Wat gaat de ChristenUnie regelen voor mensen met een beperking of chronsiche ziekte? Vijf vragen aan Gert-Jan Segers

Vraag 1 – VN-verdrag

Afgelopen zomer ratificeerde Nederland eindelijk het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Hoe wil uw partij ervoor zorgen dat dit verdrag ook wordt uitgevoerd?

De ChristenUnie staat pal voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen er mag zijn, ongeacht talenten of beperkingen. We zijn daarom erg blij met de ratificatie van het VN-verdrag. Veel zaken zijn lastig te regelen voor mensen met een beperking. Onderwijs, werk, uitgaan, internet en openbaar vervoer zijn niet vanzelfsprekend. Met de ratificatie is de integratie van mensen met een beperking in onze samenleving echter niet af. De ChristenUnie wil zich ervoor inzetten dat onze samenleving écht inclusief wordt. Dat gaat over veel meer dan goede zorg en toegankelijkheid. Mee kunnen doen moet voor iedereen gewoon kunnen zijn. Daarom moeten we vasthouden aan reeds erkende normen voor toegankelijkheid die houvast bieden. En de ChristenUnie wil dat wet- en regelgeving altijd getoetst wordt op basis van het VN-gehandicaptenverdrag. In de afgelopen tijd hebben we gezien dat dit een paar keer misging, zoals bij het Bouwbesluit. Laten we hier van leren!

Vraag 2 – Zorgstelsel

Het zorgstelsel, met verschillende zorgwetten en verschillende loketten, is nu voor veel mensen niet te doorgronden. Gemeenten, zorgverzekeraars en CIZ wijzen naar elkaar of verwijzen mensen door. Bent u van plan het zorgstelsel aan te passen en zo ja, hoe?

De ChristenUnie is van mening dat de verschillende zorgwetten (o.a. Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet) onvoldoende op elkaar aansluiten. Jongeren die 18 jaar worden zijn hiervan bijvoorbeeld de dupe, maar ook mensen die een zorgvraag hebben op het snijvlak van een verstandelijke beperking en ggz-problematiek. Zij vallen nu tussen wal en schip en dat mag niet gebeuren. Een aanpassing van het zorgstelsel, na alle stelselwijzigingen van de afgelopen jaren, lost die problemen niet op. Het gaat erom dat zorgverzekeraars, gemeenten en zorgaanbieders beter gaan samenwerken om de schotten weg te nemen. Gelukkig zie ik hiervan steeds meer mooie voorbeelden! Daarnaast moet er in alle zorgwetten cliëntondersteuning komen, zodat mensen daadwerkelijk de integrale zorg krijgen die ze nodig hebben.

Vraag 3 – Onderwijs

Veel ouders en hun kinderen ervaren dat het huidige onderwijssysteem, kinderen met een beperking nog onvoldoende kansen biedt om mee te doen in het regulier onderwijs. Hoe denkt uw partij hierover?

De ChristenUnie ziet dat het passend onderwijs, waarbij kinderen met een beperking op een reguliere school zitten, nog niet goed werkt voor alle kinderen. Daarom moet het passend onderwijs meer inclusief worden, ieder kind heeft namelijk het recht om mee te doen. Dit kan door meer ruimte te bieden voor maatwerk voor kinderen met een beperking of chronische ziekte, bijvoorbeeld door lestijden aan te passen. En door beschikbare zorgbudgetten directer in te zetten op scholen.

Vraag 4 – Werk

Wat gaat u doen om meer jongeren met een beperking aan het werk te krijgen? Zij vinden nu vaak moeilijk werk. Omdat de uitkering vanwege hun leeftijd (tot 21 jaar) of samenwoonvorm (inkomenstoets) laag is, ontbreekt voor gemeenten de financiële prikkel om hen te begeleiden bij hun zoektocht naar werk.

Het mag niet zo zijn dat gemeenten jongeren met een beperking maar in een uitkering laten zitten, omdat het financieel oninteressant zou zijn om hen te helpen. Ook deze jongeren willen zich namelijk graag zinvol inzetten voor de samenleving. En hoe jonger zij deelnemen aan het arbeidsproces, hoe eerder zij vaardigheden aanleren die ze kunnen gebruiken in hun verdere loopbaan. Bovendien zijn er in Nederland heel veel werkgevers die graag mensen met een arbeidsbeperking willen aannemen. De overheid moet juist de partner zijn van die ondernemers, onder meer door betere hulp te geven bij bemiddeling. En de overheid moet zelf het goede voorbeeld nemen door ook zelf meer jongeren met een beperking in dienst te nemen.

Vraag 5 – Toegankelijkheid van informatie

Wat doet uw partij om uw verkiezingsprogramma en -informatie toegankelijk te maken voor mensen met een (verstandelijke of zintuigelijke) beperking?

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de overheid ervoor zorgt dat websites en belangrijke momenten in het publieke debat (bijvoorbeeld het vragenuurtje in de Tweede Kamer en de persconferentie van de minister-president) toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Maar dit geldt natuurlijk net zo goed voor het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie zelf. Daarom hebben we een verkiezingsprogramma in eenvoudige taal geschreven, maar er is ook een verkiezingsprogramma in gebarentaal en een verkiezingsprogramma in braille. Deze laatste kun je bestellen door een mail te sturen naar info@christenunie.nl.

Deel dit bericht