Twee jaar na de invoering van passend onderwijs ontvangen nog altijd te veel kinderen geen of te laat de ondersteuning die zij nodig hebben voor deelname aan het onderwijs. De Tweede Kamer spreekt donderdag met staatsecretaris Dekker over passend onderwijs. Vijf aanbevelingen om passend onderwijs te verbeteren:
  1. Laat zien dat het geld voor passend onderwijs op de goede plek terecht komt;
  2. Maak duidelijk hoe zorg en ondersteuning precies kunnen worden geregeld;
  3. Voorkom dat geldproblemen in het speciaal onderwijs op ouders worden verhaald;
  4. Kom snel met oplossingen voor onderwijszoekers/thuiszitters;
  5. Zorg ervoor dat alle kinderen in beeld blijven bij de school.

Laat zien dat het geld op de goede plek terecht komt

Ouders hebben recht op en behoefte aan veel meer transparantie over de bestedingen. Zij willen weten of het geld dat voor passende oplossingen voor hun kinderen is bedoeld, daar ook werkelijk aan wordt besteed. Vaak is dit niet inzichtelijk. Met meer transparantie kunnen niet alleen de slechter presterende scholen eenvoudiger worden aangesproken, ook de goede voorbeelden kunnen worden uitgelicht. De Inspectie van het Onderwijs moet erop toezien dat de scholen structureel openheid van zaken geven over hun bestedingen.

Maak duidelijk hoe zorg en ondersteuning precies kunnen worden geregeld

Ouders, scholen en andere betrokkenen zijn onvoldoende op de hoogte welke zorg en ondersteuning vanuit het passend onderwijs moet worden geboden en wat vanuit andere regelingen kan worden aangevraagd. Het is nog te vaak onbekend wat gemeenten, zorgverzekeraars en het CIZ kunnen bieden. Wanneer onvoldoende zorg en ondersteuning wordt ingezet, kan dit tot gevolg hebben dat kinderen die in het regulier onderwijs best een passende plek kunnen vinden, toch in het (dure) speciaal onderwijs terechtkomen. Of nog erger: kinderen gaan niet meer naar school en krijgen dus geen onderwijs. Bij passend onderwijs hoort passende informatie over zorg en ondersteuning.

Voorkom dat geldproblemen in het speciaal onderwijs op ouders worden verhaald

Ook betrokkenen rond het speciaal onderwijs weten vaak niet welke ondersteuning uit welk potje moet worden betaald. Bekostigingsproblemen leiden er soms toe dat scholen hun financiële problemen bij ouders neerleggen. Scholen, ouders en zorgcoördinatoren moeten samen een complexe puzzel leggen over wat door de school betaald wordt en wat uit zorggelden vanuit gemeenten, het Rijk of zorgverzekeraars zou moeten worden gefinancierd. Ouders mogen van deze complexiteit en financiële onzekerheden nooit de dupe worden.

Kom snel met oplossingen voor onderwijszoekers/thuiszitters

Herhaaldelijk blijkt dat er weinig vooruitgang zit in een van de belangrijke meetpunten van passend onderwijs: daling van het aantal kinderen dat geen onderwijs krijgt. Kamer en kabinet moeten met spoed zorgen voor oplossingen en de voortgang daarvan nauwlettend monitoren. Het is onacceptabel als kinderen vanwege hun beperking of aandoening geen onderwijs volgen.

Zorg ervoor dat alle kinderen in beeld blijven bij de school

De groep kinderen die passend onderwijs nodig heeft, is erg divers. In een onlangs verschenen rapport van de Onderwijsraad staat onder meer de conclusie dat een aantal kinderen onderbelicht is in de discussie over passend onderwijs. Denk hierbij aan kinderen met een grote praktische gerichtheid, bijzondere begaafdheid, zware gezinssituatie of kinderen met ouders die hun problemen niet goed kunnen aangeven bij de school. Het onderwijs is voor hen niet vanzelfsprekend passend. Omdat niet meer wordt vastgelegd welke kinderen gebruik maken van zorg en ondersteuning, raken sommige kinderen uit beeld. Dit moet voorkomen worden. Ook deze kinderen moeten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en verdienen aandacht tijdens het overleg met de staatssecretaris.

Hieronder kunt u de brief downloaden die belangenorganisaties, waaronder Ieder(in), aan de Tweede Kamer stuurde.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over