Na maanden onderhandelen hebben het ministerie van BZK (Volkshuisvesting), Aedes (vereniging van woningcorporaties), gemeenten, provincies en de Woonbond afspraken gemaakt over de sociale huursector. De corporaties gaan fors investeren in betaalbaarheid, duurzaamheid en extra sociale huurwoningen. Dat zijn goede stappen vindt Ieder(in), maar de woningnood onder mensen met een beperking wordt er niet automatisch mee opgelost. Daar is meer voor nodig.

Huren beter betaalbaar

Er komt een nieuwe berekening voor de jaarlijkse huurverhoging. Deze wordt iets lager dan de gemiddelde loonstijging, waardoor huurders wat meer inkomen overhouden. In 2024 komt er ook een huurverlaging voor huurders met een hoge huur en een laag inkomen (maximaal 120% van het sociaal minimum). Voor hen wordt de huur verlaagd tot onder de €550,- per maand. De verwachting is dat 510.000 huishoudens deze huurverlaging krijgen. Aangepaste woningen kunnen relatief duur zijn, dus dit is goed nieuws voor mensen met een beperking.

Plannen voor extra woningen

De woningcorporaties gaan 250.000 sociale huurwoningen bouwen tot 2030, met de bedoeling dat de totale voorraad groeit en de wachtlijsten voor een woning afnemen. Het is echter onduidelijk of het echt om een kwart miljoen extra woningen gaat of dat er tegelijkertijd ook sociale huurwoningen verdwijnen door verkoop, sloop of overheveling naar de vrije sector.

Mensen met een beperking vergeten

Verder is afgesproken dat corporaties 50.000 wooneenheden gaan realiseren in geclusterde woonvormen en dat ze jaarlijks 40 miljoen investeren in het levensloopbestendig maken van bestaande woningen. Helaas staan deze afspraken onder de noemer ‘wonen en ouderen’. Partijen die de afspraken ondertekenden lijken te vergeten dat er ook jongeren en gezinnen zijn die door een beperking een toegankelijke woning nodig hebben. En dat er jongeren met een beperking zijn die een woonvorm met zorg of begeleiding zoeken. Jongeren en volwassenen met een beperking hebben écht andere woonbehoeften dan wonen in een seniorenwoning of ouderenhofje.

Bouw inclusief en duurzaam

Ieder(in) stelde eerder al 5 extra maatregelen voor om de woningbouwopgave inclusief te maken. We roepen partijen die de landelijke prestatieafspraken gaan uitvoeren op om zich sterk te maken voor deze maatregelen:

  • Stel bij nieuwbouw eisen aan het percentage toegankelijke woningen (voor alle leeftijdsgroepen).
  • Scherp de toegankelijkheidseisen in de bouwregelgeving aan.
  • Zorg ook voor toegankelijkheid bij flexwoningen, prefabwoningen en transformatie.
  • Ondersteun burgerinitiatieven voor woonvormen voor mensen met een beperking.
  • Betrek mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties bij de uitwerking van de plannen.

Meer informatie

Deel dit bericht

Meer nieuws over