De nieuwe Wet langdurige zorg is op een aantal belangrijke punten verbeterd vooral waar het gaat om de keuzevrijheid en de positie van de cliënt. De intensieve lobby van Ieder(in) en andere cliëntenorganisaties hiervoor is dus succesvol geweest. Toch zijn er ook nog flinke zorgen. Zo is er nog steeds geen goede oplossing getroffen voor de, vergeten groep‚ van tienduizend mensen.
Meisje met een verstandelijke beperking wordt met een tillift in haar rolstoel geholpen.

Keuzevrijheid

De Kamer nam een aantal belangrijke voorstellen over die de keuzevrijheid voor mensen met intensieve zorg vergroten. Er komt bijvoorbeeld een apart maatwerkprofiel voor mensen die thuis intensieve zorg (meerzorg) ontvangen. Een belangrijk punt voor Ieder(in) en Per Saldo.

Staatsecretaris van Rijn heeft ook toegezegd dat de gehanteerde maximale tarieven geen drempel mogen opwerpen voor het thuis ontvangen van zorg. Mensen moeten vrij zijn in hun keuze voor zorg thuis of in een instelling, gaf hij aan. Dit was een belangrijk verbeterpunt dat Ieder(in) bij de Staatssecretaris heeft bepleit!

Positie cliënt

Goed nieuws is ook dat de wet nog steeds gecombineerde vormen van zorg mogelijk maakt. Mensen kunnen dus deels PGB en deels zorg in natura ontvangen als dat nodig of wenselijk is. Hun eigen keuze is daarbij in principe leidend. Ook is het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning in de wet verankerd. Zorgkantoren en aanbieders zijn bovendien verplicht om cliënten hierop te wijzen.

Op aandringen van de cliëntenbeweging worden mantelzorgers en eventuele vrijwilligers betrokken bij het vaststellen van het zorgplan. In de wet is geregeld dat het zorgplan – dat een zorgaanbieder in overleg met de cliënt opstelt – vertrekpunt is voor te leveren zorg. Een groter aandeel voor mantelzorgers hierin versterkt de positie van de cliënt.

Oplossing nodig voor vergeten groep

Afgelopen weken hebben Ieder(in), Per Saldo en de VGN meermaals aan de bel getrokken over de groep van ca 14.000 thuiswonende mensen – veelal kinderen – met een zeer intensieve zorgvraag. Ze hebben ervoor gepleit om deze mensen onder te brengen in de Wlz. Voor 4.000 mensen is dat nu geregeld. Voor de overige 10.000 wilde de staatssecretaris een heel ingewikkelde overgangsregeling treffen. Ieder(in) voert nog op allerlei fronten overleg zodat er ook voor deze groep een passende oplossing komt!

Voor een andere groep was er overigens al wel goed nieuws. Voor mensen die thuis wonen en die nu een lage ZZP indicatie hebben (1 of 2 en 3 voor verpleging en verzorging), is geregeld dat zij levenslang toegang houden tot de Wlz. Zo kunnen zij er later alsnog voor kiezen om in een instelling te gaan wonen.

Ook nog veel onduidelijk

Ondanks het aannemen van de wet zijn er nog veel onzekerheden. Veel maatregelen moeten de komende maanden nog verder worden uitgewerkt. Zoals de verdere invulling van persoonsvolgende bekostiging en de positie van de zorgkantoren. Daarnaast moet bijvoorbeeld ook nog blijken of de tarieven voor zorg thuis straks echt toereikend zijn.

Terug naar home

Deel dit bericht

Meer nieuws over