De (voorzieningen)rechter te Groningen heeft op 9 december 2014 uitgesproken dat de gemeente Dantumadeel de huishoudelijke hulp (Wmo) aan een ouder echtpaar niet zomaar mag beëindigen. Dit is onzorgvuldig. Eerst had nader onderzoek moeten worden gedaan naar de specifieke situatie van het echtpaar.

Veel gemeenten hebben inmiddels aangekondigd te stoppen met de huishoudelijke hulp of willen de bestaande indicaties veranderen. In dit artikel leggen we uit, ook in het licht van de uitspraak van de rechter, wat u tegen het stopzetten of wijzigen van de hulp kunt doen.

Wat mag de gemeente?

De gemeente mag de algemene regels voor huishoudelijke hulp veranderen. Ook voor mensen die al hulp hebben. Maar vervolgens moet de gemeente dan via een persoonlijk gesprek onderzoeken of deze algemene regels passend zijn voor uw specifieke situatie. Is dat niet het geval, dan moet de gemeente u de mogelijkheid bieden om een maatwerkvoorziening aan te vragen. Dit geldt voor alle vormen van huishoudelijke hulp (1 en 2).

De gemeente mag de hulp ook onderbrengen in een algemene voorziening, waarbij mensen bijvoorbeeld tegen gereduceerd tarief zelf hulp kunnen inkopen. Maar ook hier geldt dat vervolgens met u samen moet worden bekeken of dat in uw geval passend is.

Kortom, het zonder enig onderzoek of motivering hulp schrappen of wijzigen mag dus niet. Het feit dat de gemeente moet bezuinigen, geldt niet als afdoende motivering!

Wat kunt u doen?

Dat hangt ervan af hoe u bent geïnformeerd.

U heeft alleen een vooraankondiging gekregen
Het kan dat uw gemeente u alleen een brief heeft gestuurd dat uw hulp stopt of verandert, zonder uitnodiging voor een gesprek. Als dit nieuwe voorstel niet passend voor u is, laat dat dan meteen weten aan de gemeente en vraag een persoonlijk gesprek aan.

U heeft een wijzigings- of beëindigingsbesluit gekregen
Als u een lopende indicatie heeft, moet uw gemeente altijd een wijzigings- of beëindigingsbeschikking aan u sturen. Tegen deze beslissing kunt u bezwaar aantekenen. Ook het besluit van de gemeente als antwoord op uw verzoek voor een maatwerkoplossing, geldt als een besluit waartegen u bezwaar kunt maken

Hoe herkent u een besluit?

Een wijzigings of beëindigingsbesluit is te herkennen aan de bezwaarclausule aan het eind van de brief. Die clausule begint met, Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen .. bezwaar aantekenen ..

U heeft meestal zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Deze termijn begint te lopen op de dag nadat de beslissing verzonden is. Als u te laat bent met het verzenden, wordt het bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Dan staat het besluit vast!

Waar moet u op letten in het gesprek met de gemeente?

De gemeente moet vooraf duidelijk maken wat het doel is van het gesprek. (Uw doel is duidelijk, maar het is ook goed om te weten wat de gemeente van plan is). U mag iemand meenemen naar het gesprek of kunt de gemeente vragen naar de mogelijkheid van cliëntondersteuning. In het gesprek zal duidelijk moeten worden of de voorgestelde oplossing passend en betaalbaar is. Als dat niet het geval is, dan moet u dat heel goed kunnen uitleggen.

Van de uitkomst van het gesprek krijgt u een verslag. Bent u het hiermee eens dan tekent u voor akkoord. Als u zich niet herkent in dit verslag tekent u voor gezien. In beide gevallen kunt u een aanvraag voor een maatwerkvoorziening indienen.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over