Ook dit jaar is het koopkrachtbeeld voor mensen met een beperking weer minder positief dan voor de gemiddelde Nederlander. Uit het jaarlijkse Nibud onderzoek van Ieder(in) blijkt weer duidelijk hoe de mondvol moois in de Troonrede een bijsmaak heeft voor mensen met een beperking. Op alle levensgebieden van mensen is die trend te zien: woorden van hoop en vertrouwen, maar de concrete uitwerking roept grote onzekerheid op.

Decentralisatie zorgstelsels

In de Troonrede benadrukt de Koning het belang van de decentralisatie: ‚Het doel van de transitie naar de gemeenten is een flexibel stelsel van goede en toegankelijke voorzieningen dat aansluit bij de behoeftes en keuzevrijheid van het individu. Ook zo versterken we de veerkracht van Nederland.

Gemeenten krijgen de opdracht de toegankelijkheid te verbeteren van voorzieningen zodat mensen met een beperking kunnen blijven meedoen in de samenleving. Dat is heel mooi. Slecht nieuws is dat het Kabinet de bestemming voor de decentralisatiegelden heeft losgelaten. Gemeenten kunnen het geld dat voor het sociaal domein bestemd is ook gebruiken voor andere zaken waar mensen met een beperking geen baat bij hebben.

Grondrechten

Uit de Troonrede: ‚De regering staat pal voor grondrechten en vrijheden van mensen en grijpt in als grenzen worden overschreden. Iedere inwoner van ons land moet zich veilig en beschermd weten.

Dat is prachtig, want dat geeft het VN-Verdrag voor mensen met een handicap meer gewicht. Het Verdrag draagt in belangrijke mate bij aan het bevorderen van de participatie van mensen met een beperking. Na een lange voorbereidingstijd zal de invoering van het verdrag volgens het Kabinet in 2015 plaatsvinden.

Maar soms zijn grondrechten minder eenvoudig uit te voeren dan je denkt. Bijvoorbeeld: De digitaliseringsagenda van de overheid wordt in 2015 verder uitgevoerd. De overheidsdienstverlening moet daardoor effectief en gewaardeerd worden. Maar helaas kan niet iedereen omgaan met digitale informatie en websites. Mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden -ruim 1 miljoen mensen in Nederland- hebben er vaak grote moeite mee. De overheid zal altijd een alternatief moeten blijven bieden aan deze groepen.

Wonen

Het Kabinet wil investeren in aanpassing van de bestaande woningvoorraad, nieuwe woonzorgconcepten en verbouw van verzorgings- en verpleeghuizen. Het Kabinet heeft dus grote ambitie! De behoefte aan nieuwe combinaties van wonen en zorg zal immers toenemen door veranderingen in individuele voorkeuren. In de Rijksbegroting Wonen staat er helaas weinig concreets hierover. Tempo van realisatie van toegankelijke woningen en de ambitie gaan hierbij niet hand in hand.

Zie ook ons koopkrachtbericht:
Inkomensverlies chronisch zieken kan oplopen tot 4.000 euro

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over