Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
Overstekende mensen

Recht en Inclusie

Mensen met een beperking willen meedoen als ieder ander. Helaas krijgen ze nog te vaak te maken met uitsluiting. Op allerlei terreinen is sprake van ongelijke behandeling. Ze kunnen bijvoorbeeld niet reizen met het openbaar vervoer of niet terecht op de opleiding van hun keuze. Wetten die voldoen aan het VN-verdrag kunnen hier verandering in brengen.
 

VN-verdrag

VN-verdrag
In 2006 heeft de VN het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap opgesteld. Dit verdrag is een belangrijke erkenning van de gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en waardigheid van mensen met een beperking of chronische ziekte.
Veel landen, waaronder Nederland, hebben het verdrag in 2007 ondertekend. Het verdrag geldt echter pas volledig als de regering het verdrag heeft bekrachtigd (geratificeerd). Nederland heeft het VN-verdrag geratificeerd op 14 juli 2016.

Met de ratificatie is de Wet Gelijke Behandeling voor chronisch zieken en gehandicapten (WGB h/cz) uitgebreid met de thema’s goederen en diensten. Ook is er een maatregel van bestuur ingesteld, het “Besluit toegankelijkheid”. Hierin staat hoe de implementatie van het VN-verdrag moet worden uitgevoerd.

Onbeperkt meedoen
Minister De Jonge van VWS heeft in juni 2018 het programmaplan Onbeperkt meedoen! aan de Tweede Kamer gestuurd. Hij vertelt daarin hoe hij het VN-verdrag Handicap wil uitvoeren. De Jonge zegt te willen bereiken dat mensen met een beperking aan het eind van deze regeerperiode aantoonbaar beter kunnen participeren in de samenleving. 

Het Verdrag benoemt een duidelijk einddoel: een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Maar een inclusieve samenleving is niet in één dag bereikt, vraagt om een integrale aanpak en vergt de inzet van alle partijen in de samenleving. Een aantal van deze partijen treden naast de Rijksoverheid op als partners van het Verdrag.

De partners zijn:

  • De Alliantie VN-verdrag*, namens diverse vertegenwoordigende organisaties voor mensen met een beperking. Ieder(in) is onderdeel van de alliantie.
  • VNO-NCW en MKB-Nederland, namens ondernemers en werkgevers
  • VNG, namens gemeenten

Ondernemers, gemeenten, landelijke overheden en maatschappelijke organisaties maken de komende jaren actieplannen voor het implementeren van het VN-verdrag.

Ervaringsdeskundigheid
Een inclusieve samenleving kan alleen worden bereikt als de mensen om wie het gaat goed worden betrokken bij de aanpak. “Niets over ons zonder ons” is dan ook een belangrijke pijler in het plan. Dat wil zeggen dat mensen met een beperking in hun rol als burger, consument en belanghebbende  actief betrokken worden bij de totstandkoming van beleid. Ook in de actieplannen moet dit principe een plek krijgen. De Alliantie VN-verdrag ondersteunt de makers van de actieplannen daarin en zet daarbij ook haar eigen netwerk van ervaringsdeskundigen in. Bij het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid kunnen zowel ervaringsdeskundigen als gemeenten en organisaties een ervaringsdeskundige inzetten, terecht met vragen over ervaringsdeskundigheid.

*De Alliantie VN-verdrag is een samenwerkingsverband van Ieder(in), Per Saldo, MIND Landelijk platform, LFB en de Coalitie voor Inclusie en richt zich op de implementatie van het VN-verdrag.

 

Laatste berichten