit waartegen u bezwaar kunt maken. U kunt hier een standaardbezwaarschrift Huishoudelijke hulp 2015 downloaden tegen het wijzigen van uw indicatie.

Goed voorbereiden

Wilt u zich goed voorbereiden op het keukentafelgesprek? Lees dan ook de brochure Het keukentafelgesprek.

Meld uw ervaringen!

Ieder(in) volgt nauwgezet wat er gebeurt met de huishoudelijke hulp. Wij vragen u daarom uw ervaringen te melden. We zijn met name op zoek naar dit soort situaties:

  1. In het gesprek met de gemeente was geen sprake van samenspraak en stond de uitkomst van te voren vast.
  2. U heeft een beschikking van de gemeente ontvangen waarin staat dat de gemeente helemaal stopt met het aanbieden van huishoudelijk hulp 1 (de poetshulp) voor mensen met een inkomen net boven het minimum.
  3. U heeft een aanbod gekregen van de gemeente dat voor u niet passend is.

Daarnaast horen we ook graag voorbeelden van gemeenten die het wel goed doen. Uw ervaringen kunt u sturen naar ons meldpunt: meldpunt@iederin.nl.

Uw meldingen kunnen reden zijn voor Ieder(in) om opnieuw een rechtszaak aan te spannen.

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over