VWS en VNG hebben voor de zomer afspraken gemaakt over een verbeteragenda die ervoor moet zorgen dat de problemen die cliënten ervaren bij het aanvragen en het gebruik van hulpmiddelen, woningaanpassingen en verhuizingen worden opgelost.

Mede op basis van een signaalrapport van Ieder(in) zijn kort voor de zomer afspraken gemaakt over oplossingen waarmee gemeenten hun hulpmiddelenbeleid gaan verbeteren. Zo zijn er afspraken gemaakt over:

  • verbetering van de communicatie door gemeenten,
  • aanpassen en stimuleren gebruik Handreiking Inkoop Hulpmiddelen,
  • sneller handelen bij spoedeisende gevallen,
  • verbetering van het proces overname hulpmiddelen
  • het beter inzetten van de mogelijkheden voor escalatie en doorzettingsmacht bij complexe vraagstukken

Ook de toegang tot een hulpmiddel of woningaanpassing en de spelregels bij een verhuizing moeten goed geregeld zijn. Het moet voor iedereen duidelijk zijn waar iemand zich kan melden. Daarbij moeten bureaucratie en onnodige rompslomp worden voorkomen.

Vervolgonderzoek

Veel cliënten maken gebruik van hulpmiddelen uit meerdere domeinen (Wmo 2015, Zvw en Wlz). Daarom wordt in het najaar een onderzoek uitgezet naar domein overstijgende verbetermogelijkheden. Op basis van de concrete verbeterpunten zullen maatregelen worden getroffen, waaronder afspraken met de verantwoordelijke partijen. VWS zal in overleg met gemeenten en lokale partijen onderzoeken of de lokale uitvoeringspraktijk daadwerkelijk verbetert.

Brochure

Ieder(in) heeft – samen met de Dwarslaesie organisatie Nederland, spierziekten Nederland, de vereniging voor revalidatieartsen en VNG – een brochure ontwikkeld met tips en adviezen voor iedereen die bij het aanvraagproces is betrokken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Deel dit bericht

Meer nieuws over