Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
Twee jongetjes

Onderwijs en Jeugd

Kinderen met een beperking of chronische aandoening hebben recht op onderwijs dat bij hen past, zo nodig met extra ondersteuning of hulpmiddelen. Het is belangrijk dat ouders een vrije keuze kunnen maken tussen regulier en speciaal onderwijs.

Jeugd

Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor de zorg voor de jeugd ligt nu nog bij meerdere partijen: de gemeente, de provincie en het Rijk. De transitie heeft tot doel om te zorgen voor meer samenhang in het beleid op de diverse domeinen (met onderwijs, participatie en het lokale welzijnsbeleid). Ook kan het een impuls geven aan de broodnodige inhoudelijke vernieuwing van de zorg voor de jeugd. De kernbegrippen in de verandering  zijn: meer aandacht voor preventie, tijdige interventie, versterken van eigen kracht en eigen regie en versterken van het sociale netwerk.

Ieder(in) staat achter deze koers. Maar we maken ons wel grote zorgen: Het is al heel snel 2015 en we vragen ons af of de gemeenten dan klaar zijn voor de nieuwe taken. Levert de samenwerking genoeg op om de bezuinigingen in het budget op te vangen? Hoe staat het met de waarborgen voor burgers en met de informatie over de nieuwe rol en verantwoordelijkheid van de gemeenten?

De nieuwe Jeugdwet
Onder de nieuwe Jeugdwet vallen straks alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien. Dan gaat het om jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking, jongeren met opvoed- en opgroeiproblemen, kinderen met psychiatrische problematiek en jeugdigen die met kinderbescherming en/of reclassering te maken hebben. Alleen kinderen met (zeer) ernstige verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen, krijgen straks zorg en ondersteuning op grond van de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz).

Bij het tot stand komen van de wet, lagen de speerpunten van Ieder(in) bij het waarborgen van de positie van jongeren en ouders. We zijn erin geslaagd om het onafhankelijk vertrouwenswerk en cliëntondersteuning te waarborgen. En de de Monitor Jeugd is toegezegd.

Onafhankelijk vertrouwenswerk
Gemeenten worden ook verantwoordelijk voor het onafhankelijk vertrouwenswerk. Een vertrouwenspersoon staat naast de jeugdige en/of zijn ouders of verzorgers wanneer er vragen zijn over de zorgaanbieder. De inhoud van het vertrouwenswerk varieert van informatie en advies tot intensieve begeleiding. Vertrouwenswerk wordt nu door verschillende organisaties uitgevoerd vanuit verschillende wettelijke kaders.  De gemeenten hebben afgesproken dat ze de eerste drie jaar na 2015 het vertrouwenswerk landelijk zullen inkopen. In die tijd wordt gewerkt aan de borging van de kwaliteit en de onafhankelijkheid.

Cliëntondersteuning
Jeugdigen die onder de Jeugdwet vallen (en hun ouders), hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit helpt hen hun regie te nemen, de redzaamheid te versterken en hun netwerk daarbij in te zetten. Als professionele voorzieningen nodig zijn, helpt cliëntondersteuning om de hulpvraag te verduidelijken, keuzes te maken en de juiste hulp te organiseren en op elkaar af te stemmen. Cliëntondersteuning is in principe van korte duur, maar is wel afhankelijk van de vragen waarmee ouders en jongeren te maken krijgen. Het kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen aan de orde zijn.

Monitor Jeugd
Bij alle onderwerpen speelt de spanning tussen de beleidsvrijheid van gemeenten en het waarborgen van de rechten van jeugdigen en hun ouders. Het is goed dat er lokaal oplossingen kunnen worden gevonden die aansluiten bij de vragen die daar spelen. Ieder(in) benadrukt daarbij dat het niet zo mag zijn dat in de ene gemeente goede en tijdige ondersteuning wel beschikbaar is en in een andere gemeente niet. Om de vinger aan de pols te kunnen houden wordt een “monitor voor de transitie Jeugd vanuit cliëntenperspectief” ingericht. Doel van de monitor is om knelpunten op lokaal en bovenlokaal niveau tijdig te signaleren.

Ieder(in) werkt samen met  collega-cliëntenorganisaties een voorstel uit voor deze Monitor Jeugd.

Laatste berichten