Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
Overstekende mensen

Recht en Inclusie

Mensen met een beperking willen meedoen als ieder ander. Helaas krijgen ze nog te vaak te maken met uitsluiting. Op allerlei terreinen is sprake van ongelijke behandeling. Ze kunnen bijvoorbeeld niet reizen met het openbaar vervoer of niet terecht op de opleiding van hun keuze. Wetten die voldoen aan het VN-verdrag kunnen hier verandering in brengen.
 

Lokale inclusie

Vanaf juli 2016 is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht. Het Rijk, de Alliantie, VNO-NCW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) willen de beginselen uit het VN-Verdrag geleidelijk in de praktijk brengen en stelden hiervoor een implementatieplan op.

Verplichtingen gemeente
Gemeenten hebben er een belangrijke maatschappelijke opdracht bij gekregen: zij moeten ervoor zorgen dat alle inwoners mee kunnen doen. Ze moeten een plan opstellen waarin ze duidelijk maken wat zij voor mensen met een beperking gaan doen. In het plan moet staan hoe de gemeente het VN-verdrag lokaal gaat uitvoeren. Gemeenten moeten duidelijk omschrijven welke verbeteringen en doelen ze gaan realiseren, en daarbij aangeven binnen welke termijn dat gaat gebeuren. In het plan moeten de onderwerpen onderwijs, werk, inkomen, vervoer, wonen en leven een plek krijgen.

Niets over ons zonder ons
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om inwoners met een beperking te betrekken bij te plannen door met hen in gesprek te gaan. Het inzetten van ervaringsdeskundigheid moet onderdeel zijn van al het beleid rondom het VN-Verdrag. Hierbij moet het principe ‘Niets over ons zonder ons’ worden toegepast, bijvoorbeeld met de inzet van getrainde ervaringsdeskundigen tegen een passende beloning.

Ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers
Burgers, belangenbehartigers, ervaringsdeskundigen en leden van adviesraden kunnen gemeenten aanspreken op de activiteiten, voortgang en verplichtingen uit het VN-Verdrag. De meest gestelde vragen en antwoorden over het agenderen en maken van een lokale inclusie agenda heeft Ieder(in) op een rij gezet.

Koploperproject VNG
De VNG gaat een impuls geven aan bestaande en nieuwe inspanningen van gemeenten om het VN-verdrag ook lokaal uit te voeren. De VNG heeft samen met De Alliantie VN-verdrag* 25 gemeenten aangewezen die als voorbeeld kunnen dienen voor andere gemeenten. Ze delen hun kennis en maken goede voorbeelden zichtbaar. Iedere gemeente maakt een eigen actieplan met concrete doelen en werkafspraken over hoe en wanneer deze doelen behaald zullen worden. Daarnaast start de VNG binnenkort met een ondersteuningsprogramma voor gemeenten die geen koploper zijn.

Samenwerking
In het koplopertraject werkt Ieder(in) vanuit de Alliantie VN-verdrag nauw samen met de VNG.

*De Alliantie VN-verdrag is een samenwerkingsverband van Ieder(in), Per Saldo, MIND Landelijk platform, LFB en de Coalitie voor Inclusie en richt zich op de implementatie van het VN-verdrag.