Ieder(in) is het netwerk van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Ruim tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland voor mensen met een beperking of chronische ziekte. We behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen. Voorop staat dat zij volwaardig meetellen en meedoen in de samenleving.
Mensen die over straat lopen

Op 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking geratificeerd. Bij de ratificatie hoort een implementatieplan waarin staat beschreven hoe de Rijksoverheid, de departementen, gemeenten en bedrijfsleven gezamenlijk concreet aan de slag gaan met de uitvoering van het VN-verdrag. Bewustwording bij beleidsmakers, politiek, bedrijfsleven en maatschappij-breed is een belangrijke pijler in de implementatie. Het programma “Onbeperkt meedoen” vormt de leidraad voor de wijze waarop het Rijk en de ministeries invulling geven aan de uitvoering.
De uitvoering van het verdrag gaat stapsgewijs en altijd in samenspraak met mensen met een beperking: niets over ons zonder ons. Om de stem van mensen met een beperking bij de uitvoering van het VN-verdrag zo sterk mogelijk te maken, werken vijf organisaties samen in de Alliantie voor Implementatie van het VN-verdrag, kortweg De Alliantie VN-verdrag. De Alliantie bestaat uit: Ieder(in), MIND LP GGz, Per Saldo, LFB en de Coalitie voor Inclusie.

In het programma ‘Onbeperkt meedoen’ zijn zeven inhoudelijke actielijnen opgenomen: Bouwen & Wonen, Werk, Onderwijs, Vervoer, Participatie & Toegankelijkheid, Zorg & Ondersteuning en Rijk als organisatie. Het is de bedoeling dat deze actielijnen verder worden uitgewerkt in de verschillende departementen. Het Ministerie van VWS heeft vanuit haar rol als coördinerend departement voor de implementatie van het VN-Verdrag een stimulerende, aanjagende en verbindende rol in de voortgang van de actielijnen.

Om recht te doen aan het uitgangspunt “Niets over ons – Zonder ons” is afgesproken dat vanuit Ieder(in) een “ambassadeur” van de Alliantie VN-Verdrag wordt toegevoegd aan het Programmateam Onbeperkt Meedoen bij het Ministerie van VWS.

 

Ieder(in) heeft plaats voor een gedreven

Senior beleidsadviseur VN-verdrag Handicap

(32 uur per week, duo invulling ook mogelijk)

voor het project ‘Implementatie van het VN-verdrag’

 

Vanuit het perspectief van mensen met een beperking breng je kennis, kunde en je netwerk in en draag je bij aan de uitvoering van het programmateam ‘Onbeperkt meedoen’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van VWS). Op basis van je kennis, kunde en netwerk met betrekking tot het VN-Verdrag, en je ervaringsdeskundigheid, heb je een belangrijke inbreng in het verder doorontwikkelen en uitvoeren van de verschillende actielijnen van het Programma.

Wat ga je doen

Je bent als ervaringsdeskundige beleidsadviseur verantwoordelijk voor de inhoudelijke advisering aan het programma Onbeperkt Meedoen; vanuit het “onversneden” perspectief van mensen met een beperking.
Je volgt het publieke en politieke debat, en zorgt, gevoed door de Alliantie en het netwerk van organisaties van mensen met een beperking, voor een gedragen inbreng van ervaringskennis, in de verschillende actielijnen. Met jouw expertise en inzet draag je zo actief bij aan meer bewustwording voor het belang van de inclusieve samenleving.
Het betreft een nieuwe functie, die in gezamenlijke afstemming en overleg tussen VWS en Ieder(in) verder vorm moet krijgen. De start heeft daarmee de aard van een kwartiermaakfase.

De werkzaamheden zijn zowel in Den Haag bij het ministerie van VWS en ’in Utrecht bij Ieder(in).

Wat vragen wij

 • Academisch werk- en denkniveau, bijvoorbeeld bestuurskunde of politicologie;
 • 8 tot 10 jaar relevante werkervaring;
 • Aantoonbare ervaring met lobby en/of belangenbehartiging, bij voorkeur op zowel landelijk, regionaal en lokaal niveau;
 • Ervaring met (een aantal) inhoudelijke actielijnen uit het VN programma;
 • Ervaring met het inzetten van ervaringsdeskundigheid en in staat om de ambassadeursrol beperkingoverstijgend te vervullen;
 • Je beschikt over zelfstartend vermogen en bent in staat je snel in te werken op dossiers;
 • Je bent in staat om een probleem/issue te vertalen in een strategische aanpak;
 • Ervaring in het lezen en schrijven van beleidsstukken;
 • Je hebt ervaring in politiek-bestuurlijke omgevingen en beschikt aantoonbaar over beïnvloedingsvaardigheden;
 • Je bent pro-actief, flexibel en een samenwerker. Daarnaast ben je communicatief en vind je het leuk om te opereren in netwerken en verschillende belangen met elkaar te verbinden;
 • Je houdt van de dynamiek van een politiek gevoelig dossier, beschikt over analytische capaciteiten en een goede schrijfvaardigheid.

Wat bieden wij

 • Het werk is maatschappelijk relevant, actueel en van groot belang voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Ieder(in) heeft een informele werksfeer. We bieden veel ruimte voor individuele ontwikkeling.
 • Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van het project (oktober 2021)
 • De omvang van de functie is 32 uur per week. De functie kan ook door twee personen ingevuld worden voor het totaal van 32 uur.
 • Ieder(in) volgt de CAO Sociaal Werk, inschaling vindt plaats in schaal 11.
 • Het pensioen is ondergebracht bij PFZW.

Reageren

Interesse in deze functie? Stuur dan voor 27 maart 2019 je sollicitatie voorzien van motivatie en CV naar vacatures@iederin.nl o.v.v. beleidsadviseur VN verdrag.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Thijs Hardick (beleidsadviseur VN-verdrag), telefoonnummer 06-11143378.
Ieder(in) streeft naar een inclusieve samenleving en wil dat ook in de samenstelling van het personeelsbestand weerspiegelen.
Kandidaten met een beperking nodigen we nadrukkelijk uit om te solliciteren. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de kandidaat overstijgend kan denken/werken wat betreft de verschillende soorten beperkingen.
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern bekend gemaakt. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang.
Meer informatie over Ieder(in): www.iederin.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

De vacature is ook te vinden onder vacatures Ieder(in).

Aanvullende informatie over het programma Onbeperkt Meedoen

Leven met een beperking is één van de prioritaire thema’s van de strategische beleidsagenda van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de periode 2018-2021. Het programma Onbeperkt Meedoen is één van de programma’s die ervoor moet zorgen dat de positie van mensen met een beperking de komende jaren merkbaar verbetert.
Het programma richt zich op de implementatie van het VN-verdrag voor rechten van personen met een handicap. Het VN-verdrag is op 14 juli 2016 door Nederland geratificeerd. Sinds die datum hebben we als Nederland de opdracht om te werken aan de geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Belangrijke thema’s bij de uitvoering van het VN-verdrag zijn de participatie van mensen met een beperking in de samenleving en toegankelijkheid van goederen, diensten en voorzieningen. Randvoorwaardelijk hierbij is dat er bewustwording in de samenleving is over het leven van mensen met een beperking en mensen zelf kunnen aangeven tegen welke drempels zij in de praktijk aanlopen (nothing about us without us).

De minister van VWS is coördinerend bewindspersoon voor de implementatie van het VN-verdrag. De implementatie vraagt echter inzet van verschillende partijen in het veld en betrokkenheid van verschillende departementen. Hiertoe vindt overleg plaats met de belangrijkste partners in het veld (Alliantie VN-verdrag namens de doelgroep, VNG en VNO-NCW/MKB Nederland) en de betrokken departementen. In juni 2018 in het programma Onbeperkt Meedoen gelanceerd. Het programma heeft de ambitie om mensen meer naar eigen wens en vermogen te laten meedoen aan de samenleving. Hoofddoel van het programma is dat er merkbaar minder drempels zijn voor mensen met een beperking op alle belangrijke terreinen van hun leven. De minister van VWS moet jaarlijks aan de Kamer rapporteren over de voortgang van het programma. Verder zal het College voor de Rechten van de Mens als onafhankelijke toezichthouder in de gaten houden of Nederland zich aan de verplichtingen uit het Verdrag houdt.

Deel dit bericht

Meer nieuws over