De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 treedt op 1 januari 2015 in werking. Gisteren is Wmo 2015 ook door de Eerste Kamer aangenomen. Nipt: 37 senatoren stemden voor, 36 senatoren tegen. De wet brengt voor veel mensen grote veranderingen met zich mee. Gemeenten hebben de taak de ondersteuning voor hun inwoners laagdrempelig, op maat en in samenhang organiseren. Ook zullen ze moeten investeren in de inclusieve - voor iedereen toegankelijke - samenleving, zodat dat mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen.

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische, psychische of psychosociale problemen. De ondersteuning is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. Als dat niet mogelijk is, zal de gemeente voor beschermd wonen en opvang moeten zorgen.

De meeste Eerste Kamerleden staan achter dit principe, bleek tijdens het debat. De grote zorgen die zijn geuit, gaan over de snelheid en omvang van de transitie en de (beperkte) financiële middelen voor gemeenten.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Er zijn twee belangrijke moties aangenomen. Vóór 1 oktober 2014 moeten er voldoende waarborgen zijn die de onafhankelijke cliëntondersteuning in alle gemeenten garanderen.Ieder(in) heeft hier steeds voor geijverd en is blij met deze uitkomst. En er is vastgelegd dat vanaf 2016 bij de verdeling van het budget, ook demografische en gezondheidsverschillen tussen de gemeenten worden meegewogen.

Communicatie

Na de zomer start het ministerie van VWS samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders met een landelijke publiekscampagne over de veranderingen in de langdurige zorg. Na publicatie van de Wmo 2015 in het staatsblad start het proces van de overdracht van de noodzakelijke cliëntgegevens aan gemeenten. Gemeenten kunnen dan cliënten persoonlijk benaderen over hun ondersteuningsbehoefte.

Volle kracht

Nu de wet nu is aangenomen weten gemeenten pas wat van hen verwacht wordt. Maar achter de schermen zijn zij zich al maanden aan het voorbereiden op hun nieuwe taken. Samen met hun lokale en regionale partners (aanbieders, verzekeraars,) wordt gewerkt aan een goede start in 2015. Doordat gemeenten verschillende keuzes kunnen maken, kan het beleid er straks in elke gemeente anders uitzien. Hoe, bepaalt het lokale democratische proces.Belangrijk is dat ook cliënten, ervaringsdeskundigen en lokale patiënten- en gehandicaptenorganisaties meepraten en nauw betrokken worden bij het ontwikkelen van beleid.

Wat verandert er

Mensen met een zorg of ondersteuningsvraag zullen met de gemeente in gesprek gaan voor het vinden van een passende oplossing. Er zal meer eerst gekeken worden naar de mogelijkheden die mensen zelf hebben, of de omgeving. Indien de burger het niet zelf of niet binnen de vertrouwde omgeving kan oplossen, moet de gemeente passende ondersteuning bieden.
Gemeenten willen de zorg en ondersteuning ook anders – slimmer – uitvoeren; zorgverleners moeten niet meer zoals nu het geval is langs elkaar werken maar nauw samenwerken zodat ondersteuning integraal wordt aangepakt.

Rechten van de burger

Gemeente en cliënt gaan gezamenlijk de ondersteuningsbehoefte en oplossingen zorgvuldig bespreken. De gemeente moet zorgen voor de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook de mogelijkheden voor bezwaar en beroep blijven bestaan. Voor mensen die hun zorg en ondersteuning straks vanuit een ander stelsel moeten organiseren en financieren zal overgangsrecht gelden.

Meer informatie of vragen

Ieder(in) zal in aansluiting op de communicatiecampagne met gerichte informatie komen voor leden en hun leden. Meer informatie kunt u vinden op www.zorgwijzer.nl/faq/wmo

Wmo ziet er beter uit, maar is het goed genoeg?
Met vragen kunt u ook hier terecht.
In het najaar start het programma, In voor burgers‚ en openen wij ook een apart meldpunt over de langdurige zorg.

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over