Mensen die zorg nodig hebben en hun organisaties, moeten beter hun stem kunnen laten horen. Ook moet de inspraak bij zorgverzekeraar veel beter worden geregeld. De Tweede Kamer nam twee moties aan met als doel de zeggenschap in de zorg te versterken.

Om de zorg beter te laten aansluiten bij de behoefte van mensen met een beperking of (chronische) ziekte, moet de inspraak beter geregeld worden. Mensen moeten daarvoor individueel én collectief hun stem kunnen laten horen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer nam hiervoor vorige week een motie aan, mede naar aanleiding van oproep van Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en Landelijk Platform GGz. De regering moet daarom zo snel mogelijk pilots starten met patiënten- en gehandicaptenorganisaties zodat de inbreng van mensen beter gegarandeerd en onafhankelijker kan worden. Uitgangspunt is de zorgvraag van mensen. De brief met daarin de oproep, staat hieronder.

Zorgverzekeraars

Ook wil de Tweede Kamer dat mensen veel meer inspraak krijgen bij het inkoopbeleid van hun zorgverzekeraar. Verzekerden moeten kunnen meebeslissen over onder meer de inkoop, contracten en de polissen die worden aangeboden. Tot nu toe is die inspraak van verzekerden minimaal. Dit leidt volgens een meerderheid van de Tweede Kamer tot, legitimiteitsproblemen‚ van zorgverzekeraars en tot niet-passende zorg.

De Tweede Kamer wil nu dat verzekerden/patiënten en zorgverzekeraars veel meer in samenwerking de zorginkoop regelen. Zo kan veel beter vanuit de echte zorgvraag worden gewerkt. Een praktijkteam van het ministerie (Volksgezondheid, Welzijn) en/of het Zorginstituut moet dit begeleiden, vooruitlopend op wetgeving die de inspraak gaat vastleggen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over