Wat gaat de SP regelen voor mensen met een beperking of chronsiche ziekte? Vijf vragen aan Renske Leijten.

 

Vraag 1 – VN-verdrag

Afgelopen zomer ratificeerde Nederland eindelijk het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Hoe wil uw partij ervoor zorgen dat dit verdrag ook wordt uitgevoerd?

De SP wil graag dat er een goed uitvoeringsplan komt waarbij echt alle overheden worden aangespoord en aangesproken op de inclusieve samenleving. Bij ieder voorstel dat wordt gedaan hoort een gemeente, provincie en ministerie te toetsen of het voorstel de inclusieve samenleving dichterbij brengt en niet in strijd is met het VN-verdrag.
Verder moet er een systematische analyse worden gemaakt van wetten en maatregelen die nu strijdig zijn met het VN-verdrag en moet er een plan gemaakt worden hoe die wetten en regels zo snel mogelijk in lijn komen met het verdrag.

Vraag 2 – Zorgstelsel

Het zorgstelsel, met verschillende zorgwetten en verschillende loketten, is nu voor veel mensen niet te doorgronden. Gemeenten, zorgverzekeraars en CIZ wijzen naar elkaar of verwijzen mensen door. Bent u van plan het zorgstelsel aan te passen en zo ja, hoe?

Ja, wij willen ten eerste dat de zorgverzekeraars verdwijnen en er in regio’s de zorg wordt gepland. Dat moet samen met gemeenten om goede aansluiting te krijgen voor mensen die zowel curatieve zorg als wmo-zorg nodig hebben.
Wij willen dat het CIZ verdwijnt als indicatie stellend orgaan en dat het zorg(leef)plan dat mensen opstellen met hun zorgaanbieder de rechtmatige afspraak wordt. Hiermee wordt zorg op maat de kern. Gemeenten krijgen voldoende middelen voor hun zorg- en ondersteuningstaken waardoor eigen betalingen kunnen vervallen.

Vraag 3 – Onderwijs

Veel ouders en hun kinderen ervaren dat het huidige onderwijssysteem, kinderen met een beperking nog onvoldoende kansen biedt om mee te doen in het regulier onderwijs. Hoe denkt uw partij hierover?

Passend onderwijs is een mooi streven en moet mogelijk zijn. Maar dit vergt wel investeringen in fors kleinere klassen. En het moet mogelijk zijn om ook te kiezen voor speciaal onderwijs, dus daar mag geen sterfhuisconstructie plaatsvinden.

Vraag 4 – Werk

Wat gaat u doen om meer jongeren met een beperking aan het werk te krijgen? Zij vinden nu vaak moeilijk werk. Omdat de uitkering vanwege hun leeftijd (tot 21 jaar) of samenwoonvorm (inkomenstoets) laag is, ontbreekt voor gemeenten de financiële prikkel om hen te begeleiden bij hun zoektocht naar werk.

Iedereen die zonder werk zit komt in aanmerking voor ondersteuning en begeleiding naar een volwaardige baan. Zinloze herkeuringen van Wajong‚ ers of WAO‚ ers willen we niet meer. Sociale werkvoorzieningen mogen weer nieuwe mensen toelaten. Re-integratie is een verantwoordelijkheid van de gemeenten, zij kunnen eigen sociale werkleerbedrijven opzetten, waarin ook sociale werkplaatsen kunnen worden opgenomen. Werk wordt hierbij conform het cao-loon, of bij het ontbreken daarvan tenminste conform het minimumloon beloond. Iedereen tussen 18 en 65 jaar heeft recht op werk, de overheid heeft een taak om dit te garanderen.

Vraag 5 – Toegankelijkheid van informatie

Wat doet uw partij om uw verkiezingsprogramma en -informatie toegankelijk te maken voor mensen met een (verstandelijke of zintuigelijke) beperking?

Op onze website staat een versie van ons verkiezingsprogramma in eenvoudig taalgebruik. Onder andere voor mensen met een verstandelijke beperking.

Deel dit bericht