Dit kabinet gaat de langdurige zorg voor een belangrijk deel overhevelen naar de gemeenten. De CG-Raad en Platform VG zeggen in een brief aan de Tweede Kamer dat dit alleen kan als de rechtspositie van de betrokken burgers goed is gewaarborgd, zoals het recht op een PGB. Ook maken ze zich zorgen over de grote bezuinigingen waarmee de decentralisaties gepaard gaan.

De brief loopt vooruit op de begrotingsbehandeling van VWS op 4 december. De beide organisaties constateren dat de herinrichting van de langdurige zorg vooral lijkt ingegeven door bezuinigingsdoelstellingen. Dit is een gemiste kans. Want de overdracht van taken naar gemeenten kan ook worden aangegrepen om echt de overstap te maken van de huidige verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij, waarin iedereen naar vermogen kan meedoen.

Inclusieve samenleving

De organisaties schrijven dat het daarom van groot belang is dat de overheveling van taken onderdeel wordt van de opbouw van een inclusieve samenleving, waarin participatie, toegankelijkheid, zelfstandigheid en kwaliteit van leven centraal staan. Daarbij hoort ook een volwaardige (rechts)positie voor de betrokken burgers.

Voor de langdurige zorg betekent dat, dat gemeenten maatwerk moeten gaan leveren op basis van het compensatiebeginsel in de Wmo. Verder is het van groot belang dat de onafhankelijke cliëntonderstreuning en mogelijkheden voor eigen regie goed geregeld zijn. Daarbij hoort uiteraard ook het recht op een PGB.

Behoud voorzieningen

Daarnaast pleiten de CG-Raad en Platform VG ook voor het behoud van bestaande voorzieningen. Zoals de huishoudelijke hulp en de respijtzorg voor ouders van kinderen met een beperking. Juist nu het de bedoeling is om mensen langer zelfstandig te laten wonen, zijn dit soort voorzieningen onmisbaar.

Brandbrief gemeenten

Dit pleidooi voor goede ondersteunende voorzieningen sluit aan bij de brandbrief van de grote en middelgrote gemeenten eerder deze week aan de Tweede Kamer. Die wezen erop dat door de bezuiniging op huishoudelijk hulp, verzorging en begeleiding het beroep op, zwaardere en duurdere zorg‚ enorm zal toenemen.

Notitie: naar een participatiemaatschappij

Dit kabinet is op veel terreinen bezig met grootschalige transities. Niet alleen in de langdurige zorg, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van (passend) onderwijs en werk (Wajong, Wsw). De CG-Raad en Platform VG hebben recent een notitie uitgewerkt hoe deze transities in goede banen kunnen worden geleid. En wel zo, dat ze bijdragen aan de totstandkoming van een echte participatiemaatschappij.

Downloads:

190_201201128_solideensolidairfundament-1.pdf – PDF (141 KB)
191_20121129_BriefcieVWSbegroting2013-1.pdf – PDF (185 KB)
193_20121129_brandbrief_gemeenten-1.pdf – PDF (217 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over