Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
hulp bij aankleden

Zorg en ondersteuning

Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten aanspraak kunnen maken op alle vormen van zorg die ze nodig hebben. Ook wanneer die zorg intensief en langdurig is. Mensen moeten die zorg overal kunnen krijgen: thuis, op het werk of op school.

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulpmiddelen en voorzieningen waardoor mensen zelfstandig kunnen functioneren en deel kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

De gemeente moet voorzieningen treffen waardoor mensen:

 • een huishouden kunnen voeren
 • zich kunnen verplaatsen in en om hun huis
 • zich lokaal kunnen verplaatsen (met vervoermiddel)
 • andere mensen kunnen ontmoeten en een sociaal leven kunnen opbouwen.

Compenstatieplicht
In de huidige Wmo staat de zogenaamde compensatieplicht centraal. De gemeente is verplicht de beperkingen die mensen ondervinden in het functioneren als gevolg van handicap of beperking te compenseren. De Wmo is een participatiewet; de Wmo regelt dat mensen zo goed mogelijk overal aan kunnen meedoen. Gemeenten zijn helaas niet allemaal voldoende hiervan doordrongen. Mensen krijgen niet altijd een aanpassing of een vervoersmiddel dat helemaal op hun maat en naar hun behoefte is toegesneden.

Veranderingen in de WMO
In het regeerakkoord staat een aantal nieuwe maatregelen die voor een wetswijziging gaan zorgen. De belangrijkste daarvan is overheveling van  AWBZ-taken naar Wmo; de decentralisatie. Deze overheveling gaat gepaard met een forse bezuiniging. Het is de bedoeling dat de nieuwe WMO 2015 per 1 januari 2015 van kracht wordt.

Begeleiding (ambulante begeleiding en dagbesteding) wordt nu nog betaald door de AWBZ. Het kabinet wil dat de gemeente vanaf 2015 die taken overneemt. Dat geldt dus voor ambulante begeleiding en dagbesteding, maar ook voor logeren en respijtzorg (ontlasting van mantelzorgers). De persoonlijke verzorging (wassen, aankleden enz.) in het verlengde van begeleding wordt onderdeel van de WMO 2015. Mensen die alleen persoonlijke verzorging of persoonlijke verzorging in combinatie met verpleging hebben, moeten zich vanaf 2015 wenden tot hun ziektekostenverzekeraar.

Verder wil het kabinet fors bezuinigen op het beschikbare budget voor huishoudelijke hulp. Gemeenten zijn nu nog verplicht cliënten de keuze te bieden tussen hulp in natura of een pgb. Het is nog niet duidelijk hoe dit in de WMO  2015 vormgegeven wordt.

De nieuwe taken in de Wmo zijn beschikbaar voor mensen vanaf 18 jaar. Kinderen en jongeren moeten een beroep doen op de Jeugdwet.

Modelverordening
Gemeenten hebben grote beleidsvrijheid hoe zij de nieuwe WMO inrichten. Dit zal via een verordening (soort gemeentewet) worden geregeld die de gementeraad moet goedkeuren. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) maakt een modelverordening. Ieder(in) is samen met andere cliëntenorganisaties betrokken bij het opstellen van de modelverordening.

Wat vindt Ieder(in)
Ieder(in) maakt zich zorgen over de forse bezuinigingen en het tempo van decentralisatie. Voorkomen moet worden dat mensen tussen wal en schip vallen. Het nieuwe stelsel mag het vinden van een passende oplossing niet in de weg staat. De volgende punten moeten in de nieuwe wet goed geregeld zijn:

 • samenhang met andere wetten
 • rechtspositie en inspraak van mensen
 • compensatiebeginsel als sturingsmechanisme
 • duidelijke afspraken over het keukentafelgesprek.
 • PGB als volwaardig alternatief voor zorg in natura
 • toegang tot de onafhankelijke cliëntondersteuning
 • overgangsrecht
 • oplossing voor specifieke groepen.

Meer  informatie over de WMO

 • Op deze pagina onder Laatste berichten (scroll terug naar boven).
 • In de Kennisbank Zorg en ondersteuning (onderaan startpagina Zorg en ondersteuning in onderdeel Wmo).
 • Bij Hulp en advies onder Handreikingen.


 

Laatste berichten