Maandag zijn met de tweede lockdown nieuwe, strengere coronamaatregelen afgekondigd. Het kabinet heeft laten weten dat zorg, ondersteuning en voorzieningen voor mensen met een beperking of chronische ziekte overeind moeten blijven. Eerdere afspraken voor de gehandicaptenzorg, thuis en in instellingen, moeten worden nagekomen. Ieder(in) heeft zich hier hard voor gemaakt samen met andere patiënten- en gehandicaptenorganisaties in overleg met onder meer het ministerie VWS en zorgaanbieders. Ieder(in) zal ook de komende tijd in de gaten houden of de bestaande afspraken blijven gelden en worden nageleefd.

Bezoek, dagbesteding en logeren gehandicaptenzorg

De bestaande afspraken (richtlijnen en handreikingen) voor bezoek en logeren, en dagbesteding in de gehandicaptenzorg blijven vooralsnog van kracht. Als er iets verandert, is meer informatie te vinden via de website van de zorgaanbieders: https://www.vgn.nl/themas/coronavirus Voor dagbesteding is de volgende update van de handreiking verschenen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/14/dagbesteding-in-coronatijd

Aanpassingen alleen in samenspraak met ouders en naasten

Wel kan het zijn dat zorginstellingen en andere zorgaanbieders eigen aanpassingen maken op deze regelingen. Daarbij moeten cliënten, ouders en andere naasten nauw worden betrokken. In samenspraak met hen dienen goede afspraken te worden gemaakt.
Extra aandacht is nodig voor de gezinnen van kinderen met een beperking of chronische ziekte thuis. De jeugdhulp moet ook tijdens de lockdown doorgaan. Meer informatie over jeugdhulp en corona is te vinden bij het Nederlands Jeugdinstituut: https://www.nji.nl/coronavirus

Uitzondering mondkapjesplicht

Mensen met een beperking of chronische ziekte die geen mondkapje kunnen dragen vallen onder de uitzondering. Dit levert in de praktijk problemen op met bijvoorbeeld de toegang tot supermarkten, andere winkels en in sommige gevallen ook het ziekenhuis. Het ministerie van VWS voert nu een communicatiecampagne om extra aandacht te vragen voor de uitzondering. Die campagne is gericht op mensen die de mondkapjesplicht moeten handhaven, supermarkten en andere essentiële winkels en voorzieningen. Ook het bredere publiek wordt beter geïnformeerd over de uitzondering, met als bedoeling dat er meer begrip komt voor mensen die geen mondkapje kunnen dragen.

Meer informatie over de mondkapjesplicht: https://www.vilans.nl/leven-in-coronatijd-als-je-risico-loopt#item1

Vaccinatieprogramma

Als de vaccins beschikbaar komen, worden voor zover nu bekend mensen in deze volgorde gevaccineerd: groepen met een kwetsbare gezondheid in verpleeghuizen en instellingen, mensen met een verstandelijke beperking en hun zorgmedewerkers, zorgmedewerkers van verpleeghuizen, daarna medewerkers uit de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning.
Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en andere organisaties vragen aandacht voor mensen die niet in instellingen wonen, moeilijker te bereiken zijn en verzorgenden (b.v. mantelzorgers) die niet verbonden zijn aan grotere instellingen.
Voorop staat dat vaccineren veilig is en niet verplicht wordt. Voor sommige mensen is, b.v. vanwege een zwak immuunsysteem, vaccinatie niet mogelijk. Snelle vaccinatie van hun omgeving is daardoor extra urgent.

Meer informatie over de vaccinaties is hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie

Waar nodig aanvullende voorzieningen

Het overeind houden van zorg, ondersteuning en voorzieningen voor mensen met een beperking of chronische ziekte is – waar nodig met aanvullende maatregelen – van cruciaal belang. Ieder(in) blijft zich daar ook de komende tijd voor inzetten.

Bereikbaarheid Ieder(in)

Elders op de Ieder(in)-website is informatie te vinden over de aangepaste bereikbaarheid van Ieder(in) en de mogelijkheden om problemen te melden tijdens de Kerstperiode.

Deel dit bericht