Het kabinet heeft 700 miljoen toegezegd voor inkomensondersteuning door gemeenten. Maar er is na drie weken overleg tussen de CG-Raad, Platform VG, gemeenten en ministeries nog steeds geen zekerheid dat gemeenten dit geld echt gericht gaan inzetten voor mensen met een beperking. De CG-Raad en Platform VG vinden dit onverantwoord en pleiten daarom voor het behoud van een landelijke compensatieregeling. Zoals de belastingaftrek of een doorstart van de Wtcg.

Gemeenten ontvangen van het rijk 700 miljoen (inkomensmaatwerkregeling) om mensen met specifieke zorgkosten te compenseren. De gemeenten hebben echter grote beleidsvrijheid en zijn niet verplicht om het geld uit te keren aan deze groep. Zij kunnen het budget binnen het gehele sociale domein besteden. Hierdoor dreigt een onevenredige inkomensachteruitgang voor chronisch zieken en gehandicapten. De patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PG-organisaties) hebben daarom vanaf het begin aangedrongen op een landelijk kader dat die gerichte ondersteuning wél waarborgt.

Doorstart landelijke regeling

De PG-organisaties roepen de Tweede Kamer op om een groot deel van de gelden niet over te hevelen naar gemeenten en serieus te kijken naar de doorstart van een landelijke regeling. Dat kan belastingaftrek zijn voor specifieke zorgkosten. Het alternatief is een doorstart van compensatieregelingen als de WTCG. Ook roepen zij de kamer op nog eens goed naar het totaal budget dat beschikbaar is voor compensatie te kijken en de tegemoetkoming voor arbeidsongeschiktheid niet te verlagen.

Start gericht maatwerk gemeenten

Indien wordt besloten een (klein) deel van de beschikbare compensatiegelden over te hevelen naar gemeenten zal dit wat ons betreft binnen een landelijk kader vormgegeven moeten worden. In overleg met betrokken partijen en PG-organisaties zal gekeken moeten op welke wijze deze gelden zich zo goed mogelijk richten op de doelgroep.

Tegengaan van stapeling

De PG-organisaties vinden bovendien dat het totaal aan eigen bijdragen, eigen betalingen en eigen risico aan een maximum moet worden gebonden. Dit uitgangspunt willen de PG-organisaties terug zien in de nieuwe eigen bijdragenregelingen van de nieuwe AWBZ, Wmo en Zorgverzekeringswet.

Deel dit bericht

Meer nieuws over