Deze week is de motie van het CDA verworpen om geld voor inkomensondersteuning in een landelijke regeling te houden en niet naar gemeenten over te hevelen. Bij de begrotingsbehandeling van VWS heeft staatssecretaris Van Rijn echter wel aangegeven dat dit geld echt bij mensen met een beperking moet terecht komen. Hij zal daar binnenkort in een debat met de Kamer op terugkomen.

Meerdere Kamerleden vroegen zich af of de maatwerkvoorziening die gemeenten gaan uitvoeren wel bij de juiste mensen terecht zal komen. De staatssecretaris is van mening dat juist gemeenten echt maatwerk kunnen bieden. Hij zal dit binnenkort nader uitwerken en aangeven op grond van , welke wettelijke basis‚ gemeenten ondersteuning gaan bieden. Dit zal gebeuren in een apart debat, gewijd aan (het verdwijnen van) de compensatieregelingen.

In dat debat zullen ook de inkomenseffecten van de voorgestelde maatregelen aan de orde komen. De staatssecretaris gaf nog aan dat de belastingaftrek van specifieke zorgkosten mede op aandringen van de CG-Raad en Platform VG blijft bestaan. Toch blijven er zorgen over de inkomenseffecten van het verdwijnen van de Wtcg en de Compensatie eigen risico. Die zorgen hebben Platform VG en CG-Raad deze week ook nog in een brief aan de Kamer herhaald. De staatssecretaris zal in het komende debat dus ook hierover opening van zaken geven.

Gevolgen korte termijn

In het herfstakkoord (begrotingsafspraken 2014) is al afgesproken dat de fiscale regeling blijft bestaan.Wel komen er nog wijzigingen. Ook is duidelijk dat de Wtcg-tegemoetkomingen en Compensatie eigen risico (CER) worden vervangen door een maatwerkvoorziening. Dit betekent dat de CER eind van dit jaar voor de laatste keer wordt uitgekeerd. De Wtcg wordt voor de laatste keer uitgekeerd eind 2014. De gemeenten krijgen, €268 miljoen voor maatwerk waarmee zij vanaf 2015 compensatie kunnen bieden voor meerkosten.

Downloads:

23_201310_Brief_inbreng_CG-Raad_en_PlatformVG_begroting_VWS.pdf – PDF (727 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over