Steeds meer mensen kunnen hun zorgkosten niet meer betalen en gaan daarom zelfs zorg mijden of uitstellen. Die signalen ontvangen Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND al langer uit hun achterban. De drie koepels trekken hierover aan de bel in een brief aan de Tweede Kamer, die volgende week praat over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor 2024. Daarnaast dragen ze belangrijke verbeterpunten aan voor de positie van patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties, zowel landelijk als regionaal.

De belangenbehartigers voor patiënten, cliënten en mensen met een beperking zien dat het vooral knelt bij mensen bij wie zorgkosten zich opstapelen. Naast de kosten uit verschillende zorgwetten hebben zij vaak nog extra kosten die niet worden vergoed, bijvoorbeeld voor hulpmiddelen en medicijnen. De Patiëntenfederatie, Ieder(in) en MIND pleiten al langer voor een duurzame aanpak om die stapeling te verminderen en om regelingen te versimpelen. Zodat de zorg en ondersteuning voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft.

Stop de stapeling van zorgkosten

Het kabinet wil eerdere maatregelen terugdraaien die juist bedoeld waren om stapeling van zorgkosten te verminderen. Zo wil het kabinet een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alle voorzieningen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) invoeren. Dat vinden we voor veel Wmo-voorzieningen geen goed idee, zoals begeleiding, dagbesteding, respijtzorg en hulpmiddelen. Die voorzieningen moeten betaalbaar zijn voor mensen in een kwetsbare positie. We roepen de politiek op om de stapeling van zorgkosten concreet aan te pakken, door het verlagen van eigen bijdragen, het eigen risico en bijkomende kosten voor bijvoorbeeld hulpmiddelen.

Positie patiënten, cliëntenorganisaties

Ook pleiten Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND ervoor om de positie van patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties te versterken. Ministeries, gemeenten en maatschappelijke sectoren doen steeds vaker een beroep op de inbreng van deze organisaties. Bovendien hebben deze organisaties te maken met stijgende loonkosten door nieuwe cao-afspraken. Om die redenen moet de ministier van VWS het budget van deze organisaties verhogen.

Versterk zeggenschap patiënten en cliënten in de regio

Het derde punt uit onze gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer: het patiënt- en cliëntperspectief in de regio. Bij het Integraal Zorgakkoord, de Hervormingsagenda Jeugd en de Toekomstagenda Gehandicaptenzorg is de inbreng van het patiënt- en cliëntperspectief en hun naasten een belangrijk aandachtspunt. Juist in de regio is participatie door patiënten, cliënten en naasten is van belang, omdat daar de maatregelen worden ontwikkeld en uitgevoerd. De minister van VWS moet dan ook actief bevorderen dat het patiënt- en cliëntperspectief in alle regio’s, structureel wordt betrokken bij het opstellen en uitwerken van de regioplannen en bijbehorende werkagenda’s.

Lees hieronder brief van Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND aan de Tweede Kamercommissie VWS.

Deel dit bericht