Op donderdag 13 december debatteert de Tweede Kamer over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking. Deze initiatieven zijn van groot belang omdat ze ouders en de kinderen in staat stellen zelf hun leven beter vorm te geven. Meer steun is hard nodig voor deze initiatieven.

Ieder(in) hecht grote waarde aan de totstandkoming en het voortbestaan van deze woonvormen. Het VN-verdrag Handicap stelt dat mensen met een beperking net als ieder ander het recht hebben om te kiezen hoe zij wonen, met wie en waar. Eigen regie over leven en wonen is een belangrijk uitgangspunt in het verdrag.

Ondersteun de initiatieven

Juist bij ouderinitiatieven en andere wooninitiatieven vanuit burgers zelf is de eigen regie en keuzevrijheid goed geborgd. Het grote belang hiervan wordt keer op keer bevestigd in meldacties van Ieder(in) en via signalen vanuit onze achterban. Ruimte voor wooninitiatieven verdient daarom aandacht in de lokale inclusie agenda’s en bij de implementatie van het VN-verdrag. Wij vragen aan de Tweede Kamer en minister dat het ondersteunen van (nieuwe) wooninitiatieven in alle zorgwetten een plaats krijgt.

Schakel woningcorporaties in

Het SCP-rapport ‘Net als thuis’ maakt duidelijk dat veel woonvormen te maken hebben met een krappe financiering. Dat geldt voor de zorg maar ook voor het woongebouw zelf, omdat er vaak extra ruimte nodig is voor bijvoorbeeld een gezamenlijke ruimte en plek voor een slaapwacht. Verder is het van de grond tillen van wooninitiatieven moeilijker geworden; door de aantrekkende woningmarkt is het moeilijk om betaalbare locaties of grond te vinden. Ieder(in) vindt dat het bij de maatschappelijk taak van woningcorporaties hoort dat zij nieuwe en bestaande wooninitiatieven steunen. Het kabinet kan de corporaties stimuleren om deze taak op te pakken.

Meer aandacht voor jongeren

Jongeren met een beperking hebben vaak een laag inkomen. Dat kan een Wajonguitkering of een uitkering uit de Participatiewet zijn en soms krijgen ze zelfs helemaal geen uitkering (als zij kostendeler zijn). Met uitkeringen van 70 tot 75% van het minimumloon zijn woonlasten al snel te hoog. Dat maakt het voor wooninitiatieven lastig om de financiering van de wooncomponent rond te krijgen. Een extra probleem zien wij bij de jongeren onder de 23 jaar, voor wie de uitkeringsbedragen nog lager liggen. Met het inkomen dat zij krijgen is wonen in een woonvorm – waar huur en toeslagen voor was en eten betaald moeten worden – eigenlijk niet mogelijk. Dat dwingt deze jongeren om langer dan ze willen of wenselijk is bij ouders thuis te blijven. Ze kunnen zo maar moeilijk of geen zelfstandig leven.
Wij vragen de Tweede Kamer om meer aandacht voor de groepen jongeren voor wie zelfstandig wonen financieel onhaalbaar is.

Probleem: korte indicaties

Ook Per Saldo heeft aan de Tweede Kamer een brief geschreven, waarmee aandacht voor de knelpunten wordt gevraagd. Ieder(in) steunt deze brief. De punten gaan onder meer over de noodzaak van goede informatievoorziening voor (potentiële) initiatiefnemers, problemen met ontoereikende tarieven persoonsgebonden budget en de vaak te korte indicaties voor de bewoners door de gemeente.

Het plenaire debat in de Tweede Kamer staat donderdag 13 december om 10.30 uur gepland.

Hieronder de brief van Per Saldo aan de Tweede Kamer en het onderzoek van SCP, ‘Net als thuis’.

1687_Net-als-thuis_web_def.pdf – PDF (1 MB)
1688_181210-Inbreng-Per-Saldo-plenair-debat-SCP-rapport-Net-als-Thuis-voor-website.pdf – PDF (249 KB)

Deel dit bericht