In aanloop naar de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer heeft Ieder(in) bij de Kamerleden aandacht gevraagd voor twee groepen mensen met een beperking of chronische ziekte voor wie het energieplafond onvoldoende gaat oplossen. Tijdens het debat zijn er twee belangrijke moties ingediend waar morgen over wordt gestemd. Ieder(in) roept de Kamerleden op om vóór deze moties te stemmen.

Update 12 oktober – De motie van Kamerlid Pieter Omtzigt en anderen, waarin het kabinet gevraagd wordt een voorstel te doen voor woonsituaties met meerdere huishoudens en één energieaansluiting, zoals deze woon-zorg-initiatieven, is aangenomen. Het kabinet moet dus aan de slag met het uitwerken van een voorstel voor deze woonvormen.

En over de motie van Kamerlid Inge van Dijk over financiële steun voor mensen met hoge energiekosten voor elektrische hulpmiddelen en medische apparatuur is nog niet gestemd. Deze komt waarschijnlijk terug bij de behandeling van de begroting van VWS. Deze motie is aangehouden in afwachting van een brief van het kabinet.

Vergeten groep: bewoners met een zorgvraag in woongroepen met één energieaansluiting

In Nederland zijn ongeveer 1100 kleinschalige woonvormen met persoonsgebonden budget(pgb)-zorg voor mensen met een beperking en 400 van deze woonvormen voor ouderen. Het gaat om kleinschalige woonvormen met zorg voor mensen met een zorgvraag, waarbij ze zelf uit hun eigen inkomen huur en energie betalen en de zorg en begeleiding betalen via een pgb. Dit zijn bijvoorbeeld de 118 Thomashuizen met in totaal 1000 bewoners en de naar schatting 500 ouderinitiatieven, opgericht door ouders voor hun volwassen kinderen met een ernstig meervoudige, lichamelijke of verstandelijke beperking of autisme, met in totaal duizenden bewoners.

Deze woonvormen hebben vaak één energieaansluiting voor meerdere bewoners die geen gezamenlijk huishouden vormen. Door het aantal bewoners in zo’n woongroep – over het algemeen zo’n 3 tot 26 bewoners – zullen zij ver boven het energieplafond uitkomen. Zij worden dan alsnog geconfronteerd met torenhoge energiekosten en dreigen in financiële problemen te komen. Het gaat ook nog eens om mensen die vaak toch al een financieel kwetsbare positie hebben. 35% van hun inkomen gaat dan op aan energiekosten.

Motie van Pieter Omtzigt

Een oplossing voor deze groep is dus absoluut noodzakelijk. Wij zijn blij met de motie die Pieter Omtzigt heeft ingediend. Daarin wordt het kabinet gevraagd een voorstel te doen voor woonsituaties zoals deze woon-zorg-initiatieven. Wij roepen de Tweede Kamer op morgen voor deze motie te stemmen.

Mensen met elektrische hulpmiddelen en medische apparatuur

Mensen met een beperking of chronische ziekte die te maken hebben met elektrische hulpmiddelen, medische apparatuur en zorggerelateerde stookkosten dreigen de energierekening niet meer te kunnen betalen en financieel in de problemen te komen. Het voorgestelde energieplafond van het kabinet is voor hen geen toereikende oplossing.

Kom met een oplossing voor mensen met een handicap die de energierekening niet meer kunnen betalen – Iederin

Motie van Inge van Dijk

In het debat over de begroting van de Rijksoverheid heeft Van Dijk (CDA) samen met anderen hierover een motie ingediend. Daarin wordt het kabinet gevraagd samen met de VNG te onderzoeken of extra financiële steun kan worden gegeven aan mensen met een beperking of chronische ziekte. Bijvoorbeeld via de bijzonder bijstand of een energietoeslag waarbij niet het inkomen, maar een extra specifieke behoefte leidend is.

Onvermijdbaar hoger verbruik van energie en gas

Waar de motie het voorbeeld noemt van mensen met beademingsapparatuur is het essentieel dat men begrijpt dat er ook vele andere elektrische hulpmiddelen of medische apparatuur is die voor een onvermijdbaar hoger verbruik van energie of gas zorgen. Het gaat niet alleen om mensen met chronische thuisbeademing, zuurstofapparatuur en thuisdialyse. Maar ook om mensen met een tillift, een elektrische rolstoel, speciale matrassen met een pomp tegen doorliggen of domotica (bijvoorbeeld automatische deuren, gordijnen, raamopeners of hooglaagbedden).

Persoonlijke verhalen

Dat er veel meer elektrische hulpmiddelen of medische apparatuur voor een hoge energierekening zorgen, blijkt ook uit de verhalen van de vele ervaringsdeskundigen in de media. Zie het verhaal van Tugay bij EenVandaag of Joost en Viola bij Hart van Nederland. Luister naar het verhaal van Hayat in de podcast NRC Vandaag of lees haar verhaal in het NRC artikel. Naar schatting gaat het om tienduizenden mensen.

Stemming over de moties

Morgen stemt de Tweede Kamer over de moties die bij de Algemene Financiële Beschouwingen zijn ingediend. Ieder(in) roept de Tweede Kamer op voor de moties te stemmen waarin een oplossing wordt gevraagd voor mensen met een beperking of chronische ziekte waar het energieplafond onvoldoende voor oplost.

“Wij zien bij Ieder(in) dat er tienduizenden mensen zijn die vanwege hun ziekte of beperking veel hogere energielasten hebben dan andere Nederlanders. Denk bijvoorbeeld aan mensen die gebruik maken van een tillift, speciale matrassen tegen doorliggen of die een elektrisch rolstoel hebben. Die kosten kun je dus niet vermijden. Ook is er een groep mensen die in een particulier wooninitiatief wonen en vanwege de manier waarop de energie is aangesloten, zijn zij 35% van hun inkomen kwijt aan hun energielasten. En daar kunnen ze niet voor gecompenseerd worden. Wij vinden het heel belangrijk dat er voor deze twee groepen een oplossing komt.”

Illya Soffer, directeur Ieder(in)

Deel dit bericht