Woningaanpassingen en hulpmiddelen zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte essentieel. Deze voorzieningen zijn nodig om thuis te kunnen blijven wonen en om deel te nemen aan de samenleving. Mensen lopen op tegen onnodige bureaucratie, te lange wachttijden en onvoldoende expertise., Dat moet en kan beter‚, schrijven Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook de toegang tot zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verloopt bijzonder moeizaam voor bijna een derde van de mensen die er een beroep op moeten doen, laten de gezamenlijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties weten. Helaas komt dit beeld consequent naar voren uit drie jaar monitoring van de Wmo, zoals ook na de recente meldactie van Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in).

Het gevolg is dat mensen afzien van de noodzakelijke ondersteuning, zich steeds afhankelijker voelen van hun gemeente, waardoor het wantrouwen jegens, hun‚ overheid toeneemt. ‘Door het ontbreken van tijdige en passende ondersteuning komt de participatie van mensen niet goed van de grond.

Aan de Tweede Kamer vragen de organisaties in twee brieven om verbeteringen die mogelijk zijn bij de uitvoering van de Wmo en het hulpmiddelenbeleid. De Vaste Kamercommissie spreekt hierover op donderdag 15 maart. Hierin onder meer de volgende punten:

  • Richt één goed functionerend loket in voor passende zorg en ondersteuning.

    Het eerste loket waar mensen zich melden moet werk aan een passende oplossing voor zorg, ondersteuning en participatie. Mensen kunnen daar terecht, zodat ze minder last hebben van het regelgedoe tussen instellingen, budgetten, aanbieders, verzekeraars en andere instanties. Mensen moeten er niet alleen voor zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen kunnen aankloppen, maar ook voor onderwijs, werk en vervoersvoorzieningen.

  • Verbeter de rechtspositie van mensen: maatwerk en keuzevrijheid zijn essentieel.

    Mensen moeten – ook juridisch – weten waar ze aan toe zijn. Hierbij is de onafhankelijke cliëntondersteuning onontbeerlijk. De informatievoorziening aan de burger en een deskundige beoordeling van de aanvragen kunnen veel beter. Bekijk hierbij de mogelijkheden van een regionale mediation en een second opinion, om te voorkomen dat juridische procedures nodig zijn.

  • Kortere wachttijden levering van hulpmiddelen en woningaanpassingen.

    Mensen kunnen door de problemen met hulpmiddelen en woningaanpassingen vaak niet thuis blijven wonen. Ook verblijven ze noodgedwongen te lang in een ziekenhuis of revalidatie – in afwachting van de noodzakelijke woningaanpassing. De geboden voorzieningen zijn in veel gevallen niet passend. Daarom moet via de Wmo-loketten meer expertise worden ingeschakeld. De adviezen van gespecialiseerde behandelaars kunnen beter worden opgevolgd. Hulpmiddelen moeten zonder bureaucratische problemen kunnen meeverhuizen als mensen in een andere gemeente of in een andere instelling gaan wonen.

Ook vragen de organisaties in de Wmo-brief om meer duidelijkheid over het Wmo-abonnementstarief dat het kabinet wil invoeren.

Hieronder vindt u beide brieven aan de Tweede Kamer voor het overleg op 15 maart.

1438_Brief_hulpmiddelen_en_woningaanpassingen.pdf – PDF (144 KB)
1439_Brief_hulpmiddelen_en_woningaanpassingen.docx – docx (561 KB)
1435_Brief_Wet_maatschappelije_ondersteuning_-Wmo.pdf – PDF (278 KB)
1436_Brief_Wet_maatschappelije_ondersteuning_-Wmo.docx – docx (135 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over