De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) start een mondiaal actieplan om de kwaliteit van leven van 1 miljard mensen met een handicap te verbeteren. Het, global disability action plan 2014-2021‚ is eind mei in Gen√®ve gepresenteerd. Ieder(in) vindt het goed dat er op mondiaal niveau meer aandacht komt voor verbetering van de leefsituatie van mensen met beperkingen.

De WHO benadrukt dat ieder mens recht heeft op een waardig leven en de kans moet krijgen zijn of haar mogelijkheden volledig tot ontwikkeling te laten komen. De WHO erkent dat aandacht voor de gezondheid van mensen met beperkingen bijdraagt aan hun participatiemogelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van werk.

Historisch besluit

Het actieplan bepleit het wegnemen van drempels en het organiseren van betere toegang tot gezondheidszorg voor gehandicapten. Verder zet het actieplan in op het versterken van rehabilitatie, herstel, ondersteuning en technologische hulpmiddelen. Ook moet er meer aandacht komen voor dataverzameling en onderzoek. De WHO noemt het actieplan een, historisch‚ besluit.

Kwetsbare groepen

Volgens de Verenigde Naties leeft naar schatting 80 % van de mensen met beperkingen in ontwikkelingslanden. In deze landen worden mensen met een handicap relatief vaak uitgesloten van gezondheidszorg, of zij krijgen niet de zorg die past bij hun persoonlijke situatie. Maar ook vrouwen, ouderen, armen, en kinderen uit arme huishoudens of uit inheemse groepen of etnische minderheden zijn relatief slechter af door hun beperking.

Ieder(in) en internationaal

Ieder(in) vindt het belangrijk om in internationaal verband samen te werken om de leefomstandigheden van mensen met beperkingen over de hele wereld te verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van belangenbehartiging en kennisuitwisseling. In mei 2014 is Ieder(in) lid geworden van Inclusion Europe, een organisatie die zich inzet voor de gelijke rechten van mensen met verstandelijke beperkingen en hun families.

WHO global disability action plan 2014 – 2021

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over