Afgelopen donderdag 3 maart stond de Wet langdurige zorg (Wlz) op de agenda van de Tweede Kamer. Tijdens het debat ging het over de zorg en ondersteuning aan mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. De wet lijkt in de praktijk niet uit te pakken zoals deze op tekentafel was bedoeld. Hij levert meer bureaucratie op voor de gebruikers dan gedacht en er is nog veel discussie over de toegang.

De Tweede Kamer was opvallend kritisch over hoe de Wlz in de praktijk uitpakt. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) weigert, op basis van opgestelde beleidsregels, mensen die op een alarmknop kunnen drukken toegang tot de Wlz. Dit leidde bij veel Kamerleden tot grote verontwaardiging. De staatssecretaris gaat navraag doen bij het CIZ over de criteria die worden gehanteerd voor de toegang tot de zorg.

Mensen die een pgb willen, moeten lang wachten

Op dit moment zijn er lange wachttijden tussen het tijdstip waarop het CIZ een indicatie afgeeft en het moment waarop daadwerkelijk zorg ingekocht kan worden. Dat komt omdat budgetplannen, zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen moeten worden opgestuurd en goedgekeurd door het zorgkantoor en later nog door de Sociale Verzekeringsbank. De totale wachttijd kan daardoor wel tot 35 weken oplopen. Dat is ook de staatssecretaris een doorn in het oog. Hij gaat met betrokken partijen in overleg om de wachttijden te verkorten.

Niet bezuinigen maar verbeteren

Tijdens het debat in de Kamer bleek dat er veel klachten zijn over de Toegang tot de Wlz en dat de bureaucratie voor de cliënten is toegenomen. Er is een bezuiniging aangekondigd van, €500 miljoen in 2017. Op vragen van Kamerleden zegde de staatssecretaris toe dat hij met de meicirculaire terug komt op het voorstel tot bezuinigingen. Er is dus nog hoop dat de bezuinigingen van tafel gaan.

Toegang voor jonge kinderen is problematisch

Voor jonge kinderen met complexe problematiek is de toegang tot zorg helemaal complex. En in de praktijk hebben ouders en familieleden te maken met tijdrovende en te ingewikkelde procedures. Er zijn verschillende wetten en regels en vaak is het een hele zoektocht om bij het juiste loket uit te komen.
De staatssecretaris heeft toegezegd de wenselijkheid van het maatwerkprofiel, ook voor kinderen, te onderzoeken. De PvdA gaf aan een motie te overwegen om tot een apart afwegingskader voor kinderen te komen. De staatssecretaris wilde niet verder gaan dan de toezegging dat te gaan onderzoeken.

Meer informatie

Brief Ieder(in) t.b.v. AO Wlz van 3 maart 2016

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over